1217/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om avgifter för övervakning av elarbeten

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 38 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79):

1 §
Avgiftsbelagda prestationer

För sådan övervakning och besiktning av elplanering och elentreprenader som avses i ellagen (319/79) och i handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten (1098/88, nedan beslutet) har Elinspektionscentralen rätt att uppbära avgifter enligt denna förordning.

Avgifter uppbärs enligt följande:

1) en årsavgift för övervakningen av planering, byggande och reparation av samt service på elanläggningar och reparation av elmateriel av de personer och sammanslutningar som bedriver sådan verksamhet,

2) en avgift av den som ges ett sådant intyg som avses i 1 § i beslutet,

3) en avgift av den som beviljas ett sådant tillstånd som avses i 8 § ellagen,

4) en avgift av den som erhåller ett sådant behörighetsintyg som utfärdas med stöd av 8 § i beslutet,

5) en avgift av den som beviljas sådana begränsade rättigheter som avses i 14 § i beslutet och

6) en avgift av den som gör sådan anmälan som avses i 6 § elförordningen (925/79).

2 §
Årsavgift

Då årsavgiften uppbärs delas övervakningsobjekten in i fyra avgiftsklasser på basis av prestationernas kvalitet och omfattning enligt följande:

Avgiftsklass I: Entreprenörer för eget behov i OC-gruppen och planerare för eget behov i OSC-gruppen samt entreprenörer för eget behov i OD-gruppen och entreprenörer i D-gruppen vilka avses i 11 och 12 §§ i beslutet.

Avgiftsklass II: Entreprenörer för eget behov i OB-gruppen, planerare för eget behov i OSB-gruppen samt entreprenörer i C-gruppen och planerare i SC-gruppen vilka avses i 10 och 11 §§ i beslutet.

Avgiftsklass III: Entreprenörer för eget behov i OA-gruppen och planerare för eget behov i OSA-gruppen samt entreprenörer i B-gruppen och planerare i SB-gruppen vilka avses i 9 och 10 §§ i beslutet.

Avgiftsklass IV: Entreprenörer i A-gruppen, planerare och de som verkar inom ett specialområde i SA-gruppen vilka avses i 7 och 9 §§ i beslutet.

Årsavgiften, som uppbärs per kalenderår, är

i avgiftsklass	I	285 mk
i avgiftsklass	II	366 mk
i avgiftsklass	III	487,50 mk
i avgiftsklass	IV	690 mk

I årsavgiften ingår i samtliga avgiftsklasser en andel på 150 mark som Elinspektionscentralen använder för att sända publikationer om föreskrifter och anvisningar till planerarna och entreprenörerna.

Om ett företag eller en inrättning fördelar sin i 8 § ellagen eller 15 § 1 mom. 1 punkten i beslutet avsedda verksamhet på flera separata verksamhetsenheter och anmäler olika personer som ledare av elarbetena för dem, uppbärs en separat årsavgift för varje verksamhetsenhet. På samma sätt uppbärs en separat årsavgift enligt avgiftsklass IV av var och en som verkar inom ett specialområde fastän samma person är ledare för elarbetena.

3 §
Övriga avgifter

För de intyg, tillstånd och anmälningar som avses i 1 § 2 mom. 2-6 punkten uppbärs en avgift på 220 mark.

4 §
Avgifter för sakkunniguppdrag

För frivilliga sakkunnig- och utbildningsuppdrag som utförs på beställning och som gäller övervakningen av elplanering och elentreprenader uppbärs en avgift som motsvarar beloppet av de sammanlagda kostnader som förorsakas av att prestationen utförs, dvs. prestationens självkostnadsvärde. I prestationens självkostnadsvärde ingår, förutom de direkta lönekostnaderna, personalkostnaderna i anslutning till dessa samt de direkta resekostnaderna, indirekta kostnader som utgör 56 procent av beloppet av de direkta lönekostnaderna och personalkostnaderna i anslutning till dessa.

5 §
Debitering av avgifterna

Avgiften skall betalas inom 30 dagar från den tidpunkt då räkningen har tillställts den betalningsskyldige. En räkning som sänts per post anses ha kommit fram den sjunde dagen efter den dag då den postades. Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta på 16 procent. Dröjsmålsräntan kan efterskänkas, om den är lägre än 20 mark.

6 §
Indrivning

Avgifterna enligt denna förordning får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Om den avgift som har förfallit till betalning trots uppmaning inte kan indrivas hos en sådan entreprenör för eget behov som avses i 2 §, stryks dennes namn ur förteckningen över entreprenörer så som en entreprenör som har upphört med sin verksamhet.

7 §
Verkställighet

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av handels- och industriministeriet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 december 1988 om de avgifter som skall uppbäras för övervakning av elarbeten (1138/88).

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.