1204/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om byggnadsförvaltningen

Vid föredragning från finansministern

upphävs i förordningen den 7 januari 1982 om byggnadsförvaltningen (24/82) 2 § 5 mom., 10 § 2 mom., 15 § 2, 5 och 9 punkten, varvid de nuvarande 3-4, 6-8 och 10-12 punkterna blir punkterna 2-9, 23 §, 24 §, 26 § 3 mom. och 29 § 2 mom.,

av dessa lagrum 10 § 2 mom. och 15 § 9 punkten sådana de lyder ändrade genom förordning av den 6 juni 1986 (429/86) samt 23 § och 29 § 2 mom. sådana de lyder ändrade genom förordning av den 18 december 1987 (1071/87), samt

ändras 11 § 1 mom., 12 och 13 §§, i 15 § de tidigare punkterna 11 och 12, 26 § 1 och 2 mom., 28 §, 29 § 1 och 3 mom. samt 43 §,

av dessa lagrum 15 § 11 och 12 punkten, 29 § 1 mom. och 43 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 18 december 1987 samt 26 § 2 mom., 28 § och 29 § 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 16 juni 1989 (566/89), som följer:

11 §

Chef för byggnadsförvaltningen är generaldirektören.


12 §

Generaldirektören leder verksamheten inom byggnadsförvaltningen samt svarar för att de uppgifter som ankommer på denna handhas effektivt, ekonomiskt och ändamålsenligt. Han skall följa den allmänna utvecklingen av byggnadsförvaltningens verksamhetsområde och administration samt ta initiativ till behövliga reformer och förbättringar.

13 §

Avdelningscheferna leder sina respektive avdelningar och bistår generaldirektören i ledningen av byggnadsförvaltningen. De biträdande avdelningscheferna bistår avdelningschefen i ledningen av avdelningen.

Personer i ledande ställning inom byggnadsförvaltningen svarar för att de uppgifter som ankommer på den enhet de leder utförs effektivt, ekonomiskt och ändamålsenligt.

Dessutom skall förmän

1) leda och utveckla verksamheten inom sin enhet samt följa utvecklingen inom sin bransch,

2) svara för planeringen av verksamheten och ekonomin vid den egna enheten,

3) svara för att enhetens personal och övriga resurser används ändamålsenligt,

4) svara för den kontakt och information som deras uppgift förutsätter, samt

5) svara för enhetens personalutveckling och arbetsförhållanden samt främja personalsamarbetet.


15 §

I byggnadsstyrelsens plenum avgörs ärenden som angår:


8) tjänstemännens behörighetsvillkor samt utnämning av och tjänstledighet för tjänstemän, om fattandet av beslut i dessa frågor inte enligt denna förordning eller arbetsordningen ankommer på generaldirektören, avdelningschefen för den administrativa avdelningen eller distriktsbyggnadschefen, samt

9) ärenden som generaldirektören hänskjutit till plenum.


26 §

Vid jäv eller annat förhinder för generaldirektören är den avdelningschef som finansministeriet på framställning av generaldirektören förordnat ställföreträdare för denne. Är även avdelningschefen förhindrad, är den i tjänsten äldste avdelningschefen ställföreträdare.

Ställföreträdare för avdelningschefen är vid administrativa avdelningen byråchefen vid administrativa byrån eller vid förhinder för denne en av generaldirektören förordnad annan byråchef eller tjänsteman vid administrativa avdelningen, vid utvecklingsavdelningen och vid projektavdelningen en av generaldirektören förordnad biträdande avdelningschef eller annan tjänsteman vid vederbörande avdelning, vid fastighetsavdelningen en av generaldirektören förordnad byråchef vid vederbörande avdelning samt vid underhållsavdelningen en av generaldirektören förordnad tjänsteman. Ställföreträdare för en biträdande avdelningschef, en distriktsbyggnadschef och en byråchef förordnas av generaldirektören.


28 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänster vid byggnadsförvaltningen är sådan skicklighet och förmåga, som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Av generaldirektören, avdelningschef och distriktsbyggnadschef fordras förtrogenhet med administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga.

Dessutom fordras

1) av generaldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till byggnadsförvaltningens område,

2) av avdelningschefen vid administrativa avdelningen juris kandidatexamen,

3) av avdelningschefen vid utvecklingsavdelningen och vid projektavdelningen arkitektexamen eller för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen,

4) av avdelningschefen vid fastighetsavdelningen och underhållsavdelningen samt av distriktsbyggnadschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

5) av biträdande avdelningschefen vid utvecklingsavdelningen och vid projektavdelningen arkitektexamen eller för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde, dock så, att vid båda avdelningarna den ena biträdande avdelningschefen skall ha arkitektexamen och den andra diplomingenjörsexamen,

6) av byråchefen vid administrativa byrån juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter,

7) av byråchefen vid ekonomibyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen samt förtrogenhet med ekonomiförvaltningsuppgifter,

8) av byråchefen vid utvecklingsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till byggnadsförvaltningens område,

9) av byråchefen vid fastighetsbyrån för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller arkitektexamen samt förtrogenhet med markanvändning och fastighetsförvaltning,

10) av byråchefen vid rumsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med lokalitetsanskaffningsuppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde,

11) av överarkitekt arkitektexamen, samt

12) av överingenjör för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen.

29 §

Republikens president utnämner generaldirektören på framställning av statsrådet och avdelningscheferna på framställning av byggnadsstyrelsen.


Biträdande avdelningschef, distriktsbyggnadschef, byråchef, överarkitekt, överingenjör, fastighetschef, överinspektör, teknisk inspektör, specialforskare, byråarkitekt, ombudsman, byggnadsjurist, informationschef, utbildningschef, socialchef, aktuarie, utredningssekreterare, bibliotekarie och arkivamanuens utnämns av byggnadsstyrelsen.


43 §

Generaldirektören fastställer en arbetsordning, i vilken närmare föreskrifter meddelas om de ärenden som skall handläggas av byggnadsstyrelsens enheter och distriktsbyggnadsbyråerna, om förfarandet vid handläggningen samt om på vem avgörandet av ett ärende ankommer.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.