1194/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i 4 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt den tredje och fjärde gruppen av myndigheter och i 10 § 2 punkten i avsnittet Bilregistercentralens beslut,

dessa lagrum sådana de lyder, den tredje gruppen av myndigheter i 4 § i lag av den 30 juni 1989 (613/89) och den fjärde gruppen av myndigheter i 4 § samt 10 § 2 punkten i avsnittet Bilregistercentralens beslut i lag av den 2 december 1988 (1021/88), samt

fogas till 10 § under avsnittet Bilregistercentralens beslut, sådant detta avsnitt lyder i nämnda lag av den 2 december 1988, en ny 3 punkt som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelserna, länsrätterna, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, jordbruksstyrelsen, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, meteorologiska institutet, Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrelsen, näringsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.

4 gruppen:

Häradsskrivarna, polisinrättningarna, länsmännen, biträdande länsmännen, registerbyråerna, tullanstalterna, lantbruksdistrikten, lantmäterikontoren, lantmäteribyråerna, forststyrelsens distriktskontor, vatten- och miljödistrikten samt fiskeridistriktens fiskeribyråer.


10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Bilregistercentralens beslut:


2) utgivande av registreringsskyltar som upptar ett speciellt registreringstecken 4 000 mark, samt

3) tillstånd till undantag i fråga om kraven på ålder för körkort och yrkeskörtillstånd för personbil 300 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 207/89
Statsutsk. bet. 81/89
Stora utsk. bet. 203/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.