1192/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 1 mom., 6 § 1 mom. samt 8, 10 och 14 §§ lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) som följer:

4 §

En dividendtagare har på basis av den dividend som han erhållit från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagsskatt som motsvarar 2/3 av dividendbeloppet.


6 §

Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst 2/3 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibelopp).


8 §

Om bolagets jämförelseskatt för skatteåret är större än inkomstskattens minimibelopp, beaktas skillnaden (skatteårets skatteöverskott) i form av en ökning av bolagets jämförelseskatt under de följande skatteåren så som i 2 mom. stadgas.

Om bolagets jämförelseskatt för skatteåret är mindre än inkomstskattens minimibelopp, beaktas skatteöverskotten för de fem skatteåren före skatteåret, räknat från det tidigaste året, intill dess att jämförelseskatten är lika stor som inkomstskattens minimibelopp.

10 §

Efter en fusion av samfund har det övertagande samfundet rätt att använda det överlåtande samfundets oanvända skatteöverskott, om det övertagande samfundet eller dess delägare eller medlemmar eller samfundet och dess delägare eller medlemmar tillsammans har ägt över hälften av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som överskottet gäller. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att använda det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens skatteöverskott, vilka har uppkommit under det skatteår då fusionen har ägt rum eller under de två föregående skatteåren.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990. Vid beskattningen för 1990 är det minimibelopp som nämns i 6 § 1 mom. likväl 21/29 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret, och den i 4 § 1 mom. nämnda gottgörelsen för bolagsskatt skall motsvara 21/29 av dividenden. Vid beskattningen av en dividendtagare skall lagen inte tillämpas på dividender som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut innan lagen träder i kraft.

Såsom skatteöverskott enligt 8 § beaktas överskott som har uppkommit för skatteåret 1989 och senare. Vid beräkning av skatteöverskottet för skatteåret 1989 anses inkomstskattens minimibelopp vara 9/11 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall betalas ut för nämnda skatteår.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 112/89
Statsutsk. bet. 76/89
Stora utsk. bet. 199/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.