1183/1989

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1989

Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverk och dess konstruktioner

Finansministeriet har med stöd av 131 § 1 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) förordnat, att följande grunder skall iakttas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverk och vattenkraftverkskonstruktioner:

1 §

Vid beräknandet av ett vattenkraftverks återanskaffningsvärde beaktas de direkta kostnaderna för anskaffandet av kraftverkskonstruktioner som följer:

1) kraftstation inklusive dammar;

2) tilloppskanal- och avloppskanalkonstruktioner eller andra vattenvägar utanför kraftstationen;

3) rensnings- och uppdämningsarbeten för kraftverket;

4) dammar för kraftverkets behov;

5) ställverkskonstruktioner;

6) vägar och broar för kraftverkets drift och underhåll;

7) värme-, vatten-, ventilations- och elinstallationer;

8) separata kabel- och rörkanaler för kraftverket samt

9) grävnings-, pålnings-, schaktnings-, utjämnings- och ytbeläggningsarbeten.

När ett vattenkraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas även drifts- och totalkostnaderna vid kraftverkets arbetsplats, byggherrens kostnader samt räntorna under byggnadstiden.

När ett kraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas endast sådana byggnader eller anläggningar som omedelbart tjänar vattenkraftverket, inte till exempel fiskodlingsanstalter, kontors-, lager-, verkstadsbyggnader eller bostadshus, turbiner, generatorer, dammluckor, lyftkranar, automationsanordningar för reglering och drift, ej heller flottningsanordningar, transformator- och kopplingsanordningar eller andra maskiner och anordningar för produktion av elektricitet.

Angående återanskaffningsvärdet av andra än i detta beslut avsedda byggnader bestäms särskilt.

2 §

Återanskaffningsvärdet hos ett vattenkraftverk beräknas genom att de ursprungliga anskaffningskostnaderna för de ovan i 1 § avsedda konstruktionerna och övriga kostnader för dem justeras till byggnadskostnadsindexets totalindextal 179.8. Återanskaffningsvärdet är 70 % av det sålunda fastställda värdet. Byggnadskostnaderna förutsätts uppstå i jämn takt under byggnadstiden.

3 §

Om en tillförlitlig utredning om de ursprungliga byggnadskostnaderna för ett vattenkraftverk saknas, fastställs återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverket utgående från summan av byggnadskostnaderna för ovan i 1 § avsedda konstruktioner med hjälp av de i 4 § 1-5 punkten nämnda genomsnittliga värdena och tabellerna. Återanskaffningsvärdet är 70 % av det sålunda fastställda värdet.

4 §

1. Markarbeten på tomten

Arealen för vattenkraftverksområdets markarbeten på tomten bör anses bestå av arealen hos kraftverkets markområde. Markarbetets pris per enhet är 11 mk/m2.

2. Grävmassor

Kanalernas grävmassor fastställs på grundvalen av kanalens längd och tvärsnitt. Grävmassornas pris per enhet är

47 mk/tfm3 vid undervattensgrävning,
40 mk/tfm3 vid torrgrävning och
276 mk/tfm3 vid schaktning.

3. Vattentappningsrör

Kostnaderna per enhet för vattentappningsrör utanför vattenkraftverket är

○[m] mk/lm
1,0 1 804
1,5 2 706
2,0 3 609
2,5 4 511
3,0 5 413
3,5 6 317
4,0 7 218
4,5 8 120
5,0 9 024.

Medelvärdena beräknas proportionellt.

4. Dammar och stödmurar

Priset per enhet hos dammar och stödmurar är 1 815 mk/m3, då dammen består av betong och 77 mk/m3, då dammen består av jord eller sprängsten.

5. Kraftstationer

Byggnadskostnaderna för en kraftstation beräknas på grundvalen av kraftstationens volym. Om kraftstationens volym inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, används kraftverkets effekt som bestämningsgrund.

Kraftstationens volym beräknas utgående från de utvändiga måtten. Utöver de ovanför belägna utrymmena beräknas volymen omfatta även vattenvägarna.

Tabell 1 används vid beräknandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en vertikalturbin eller en effekt om ≥ 8 MW. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 1.

m3 mk
1 000 18 063 402
10 000 27 401 213
50 000 68 902 589
100 000 120 779 311
200 000 214 917 779

Tabell 2 används vid beräknandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en horisontalturbin eller en effekt om ≤ 8 MW. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 2.

m3 mk
1 000 3 151 125
5 000 8 362 378
10 000 14 876 443
50 000 66 988 968

Om en kraftstation utgör en del av en fabriks- eller annan sådan hall, beräknas byggnadskostnaderna med hjälp av vattenkraftverkets effekt enligt tabell 3. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 3.

Effekt (MW) mk
0,5 3 094 980
1,0 4 069 792
2,0 5 045 785
3,0 7 969 043
4,0 9 918 668
5,0 11 868 293
6,0 13 817 918
7,0 15 767 543
8,0 17 717 168
9,0 33 719 950
10,0 34 863 171
15,0 40 579 285
20,0 46 295 398
25,0 52 011 512
50,0 80 592 077
100,0 137 753 209
150,0 194 914 339
5 §

Är vattenkraftverket sådant, att de i 2-4 §§ avsedda beräkningsmetoderna för återanskaffningsvärdet inte kan tillämpas, anses återanskaffningsvärdet hos ett sådant vattenkraftverk vara 70 % av byggnadskostnaderna för ett motsvarande vattenkraftverk.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990. Det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1989.

Helsingfors den 20 december 1989

Minister
Ulla Puolanne

Vik. äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.