1172/1989

Utfärdat i Helsingfors den 16 november 1989

Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1989

Skattestyrelsen har med stöd av 50 § 1 mom., 51 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) och med stöd av 5 § lagen den 16 december 1977 om undantag från skattelagstiftningen, föranledda av verksamheten inom Kostamus-området (943/77), sådan den lyder i lagen den 22 december 1978 (1036/78), förordnat om grunderna för och beloppen av de resekostnadsersättningar, som skall betraktas som skattefria vid beskattningen för år 1989 på följande sätt:

1 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

2 §

Med arbetsresa avses resa, som skattskyldig för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har skattskyldig på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa, som skattskyldig tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte skattskyldigs resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen, ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande, till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet, ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa, som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 5, 6 och 7 §. Skattskyldig är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 12 §, om resa inom ovannämnda områden har företagits på arbetsgivares order och den skattskyldige inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

3 §

Med egentlig arbetsplats avses plats, där den skattskyldige arbetar stadigvarande. Har skattskyldig på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats, där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material, vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

4 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då den skattskyldige beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då den skattskyldige från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

5 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som skattskyldig måste föra med sig.

6 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa är:

färdsätt ersättningens maximibelopp
tåg, båt eller flygplan den erlagda avgiften dock högst för plats i I klass
spårvagn, buss eller annat fordon i linjetrafik den erlagda avgiften för en plats
taxibil den avgift den skattskyldige visar att han erlagt
taximotorbåt skälig avgift, som den skattskyldige visar att han erlagt
annat sätt 33 penni per kilometer eller högre skälig avgift, som den skattskyldige visar att han erlagt
7 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa, som den skattskyldige företagit med fordon, som han äger eller innehar är:

fordon ersättningens maximibelopp
bil 128 penni per kilometer, som höjs med
- 14 penni per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 30 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
- 75 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga
- 4 penni per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 4 penni per kilometer, om skattskyldig till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
motorbåt 160 penni per kilometer
snöskoter 104 penni per kilometer
motorcykel 85 penni per kilometer
moped 61 penni per kilometer
annat fordon 33 penni per kilometer

Om i fordon som skattskyldig äger eller innehar även reser andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 penni per kilometer för varje medföljande person.

Om skattskyldig, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och betalar själv bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom:

i bilklass I 28 penni/kilometer
i bilklass II 31 penni/kilometer
i bilklass III 34 penni/kilometer
i bilklass IV 41 penni/kilometer
i bilklass V 48 penni/kilometer
8 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de måltids- och andra levnadskostnadsökningar, som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

9 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från den skattskyldiges egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på, från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga upp på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

10 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

arbetsresans varaktighet dagtraktamentets maximibelopp
över 6 timmar 62,-
över 10 timmar 100,-
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
- med minst 2 timmar 62,-
- med mer än 6 timmar 100,-

Erhåller den skattskyldige under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

11 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

land eller område dagtraktamentets maximibelopp
Afganistan 250,-
Albanien 130,-
Algeriet 350,-
Amerikas Förenta Stater 265,-
Andorra 190,-
Angola 300,-
Arabemiraternas förbund 300,-
Arabrepubliken Jemen 200,-
Argentina 170,-
Australien 280,-
Bahamas 290,-
Bahrain 215,-
Bangladesh 140,-
Barbados 240,-
Belgien 300,-
Belize 190,-
Benin 165,-
Bermuda 260,-
Bolivien 140,-
Brasilien 160,-
Brunei 250,-
Bulgarien 230,-
Burkina Faso 170,-
Burma 125,-
Burundi 170,-
Central-afrikanska republiken 260,-
Chile 160,-
Colombia 140,-
Cypern 170,-
Danmark 270,-
Demokratiska folkrepubliken Korea 180,-
Djibouti 230,-
Dominica 190,-
Dominikanska republiken 225,-
Ecuador 135,-
Elfenbenskusten 230,-
El Salvador 180,-
Etiopien 160,-
Fidži 180,-
Filippinerna 215,-
Folkdemokratiska republiken Jemen 220,-
Frankrike 300,-
Förbundsrepubliken Tyskland 240,-
Gabon 290,-
Gambia 135,-
Ghana 190,-
Grekland 165,-
Grenada 230,-
Grönland 250,-
Guadeloupe 240,-
Guatemala 190,-
Guinea 290,-
Guinea-Bissau 140,-
Guyana 200,-
Haiti 210,-
Honduras 195,-
Hongkong 220,-
Indien 140,-
Indonesien 200,-
Irak 400,-
Iran 470,-
Irland 240,-
Island 350,-
Israel 240,-
Italien 300,-
Jamaica 240,-
Japan 460,-
Jordanien 260,-
Jugoslavien 160,-
Kamerun 210,-
Kanada 210,-
Kanarieöarna 220,-
Kap Verde 140,-
Kina 215,-
Komorerna 180,-
Kongo 330,-
Koreanska republiken 385,-
Kuba 190,-
Kuwait 230,-
Laos 125,-
Lesotho 125,-
Libanon 180,-
Liberia 280,-
Libyen 250,-
Liechtenstein 230,-
Luxemburg 300,-
Macao 160,-
Madagascar 140,-
Malawi 125,-
Malaysia 170,-
Maldiverna 125,-
Mali 200,-
Malta 200,-
Marocko 210,-
Martinique 240,-
Mauretanien 170,-
Mauritius 170,-
Mexico 170,-
Monaco 300,-
Mo¸ambique 140,-
Nederländerna 280,-
Nederländska Antillerna 200,-
Nepal 140,-
Nicaragua 190,-
Niger 215,-
Norge 290,-
Nya Zeeland 240,-
Oman 220,-
Pakistan 140,-
Panama 210,-
Papua Nya Guinea 190,-
Paraguay 180,-
Peru 190,-
Polen 130,-
Portugal 190,-
Qatar 200,-
Ruanda 170,-
Rumänien 220,-
Samoa 140,-
Sao Tome och Principe 135,-
Saudi-Arabien 280,-
Schweiz 290,-
Senegal 205,-
Seychellerna 210,-
Sierra Leone 140,-
Singapore 190,-
Somalia 130,-
Sovjetunionen 200,-
Spanien 275,-
Sri Lanka 135,-
St. Lucia 240,-
Storbritannien 265,-
Sudan 200,-
Surinam 270,-
Swaziland 140,-
Sverige 270,-
Syd-Afrikanska republiken 165,-
Syrien 210,-
Taiwan 190,-
Thailand 190,-
Tjeckoslovakien 170,-
Togo 180,-
Tonga 135,-
Trinidad och Tobago 220,-
Tunisien 170,-
Turkiet 170,-
Tyska demokratiska republiken 240,-
Uganda 250,-
Ungern 170,-
Venezuela 125,-
Zaire 290,-
Zambia 160,-
Zimbabwe 155,-
Österrike 270,-
Land, som inte nämnts särskilt 150,-

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har den skattskyldige rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån. Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har den skattskyldige rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 10 §.

Den skattskyldige är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlands arbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har den skattskyldige under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och den skattskyldige återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 10 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 94 mark.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är bestämt, är maximibeloppet för dagtraktamente för arbetsresa till Kostamusbyggen 184 mark.

12 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att den skattskyldige inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 34,75 mark.

Måste den skattskyldige under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 69,50 mark.

13 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

14 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00-07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för den skattskyldige och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 25 mark.

15 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på de i 51 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsedda ersättningar som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst och som stadgats såsom skattefria.

Helsingfors den 16 november 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Byråinspektör
Pertti Itämäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.