1158/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av 43 § förordningen om enskilda vägar

På föredragning av trafikministern ändras 43 § 2 och 4 mom. förordningen den 28 december 1962 om enskilda vägar, sådana de lyder i förordning av den 19 december 1986 (1007/86), som följer:

43 §

Bidragsprocenten för underhållet av de enskilda vägar för vilka bidragsbeloppet har fastställts före den 1 januari 1978, höjs genom länsstyrelsens försorg räknat från år 1978 inom utvecklingsområdenas första zon och tilläggsstödsområdena med 10 procentenheter, inom utvecklingsområdenas andra zon och stödområdena likaså med 10 procentenheter samt på annat håll i landet med 5 procentenheter. Bidragets belopp är dock högst 80 procent. Nämnda procenttal gäller till utgången av år 1993, om de inte före det har ändrats i fråga om ett enskilt väglag på ansökan av detta eller på initiativ av myndigheterna.


De väglag vilkas statsbidrag på tjänstens vägnar har höjts på det sätt som stadgas i 2 mom. skall till vägnämnden lämna in ansökan om statsbidrag enligt 14 och 15 §§ före utgången av maj 1993 vid äventyr att statsbidrag för underhållskostnaderna inte längre beviljas för det följande underhållsåret. Länsstyrelsen kan dock på ansökan av särskilda skäl medge undantag från den tid som stadgas här.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.