1156/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av luftfartsförordningen

På föredragning av trafikministern

upphävs i luftfartsförordningen av den 23 augusti 1968 (525/68) 27 § 2 mom. och 56 § 4 mom.,

av dessa lagrum 56 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 30 januari 1981 (102/81), samt

ändras 83 § och mellanrubriken före densamma, 100 § och 132 § 2 mom. som följer:

Avgifter för användning av flygplatser
83 §

För en flygplats som är avsedd för allmänt bruk men som inte innehas och sköts av staten fastställs de avgifter som avses i 37 § 1 mom. luftfartslagen på ansökan av flygplatsens innehavare av luftfartsstyrelsen, som även bestämmer erforderliga villkor för avgifterna. Avgifterna skall fastställas med beaktande av nivån på motsvarande avgifter vid statens flygplatser, vilken bestäms enligt förordningen om trafikavgifter på statens flygplatser (329/89).

Om innehavaren av en flygplats som avses i 1 mom. vill sälja säsongkort som täcker luftfartygs landnings-, navigations- och parkeringsavgifter på vissa flygplatser och som också gäller på statens flygplatser, kan luftfartsstyrelsen på ansökan av flygplatsens innehavare bevilja sådan rätt på villkor som anses erforderliga.

100 §

Tillstånd av luftfartsstyrelsen krävs även om verksamheten inte utövas i förvärvssyfte

1) för bepudrings-, gödselspridnings- och besåningsflygningar,

2) för geologiska forskningsflygningar,

3) för flygningar som avser inspektion av kraftledningar,

4) för flygningar som avser bogsering av luftfartyg eller andra föremål, dock inte för bogsering av segelflygplan i enlighet med luftfartsstyrelsens föreskrifter, samt

5) för flygningar för andra särskilda ändamål, jämförbara med ovan nämnda flygningar, om luftfartsstyrelsen så bestämmer.

Luftfartsstyrelsen kan bestämma att ett tillstånd skall anskaffas även för annan luftfartsverksamhet av särskilt slag, även om den inte utövas i förvärvssyfte men dock i en större omfattning eller annars under särskilda förhållanden, så som luftfart som innebär deltagande i räddningstjänst samt trafikövervakning och skogsbrandsbevakning från luftfartyg.

132 §

Grunderna för de arvoden som betalas till granskningskommissionens ordförande och övriga medlemmar fastställs av trafikministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Avgifter som luftfartsstyrelsen, innan denna förordning träder i kraft, har fastställt att gälla tills vidare på flygplatser som avses i 83 § 1 mom. förblir gällande högst sex månader efter att denna förordning har trätt i kraft. Tidsbestämda avgifter som luftfartsstyrelsen har fastställt för flygplatserna i fråga förblir i kraft tills tiden löper ut.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.