1150/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 3 och 9 §§ lagen den 15 december 1989 om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena (1144/89):

1 §

Direktionen för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena utnämns av statsrådet för tre kalenderår i sänder. Direktionen består av bostadsstyrelsens generaldirektör, överdirektör och direktören för dess finansieringsavdelning samt fyra andra medlemmar så att en av dem företräder miljöministeriet, en finansministeriet, en statskontoret och en kommunernas centralorganisationer. Bostadsstyrelsens generaldirektör är ordförande i direktionen. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande.

Direktionen kan anställa det antal sekreterare som den behöver.

2 §

Direktionen för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande. I instruktionen bestäms om sammankallande av direktionen.

Vid direktionens sammanträden fattas besluten med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

Vid direktionens sammanträden skall föras protokoll, och direktionens expeditioner undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

3 §

Arvodena för ordföranden, vice ordföranden, medlemmarna och sekreterarna i direktionen för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena fastställs av miljöministeriet på förslag av direktionen.

4 §

De ärenden som skall behandlas i direktionen för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena bereds av bostadsstyrelsen, med undantag av ärenden som gäller ordnandet av fondens förvaltning internt. Statskontoret bereder likväl de ärenden som anges i 4 § 3 och 5 punkten lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena (1144/89).

5 §

Fondens för utvecklande av bostadsförhållandena betalningsrörelse och bokföring sköts av statskontoret. Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Fonden för utvecklande av bostadsförhållandena har två revisorer, som miljöministeriet utser för en räkenskapsperiod i sänder. Den ena revisorn skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorernas arvoden bestäms av fondens direktion.

Statens revisionsverk har rätt att granska användningen av fondens medel.

6 §

Bokslutet för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena fastställs av miljöministeriet.

De kreditförluster som fonden åsamkas avförs på framställning av statskontoret ur fondens räkenskaper så att kapitalet minskar, i enlighet med vad miljöministeriet beslutar.

7 §

Fondens för utvecklande av bostadsförhållandena namn tecknas av direktionsordföranden eller vice ordföranden tillsammans med en annan medlem av direktionen.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.