1144/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

För finansieringen av åtgärder som syftar till att förbättra bostadsförhållandena bildas fonden för utvecklande av bostadsförhållandena. Fonden lyder under miljöministeriet och står utanför statsbudgeten.

2 §

De medel som fonden för utvecklande av bostadsförhållandena förfogar över består av

1) fordringar som överförs till fonden i samband med att den bildas och som grundar sig på lån som har beviljats med stöd av lagen om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49), lagen om stödjande med statsmedel av bostadsbyggnadsproduktionen i tätorter (226/49), lagarna om bostadsproduktion (488/53 och 247/66), lagen om grundförbättring av bostäder (34/79), lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82) och lagen om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningsprojekt (83/82) samt på bostadslån som har beviljats med stöd av statsbudgeterna 1987-1989,

2) anslag som beviljas i statsbudgeten och överförs till fonden,

3) amorteringar på lån som beviljas ur fondens medel samt ränte- och andra inkomster, samt

4) skillnaden mellan inlösningspriset och överlåtelseersättningen för hyresbostäder med bostadslån som har inlösts med stöd av lagen om inlösen av hyresbostäder, i överlåtelsefall som avses i 15 § lagen om bostadsproduktion skillnaden mellan försäljningspriset och överlåtelseersättningen enligt 15 a § i nämnda lag samt ersättningar i anslutning till verksamhet som stöds med fondens medel.

3 §

Fonden för utvecklande av bostadsförhållandena förvaltas av en direktion. Om direktionens sammansättning och hur den skall utses stadgas närmare genom förordning.

4 §

Direktionen för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena har till uppgift att

1) till miljöministeriet avge utlåtande om bostadsstyrelsens förslag i fråga om budgetpropositionen samt till verksamhets- och ekonomiplan till den del det är fråga om fonden och verksamhet som stöds med fondens medel,

2) till miljöministeriet avge utlåtande om bostadsstyrelsens förslag till den dispositionsplan som nämns i 8 §,

3) svara för att fondens likviditet är tillräcklig och besluta om upptagande av kortfristiga lån som behövs för fondens likviditet inom de gränser som fastställs i statsbudgeten samt om villkoren för dessa lån,

4) fastställa fondens instruktion,

5) godkänna och underteckna fondens bokslut, samt

6) årligen till miljöministeriet avge en berättelse om fondens verksamhet under det föregående kalenderåret.

5 §

Om användningen av fondens medel till att förbättra bostadsförhållandena stadgas särskilt.

6 §

Ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena betalas fondens konsumtionsutgifter samt avkortningar och räntor på och utgifter för skötseln av lån som har upptagits för fondens likviditet.

Ur fonden betalas också de låneräntor och avkortningar samt eventuella dröjsmålsräntor och indrivningskostnader som staten enligt 13 a § lagen om bostadsproduktion är skyldig att betala.

7 §

I samband med behandlingen av statsbudgeten skall årligen

1) fastställas maximibeloppet för de lån som beviljas eller för vilka betalas räntestöd av medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena,

2) bestämmas maximibeloppet för de kortfristiga lån som tas upp för fondens likviditet, samt

3) beslutas om eventuell överföring till fonden eller ur fonden till statsbudgeten.

Det anslag som i statsbudgeten skall överföras till fonden skall vara så stort att det tillsammans med de medel, som fonden i början av året förfogar över och som influtit under tidigare år eller inflyter under räkenskapsåret, beräknas räcka till för de betalningar som avses i 6 § samt för betalning av de lån och räntestöd som har beviljats med stöd av den fullmakt som avses i 1 mom. 1 punkten i denna paragraf.

8 §

Statsrådet fastställer dispositionsplanen för fullmakten att bevilja och godkänna lån som beviljas av eller understöds med medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena.

När dispositionsplanen fastställs skall bostadsbehovet inom olika områden och i olika kommuner beaktas. Till grund för bedömningen av bostadsbehovet skall läggas bostadsunderskottet, boendetätheten, folkmängden, behovet av att förnya bostäderna samt andra faktorer som inverkar på bostadsbehovet.

9 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Av fondens medel betalas också lån som har beviljats före ikraftträdandet med stöd av de stadganden och bestämmelser som avses i 2 § 1 punkten, tillägg till dessa lån samt räntestöd och handläggningsersättningar för lån som har beviljats med stöd av lagen om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad (76/89), men som inte har betalts ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 183/89
Andra lagutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 209/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.