1139/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 september 1982 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) 5 § 3 punkten, 8 § 2 punkten, 12 § 1 och 2 mom., 17 § 7, 8 och 13 punkten samt 25 och 28 §§,

av dessa lagrum 12 § 2 mom. och 28 § sådana de lyder i lag av den 2 juni 1989 (513/89) och 17 § 13 punkten sådan den lyder i lag av den 31 mars 1988 (300/88), samt

fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 december 1983 (1118/83) och temporärt delvis ändrad genom lag av den 9 december 1988 (1070/88), ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

5 §
Den riksomfattande planens innehåll

Den riksomfattande planen innehåller:


3) årliga förteckningar över de projekt som skall genomföras eller inledas och vilkas totalkostnader är betydande, maximibeloppen av de kostnader som utgör grund för statsandel för projekten, nivån på det byggnadskostnadsindex som utgör grund för fastställandet av kostnaderna och en beräkning av statsandelarna för dem; dessutom kan planen innehålla kalkylerade grunder som är riktgivande vid beräkningen av maximibeloppen av de projektkostnader som berättigar till statsandel;


8 §
Realiseringsplanens innehåll

I realiseringsplanen skall ingå:


2) en förteckning över sådana i 5 § 3 punkten nämnda projekt som årligen skall genomföras eller inledas och maximibeloppen för de kostnader för dessa projekt som berättigar till statsandel;


12 §
Lämnande av uppgifter

Kommunerna och de kommunalförbund som avses i 7 § 2 mom. skall för kännedom tillställa länsstyrelsen en berättelse om social- och hälsovården före utgången av maj året efter verksamhetsåret. Berättelsen skall innehålla nödvändiga uppgifter om genomförandet av social- och hälsovården.

Länsstyrelsen skall över de fastställda realiseringsplanerna och berättelserna om social- och hälsovården utarbeta sammandrag kommun- och kommunalförbundsvis. De skall för kännedom sändas till social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, miljöministeriet, socialstyrelsen, medicinalstyrelsen och näringsstyrelsen samt till de kommuner och kommunalförbund vilkas realiseringsplaner länsstyrelsen har fastställt.


16 §
Statsandelar

Om genomförandet av ett projekt som avses i 5 § 3 punkten fördelar sig på flera år, betalas statsandel för de kostnader som har uppstått under varje år sålunda att maximibeloppet av de kostnader som berättigar till statsandel årligen ändras så att det motsvarar ändringen i nivån på det byggnadskostnadsindex som har fastställts i den riksomfattande planen.


17 §
Undantag från statsandelslagen

Från stadgandena i statsandelslagen görs undantag som följer:


7) med avvikelse från statsandelslagens 3, 4 och 5 §§ anses såsom anläggningskostnader endast kostnader för projekt som avses ovan i 5 § 3 punkten;

8) statsandelslagens 3 kap. tillämpas inte;


13) respektive ministerium kan på en kommuns eller ett kommunalförbunds ansökan besluta att ett projekt som avses i 5 § 3 punkten och som ingår i den riksomfattande planen får påbörjas tidigare än under det inledningsår som nämns i planen; statsandel för projektets anläggnings- och driftskostnader betalas härvid först då kostnaderna har intagits i någon av statsrådet senare godkänd riksomfattande plan och statsandelen har upptagits i statsbudgeten; samt


25 §
Skötseln av statsandelsåligganden

Länsstyrelsen är vederbörande statsmyndighet enligt statsandelslagen i de ärenden som gäller statsandelar för kostnader för verksamhet enligt denna lag.

28 §
Fastställande av formulär

Realiseringsplanen, berättelsen om social- och hälsovården samt statsandelsutredningarna skall utarbetas enligt formulär som har fastställts för ändamålet. Formulären fastställs av social- och hälsovårdsministeriet sedan det inhämtat utlåtanden av inrikesministeriet, finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, miljöministeriet samt respektive kommunala centralorganisationer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Lagen tillämpas första gången på projekt som avses i 5 § 3 punkten och som i den riksomfattande planen för social- och hälsovården 1990-1994 har godkänts så att de kan inledas 1990.

Om det planerade inledningsåret för ett projekt som avses i 5 § 3 punkten enligt den riksomfattande planen infaller innan denna lag träder i kraft, betalas statsandel för kostnaderna för genomförandet av projektet enligt den tidigare lagen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 203/89
Socialutsk. bet. 27/89
Stora utsk. bet. 170/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.