1121/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt 16 § och 27 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § i lag av den 17 december 1982 (945/82) och 27 § 1 mom. i lag av den 10 januari 1986 (10/86), som följer:

16 §

Skatten utgör 17 procent av försäljningens beskattningsvärde.

I det fall som avses i 6 § 2 mom. är skatten 20,48 procent av det belopp varmed den skattskyldige har debiterats för arbetet.

27 §

Skatten utgör 20,48 procent av det med stöd av tullvärdeslagen (906/80) fastställda tullvärdet för en importerad vara. För varor, i fråga om vilka 10 a § tullvärdeslagen skall beaktas då deras tullvärde fastställs, beräknas skatten likväl på det värde till vilket tullvärdet skulle uppgå om nämnda lagrum inte tillämpades.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och gäller till utgången av 1990.

Lagen tillämpas då en såld eller hyrd vara har levererats, en teletjänst tillhandahållits eller en vara utlämnats från tullkontroll eller tagits i bruk för något annat ändamål än försäljning mellan den 1 januari och den 31 december 1990. Har en varuleverans eller arbetsprestation inte slutförts då denna lag träder i kraft eller då lagens giltighetstid utgår, tillämpas lagen endast på de varor som levereras till monteringsplatsen under lagens giltighetstid samt på den del av arbetsprestationen som utförs under giltighetstiden.

En skattskyldig, som mellan den 1 januari och den 31 december 1990 har fakturerats eller annars debiterats för varor som har levererats till honom före den 1 juni 1989, får med avvikelse från lagen angående omsättningsskatt (532/63), lagen om avvikelse från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar (875/82), lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen (547/86) och lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt (915/78) vid beräkningen av försäljningens beskattningsvärde avdra endast ett belopp som motsvarar sexton sjuttondedelar (16/17) av avdraget enligt nämnda stadganden. Utan hinder av 3 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt (464/89) får en skattskyldig, som mellan den 1 januari och den 31 december 1990 har fakturerats eller debiterats för varor som har levererats till honom mellan den 1 juni och den 30 november 1989, dra av endast ett belopp som motsvarar sexton och en halv sjuttondedel (16,5/17) av avdraget.

Har en vara utlämnats från tullkontroll före den 1 juni 1989, men förtullats mellan den 1 januari och den 31 december 1990, är avdragsrätten i enlighet med vad som sägs ovan sexton sjuttondedelar (16/17). Har en vara utlämnats från tullkontroll mellan den 1 juni och den 30 november 1989, men förtullats mellan den 1 januari och den 31 december 1990, är avdragsrätten sexton och en halv sjuttondedel (16,5/17).

Beaktas vid beräkningen av beskattningsvärdet för någon kalendermånad 1990 med stöd av 22 § 2 mom. lagen angående omsättningsskatt såsom avdrag ett belopp som inte har dragits av för november 1989 eller någon tidigare kalendermånad, är avdragsrätten sexton och en halv sjuttondedel (16,5/17).

Regeringens proposition 212/89
Statsutsk. bet. 73/89
Stora utsk. bet. 174/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.