1115/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om lönegaranti

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 5 december 1973 om lönegranti (883/73) 2 §, 8 § 1 mom. och 9 §,

av dessa lagrum 8 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 12 oktober 1984 (701/84) och 9 § sådan den lyder i förordning av den 7 september 1979 (724/79), samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Ansökan om lönegaranti skall göras på en blankett vars formulär fastställs av arbetsministeriet. Blanketter skall avgiftsfritt stå arbetstagarna och arbetstagarnas organisationer till buds i arbetskraftsbyråerna.

8 §

Arbetskraftsdistriktsbyrån företräder staten vid rättegångar som gäller lönegarantiärenden och sköter om indrivningen av statens fordringar som grundar sig på betalning av lönegaranti. Arbetsministeriet kan förbehålla sig rätten att handha dessa uppdrag i fråga om ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.


Arbetskraftsdistriktsbyrån har också rätt att för utredning av arbetstagares lönefordringar erhålla handräckning av arbetarskyddsstyrelsen och underlydande arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråerna enligt vad arbetsministeriet bestämmer.

9 §

Arbetsministeriet kan medge sådant betalningsanstånd som avses i 6 § 3 mom. lagen om lönegaranti eller helt eller delvis befria arbetsgivaren från betalningsskyldighet, om statens fordran inte överstiger 100 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.