1089/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 25 § 2 mom. förordningen den 24 februari 1984 om bekämpningsmedel (211/84) samt

fogas till 18 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till förordningen en ny 24 a § som följer:

18 §

Ett bekämpningsmedel som får säljas endast till den som har avlagt sådan specialexamen som avses i 4 e § lagen om bekämpningsmedel får överlåtas av en handelsrörelse endast om examensbetyget uppvisas. Över överlåtelse av dylikt bekämpningsmedel skall överlåtaren föra försäljningsbokföring, varur framgår

1) till vem bekämpningsmedel överlåtits,

2) det överlåtna bekämpningsmedlets art och mängd, samt

3) överlåtelsetidpunkten.

Försäljningsbokföringen skall bevaras i fem år räknat från den sista anteckningen.


24 a §

Specialexamen som avses i 4 e § lagen om bekämpningsmedel och som berättigar till användning av särskilt farliga bekämpningsmedel avläggs för jordbruksstyrelsen på det sätt som den fastställer. Vid planeringen av examen skall jordbruksstyrelsen samarbeta med hälsovårds-, arbetarskydds-, livsmedelskontroll- och miljöskyddsmyndigheterna.

25 §

Bekämpningsmedel för vilka växtskyddsanstalten med stöd av lagen om bekämpningsmedel har beviljat försäljningstillstånd samt bekämpningsmedel vilka bekämpningsmedelsnämnden har godkänt före 1988 får även efter att försäljningstillståndet eller godkännandet har upphört att gälla säljas och användas i enlighet med föreskrivna villkor till den 31 december 1993, förutsatt att ett nytt godkännande har sökts för ämnet i enlighet med bestämmelserna. Bekämpningsmedelsnämnden kan besluta att ett preparat skall genomgå förnyad kontroll även tidigare.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Examensbetyg som avses i 18 § förutsätts vid överlåtelser av bekämpningsmedel som sker efter den 1 januari 1991.

Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.