1079/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75) 10 §,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 februari 1987 (154/87),

ändras 3 § 2 och 3 punkten, 4 §, 5 § 1 mom., 13 § och 19 § 4 mom.,

av dessa lagrum 3 § 2 och 3 punkten samt 4 § sådana de lyder i nämnda lag av den 13 februari 1987, 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 november 1988 (974/88) och 19 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 19 december 1980 (866/80), samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 13 februari 1987, ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

Förutsättningar för erhållande av bostadsbidrag är


2) att det sammanlagda beloppet av de fasta månadsinkomsterna för dem som hör till hushållet inte överstiger ett av statsrådet årligen fastställt belopp; samt

3) att den beskattningsbara förmögenheten för dem som hör till hushållet inte vid senast verkställda beskattning sammanlagt överstiger ett av statsrådet årligen fastställt belopp.

Till de fasta månadsinkomster som avses i 1 mom. 2 punkten räknas inte de skattefria inkomster om vilka stadgas genom förordning eller sådana i 6 § 4 mom. nämnda hyresinkomster som fås av en underhyresgäst. Till grund för fastställandet av de fasta månadsinkomsterna läggs i brist på annan tillförlitlig utredning de skattören som vid senast verkställda kommunalbeskattning har påförts den som saken gäller.

4 §

Utan hinder av 3 § 1 mom. 3 punkten kan bostadsbidrag beviljas om förmögenheten för dem som hör till hushållet har minskat så att den inte överstiger ett av statsrådet årligen fastställt belopp.

Bostadsbidrag kan förvägras eller i samband med kontroll som avses i 15 § indras, om de ekonomiska förhållandena för dem som hör till hushållet är klart bättre än vad det sammanlagda beloppet av deras fasta månadsinkomster förutsätter eller om någon annan särskild omständighet ger anledning därtill.

5 §

Bostadsbidragets storlek är 80 procent av det belopp av de skäliga boendeutgifterna som överstiger den i markbelopp uttryckta bassjälvriskandelen, vilken beror på bostadens läge, hushållets storlek och det sammanlagda beloppet av de fasta månadsinkomsterna för dem som hör till hushållet.


13 §

I kommunen sköts de i denna lag nämnda uppgifterna av socialnämnden. Kommunfullmäktige kan dock besluta att dessa uppgifter skall skötas av kommunstyrelsen eller av en annan nämnd. Vad denna lag stadgar om socialnämnden gäller då i tillämpliga delar kommunstyrelsen eller den andra nämnden.

19 §

Kan ett i 3 mom. nämnt bostadsbidrag som har utbetalts till ett för högt belopp eller någon del därav inte fås tillbaka genom att det överbetalda beloppet dras av från senare bostadsbidragsposter, skall socialnämnden eller en tjänsteinnehavare som lyder under den i länsrätten yrka att den som lyft bidraget skall åläggas att till staten återbära det överbetalda beloppet, om inte yrkande som rör samma fordran framställs vid allmän domstol. Yrkandet skall framställas inom tre år efter det bostadsbidraget utbetalades till ett för högt belopp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Stadgandena i 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom., 4 § och 5 § 1 mom. skall tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras med verkan från nämnda dag eller en senare tidpunkt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 182/89
Socialutsk. bet. 29/89
Stora utsk. bet. 171/89

Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.