1061/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Lag om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 3 mom., 43 § 3 mom. och 71 § 1 mom. luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64) som följer:

8 §

Trafikministeriet kan av särskilda skäl meddela tillstånd till att ett luftfartyg som i regel har sin avgångsplats i Finland registreras utan hinder av 1 mom. 1 punkten.

43 §

Trafikministeriet kan utan hinder av denna paragraf av särskilda skäl meddela tillstånd till trafik som avses i 1 mom.

71 §

Ändring i beslut som med stöd av denna lag har meddelats av statsrådet, trafikministeriet eller luftfartsstyrelsen kan sökas enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslutet skall dock iakttas trots att besvär har anförts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 80/89
Trafikutsk. bet. 5/89
Stora utsk. bet. 115/89

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.