1051/1989

Utfärdat i Helsingfors den 16 november 1989

Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1989

Skattestyrelsen har med stöd av 130 § 4 mom. lagen den 28 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) förordnat att beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet fastställs enligt följande grunder vid beskattningen för år 1989:

1 §

Vid uträkningen av beskattningsvärde av mark används som grund de kommunvisa värderingsanvisningar och tomtpriskartor som ansluter sig till skattestyrelsens anvisning för förenhetligande 1.10.1987 som från och med beskattningen för år 1988 tillämpats på värderingen av byggnadsmark. Som beskattningsvärde anses 70 procent av det markvärde som antecknats i värderingsanvisning eller på tomtkarta (normgivande beskattningsvärde). Om värdena enligt värderingsanvisningen eller enligt tomtkartan har rättats för beskattningen för år 1988, anses som beskattningsvärde det normgivande beskattningsvärde som räknats ut på basen av det rättade värdet.

Om det inte har givits någon värderingsanvisning eller någon tomtpriskarta för marken eller om det i de grunder som skall beaktas vid fastställandet av gängse värde för marken skett väsentlig förändring, uträknas beskattningsvärdet genom att det på sätt som avses ovan i 1 mom. i tillämpliga delar efterföljs en kommunvis värderingsanvisning och tomtpriskarta som gäller ett likartat område.

2 §

Vid tillämpandet av 1 § detta beslut fastställs beskattningsvärdet av mark högst 60 procent högre än det vid beskattningen för det skatteår som föregår skatteåret fastställda värdet av marken.

3 §

Om markens gängse värde är lägre än det värde som räknats ut enligt detta beslut, anses som beskattningsvärde av mark det gängse värdet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 december 1989. Det tillämpas på beskattningen för år 1989.

Helsingfors den 16 november 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Vik. överinspektör
Eila Närhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.