1028/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Lag om ändring av lagen om befolkningsböcker

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 februari 1969 om befolkningsböcker (141/69) 22 och 31 §§,

ändras 1 § 2 mom., 2 § 2 mom., 5-7 §§, rubriken för 6 kap. samt 13-21, 28 a och 29 §§,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 14 juli 1978 (558/78), 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 6, 7, 13, 14, 16, 18 och 28 a §§ sådana de lyder i lag av den 20 januari 1984 (77/84) samt 15 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

1 §

Lokala befolkningsböcker är hemortsregistren och befolkningsregistren.

2 §

I hemortsregistren och centrala befolkningsregistret införs också fastigheter och byggnader på dem samt lägenheter i byggnaderna.

5 §

Uppgifterna i befolkningsböckerna skall kontrolleras regelbundet.

Befolkningsregistercentralen skall bestämma kontrolltidpunkten, vilka uppgifter som skall kontrolleras samt kontrollens omfattning så att uppgifterna blir kontrollerade i hela landet till behövliga delar åtminstone en gång på tio år.

6 §

Registerbyråerna skall föra de lokala befolkningsböckerna med de undantag som stadgas i 26 § 1 mom.

7 §

Den som flyttar skall för sig och för de familjemedlemmar som flyttar med honom göra flyttningsanmälan till registerbyrån på den nya boningsorten, om vistelsen varar över en månad. Flyttningsanmälan skall göras också då en tillfällig vistelse på boningsorten blir stadigvarande.

Den som flyttar ut från landet eller bosätter sig utomlands skall, om vistelsen utomlands varar över en månad, för sig och för de familjemedlemmar som flyttar med honom göra utflyttningsanmälan till den registerbyrå inom vars ämbetsdistrikt han har sin hemort. Anmälan skall göras också i det fall att en tillfällig vistelse utomlands blir stadigvarande. Om internordiskt flyttningsbetyg gäller dock den i Oslo den 5 december 1968 ingångna överenskommelsen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om folkbokföring (FördrS 46/69).

Var och en skall på begäran ge folkbokföringsmyndigheterna de uppgifter som behövs för kontroll av hans personuppgifter. Sjukhus, ålderdomshem och motsvarande vårdinrättningar samt straffanstalter skall i januari göra en anmälan till registerbyrån om dem som har varit intagna längre än tre månader.

Ägaren eller innehavaren av den byggnad som en inflyttad bor i, eller en företrädare för ägaren eller innehavaren, är skyldig att se till att flyttningsanmälan görs och tillställs registerbyrån. Om en utflyttningsanmälan har lämnats till den byggnads ägare eller innehavare från vilken någon har flyttat utomlands, eller till en företrädare för ägaren eller innehavaren, skall den till vilken anmälan gjorts sända den till registerbyrån.

8 a §

Centrala befolkningsregistret skall tillhandahålla uppgifter om den kommun där en person hade sin hemort den 1 januari (hemorten på årets första dag) och vilket kommunens invånarantal var vid denna tidpunkt (invånarantalet på årets första dag). Vid registreringen av uppgifter beaktas samtliga hemortsanmälningar som har införts i centrala befolkningsregistret senast den 31 mars det år som är i fråga.

6 kap.

Bestämmande av hemorten och ändringssökande

13 §

Registerbyrån skall när den fått en flyttningsanmälan utan dröjsmål fatta beslut om hemorten för den som nämns i anmälan.

Har någon försummat att göra flyttningsanmälan, skall den registerbyrå som anser att han har flyttat till dess ämbetsdistrikt uppmana honom att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet och samtidigt meddela honom att försummelsen inte utgör något hinder för att ärendet avgörs. Sedan tiden löpt ut skall registerbyrån utan dröjsmål fatta beslut om hemorten.

Om en person av något annat skäl än det som nämns i 2 mom. inte har införts i hemortsregistret för någon kommun, trots att det är känt att han stadigvarande är bosatt i Finland, skall den registerbyrå som är behörig fatta beslut om hans hemort.

14 §

Registerbyrån skall efter att ha fått en utflyttningsanmälan utan dröjsmål besluta om den som nämns i anmälan skall avföras ur hemortsregistret.

Har någon försummat att göra utflyttningsanmälan, skall den registerbyrå till vars ämbetsdistrikt den kommun hör, i vars hemortsregister han är införd, uppmana honom att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet och samtidigt meddela honom att försummelsen inte utgör något hinder för att ärendet avgörs. Sedan tiden löpt ut skall registerbyrån utan dröjsmål fatta beslut i saken.

Av särskilda skäl kan registerbyrån underlåta att sända uppmaning att fullgöra anmälningsskyldigheten. Byrån kan då avgöra ärendet, om den har tillförlitlig utredning om att den anmälningsskyldige stadigvarande har bosatt sig utomlands.

15 §

Registerbyråns beslut som avses i 13 och 14 §§ skall delges den anmälningsskyldige, om det inte stämmer överens med den flyttningsanmälan eller utflyttningsanmälan som har lämnats till registerbyrån. Detta iakttas också om registerbyrån har fattat ett hemortsbeslut utan att ha fått någon anmälan från den som beslutet gäller.

Om det inte visas något annat, anses adressaten ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att det postades under den adress som han har uppgivit eller under den senaste adress som registerbyrån har uppgift om.

16 §

Den vars hemort det är fråga om får skriftligen yrka att registerbyrån skall rätta ett beslut som avses i 13 eller 14 §. Rättelseyrkandet skall göras inom trettio dagar från delfåendet.

17 §

Registerbyrån skall, om rättelseyrkandet inte lämnas utan prövning eller förkastas såsom uppenbart obefogat, inhämta utlåtande eller annan utredning från registerbyrån för det ämbetsdistrikt till vilket den kommun hör i vars hemortsregister den som saken gäller har införts före det senaste hemortsbeslutet.

18 §

I registerbyråns beslut med anledning av ett rättelseyrkande får den som saken gäller inom trettio dagar från delfåendet söka ändring genom besvär hos den länsrätt till vars domkrets den registerbyrå hör som har meddelat beslutet.

Besvärsskriften får lämnas till den registerbyrå som har fattat beslutet. Registerbyrån skall till länsrätten sända besvärsskriften och de handlingar som beslutet grundar sig på. Till handlingarna skall fogas registerbyråns utlåtande.

19 §

Den länsrätt hos vilken besvär har anförts över registerbyråns beslut kan, oberoende av framställda yrkanden, bestämma att den som saken gäller skall införas i hemortsregistret för en kommun som hör till något annat län eller avföras ur det.

20 §

Den vars hemort länsrättens utslag gäller får söka ändring i detta genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar från delfåendet.

21 §

Registerbyrån skall göra de anteckningar i hemortsregistret som dess hemortsbeslut ger anledning till.

Länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen skall sända en avskrift av sitt utslag till registerbyrån. Denna skall göra de anteckningar i hemortsregistret som utslaget ger anledning till.

28 a §

För betyg, utdrag, avskrifter och andra uppgifter som grundar sig på lokala befolkningsböcker som förs av en registerbyrå och för handlingar som hör till dem uppbärs, om inte någon annan lag stadgar om utfärdande och lämnande av sådana eller därom har stadgats genom en förordning som givits före den 1 april 1982, avgifter vars storlek fastställs genom förordning enligt de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73). Genom förordning kan likväl stadgas att till enskilda personer och kommunala myndigheter för ändamål som närmare anges genom förordning utan avgift får lämnas uppgifter som nämns ovan.

29 §

Kostnaderna för förandet av befolkningsböcker betalas av statsmedel, med undantag av kostnaderna för de församlingars kyrkobokföring som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Om en rättighet eller skyldighet enligt någon annan lag eller en förordning bestäms på basis av mantalsskrivningsorten, beaktas hemorten på årets första dag enligt 8 a §. Om det är fråga om det mantalsskrivna invånarantalet, beaktas invånarantalet på årets första dag.

Utan hinder av vad 8 a § stadgar om registrering av uppgifter skall, då hemorten och invånarantalet på årets första dag bestäms för 1990, beaktas alla de hemortsanmälningar som har förts in i centrala befolkningsregistret senast den 31 maj.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 99/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 18/89
Stora utsk. bet. 137/89

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.