1020/1989

Given i Helsingfors den 24 november 1989

Förordning om ändring av förordningen om strålsäkerhetscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 6 februari 1987 om strålsäkerhetscentralen (107/87) 13 § 2 mom., 17 § 3 mom., 20 § 1 mom. och 24 § 2 mom.,

av dessa lagrum 24 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 23 december 1987 (1195/87), samt

ändras 12 §, 13 § 1 mom., 14 § och 25 § 2 mom.,

av dessa lagrum 25 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 23 december 1987, som följer:

Strålsäkerhetscentralens direktion
12 §

Strålsäkerhetscentralens direktion har till uppgift att

1) ställa upp allmänna mål för centralens verksamhet samt genom styrning och övervakning se till att de nås,

2) fastställa verksamhetsprinciper för centralens forsknings- och serviceverksamhet,

3) besluta om förslaget till budget för strålsäkerhetscentralen samt om dess verksamhets- och ekonomiplan,

4) behandla sådana principiellt viktiga och vittsyftande ärenden som gäller centralens verksamhetsbetingelser och förvaltning,

5) främja samarbetet mellan strålsäkerhetscentralen och de ministerier, övriga myndigheter och forskningsinstitut som utför uppgifter som ansluter sig till centralens verksamhetsområde,

6) besluta i vilken ordning avdelningscheferna är ställföreträdare för generaldirektören då denne har förhinder, samt att

7) behandla de övriga ärenden som direktionen på framställning av generaldirektören beslutar ta upp.

13 §

Till medlemmar i direktionen utser statsrådet för fyra år i sänder högst sju personer och förordnar en av dem till direktionens ordförande och en till vice ordförande.


14 §

Direktionen är beslutför då mötets ordförande och minst tre övriga medlemmar är närvarande.

Är direktionen oenig om hur ett ärende skall avgöras, skall omröstning verkställas. Beslutet fattas enligt det förslag som understöds av majoriteten och, om rösterna faller lika, enligt det förslag som mötets ordförande har godkänt.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om hur direktionen skall sammankallas och ärendena behandlas i den.

25 §

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av generaldirektören, om inte annat bestäms i arbetsordningen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 24 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.