973/1989

Given i Helsingfors den 10 november 1989

Förordning om Telkkämäki naturskyddsområde

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 1 § 3 mom. samt 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 augusti 1981 (594/81), som följer:

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområdet

För att skydda det savolaxiska kulturlandskapet som har danats av traditionellt svedjebruk, och livsmiljön för dess växt- och djurarter inrättas Telkkämäki naturskyddsområde på ett område som staten äger i Kaavi kommun såsom ett i lagen om naturskydd (71/23) avsett särskilt naturskyddsområde.

2 §
Naturskyddsområdets avgränsning

Arealen för Telkkämäki naturskyddsområde är ca 90 hektar och dess gränser har märkts ut med en röd streckad linje på bifogade karta.

3 §
Förbud

Inom Telkkämäki naturskyddsområde är det förbjudet

1) att uppföra byggnader och konstruktioner och att anlägga vägar,

2) att skada mark eller berggrund och att ta marksubstanser,

3) att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem,

4) att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga, samla eller ofreda ryggradslösa djur samt

5) att slå läger och att göra upp öppen eld.

Inom naturskyddsområdet är det även förbjudet att vidta andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, landskapsbilden eller på växt- och djurarternas fortbestånd.

4 §
Tillåtna åtgärder

Inom Telkkämäki naturskyddsområde är det, i enlighet med naturskyddsområdets karaktär, tillåtet

1) att uppföra sådana byggnader och konstruktioner och att anlägga sådana stigar som behövs för skötseln och övervakningen av området samt för information till allmänheten och för besök på området,

2) att plocka bär och matsvamp,

3) att utföra svedjebränning och vidta behövliga åtgärder i samband därmed,

4) att hålla djur på bete,

5) att vidta åtgärder som behövs för räddningstjänst och brandskydd samt

6) att utföra kartläggnings- och lantmäteriarbeten.

På platser som anvisas i underhålls- och dispositionsplanen är det tillåtet att avverka träd för byggnader på området och att tillfälligt slå läger och göra upp öppen eld.

5 §
Åtgärder med tillstånd av forststyrelsen

Med tillstånd av forststyrelsen är det inom Telkkämäki naturskyddsområde, i enlighet med naturskyddsområdets karaktär, tillåtet

1) att restaurera och underhålla byggnader och konstruktioner och att underhålla vägar samt el- och telefonlinjer och -anläggningar,

2) att samla kottar och frö av skogsträd samt att ta växtdelar som behövs för skogsförädling,

3) att driva älg vid jakt,

4) att för forskning eller i något annat vetenskapligt syfte och för undervisning avliva och fånga djur och i ringa utsträckning samla växter, växtdelar, bon av djur och mineralprov,

5) att decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten har förökat sig för mycket eller annars har blivit skadlig samt

6) att bedriva geologisk forskning och malmletning.

6 §
Underhålls- och dispositionsplan

En underhålls- och dispositionsplan skall göras upp för skötseln och användningen av Telkkämäki naturskyddsområde. Grunderna för underhålls- och dispositionsplanen (stomplanen) fastställs av miljöministeriet. Ministeriet bestämmer samtidigt också vilka av de specialplaner som utarbetas med stöd av stomplanen som skall underställas ministeriet för fastställelse.

Miljöministeriet kan i stomplanen tillåta även andra än i 4 och 5 § nämnda åtgärder som motsvarar naturskyddsområdets karaktär och som behövs för en ändamålsenlig skötsel eller användning av det.

7 §
Anslutning av områden till naturskyddsområdet

Övergår ett område som gränsar till Telkkämäki naturskyddsområde i statens ägo, kan det anslutas till naturskyddsområdet genom beslut av miljöministeriet.

8 §
Särskilda stadganden

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom Telkkämäki naturskyddsområde medför inte för någon bättre rätt än han annars åtnjuter.

9 §
Förvaltningen av naturskyddsområdet

Telkkämäki naturskyddsområde är i forststyrelsens besittning och vård.

10 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av miljöministeriet.

Anvisningar för bestämmandet av gränserna för Telkkämäki naturskyddsområde meddelas av lantmäteristyrelsen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1989.

Helsingfors den 10 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Karta

Telkkamäki naturskyddsområde

Kaavi 3333 11 + 4311 02

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.