969/1989

Given i Helsingfors den 10 november 1989

Lag om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt 16 § och 27 § 1 mom., av dem 16 § sådan den lyder i lag av den 17 december 1982 (945/82) och 27 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 10 januari 1986 (10/86), som följer:

16 §

Skatten utgör 17 procent av försäljningens beskattningsvärde.

I det fall som avses i 6 § 2 mom. är skatten 20,48 procent av det belopp med vilket den skattskyldige har debiterats för arbetet.

27 §

Skatten utgör 20,48 procent av det med stöd av tullvärdeslagen (906/80) fastställda tullvärdet för en importerad vara. För en vara, i fråga om vilken 10 a § tullvärdeslagen skall beaktas då dess tullvärde fastställs, beräknas skatten likväl på det värde till vilket tullvärdet skulle uppgå, om nämnda lagrum inte tillämpades.Denna lag träder i kraft den 1 december 1989 och gäller till och med den 31 december 1989.

Denna lag tillämpas då en såld eller hyrd vara har levererats, en teletjänst tillhandahållits, en vara utlämnats från tullkontroll eller tagits i bruk för något annat ändamål än försäljning under den tid som lagen är i kraft. Har en varuleverans eller arbetsprestation inte slutförts då lagen träder i kraft eller då den upphör att gälla, tillämpas lagen endast på de varor som levereras till monteringsplatsen under lagens giltighetstid samt på den del av arbetsprestationen som utförs under denna tid. På de varor som levereras till monteringsplatsen och på den del av arbetsprestationen som utförs innan denna lag träder i kraft tillämpas lagen om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt (464/89).

En skattskyldig, som under denna lags giltighetstid har mottagit en faktura eller annars debiterats för varor som har levererats till honom före den 1 juni 1989, får med undantag från lagen angående omsättningsskatt (532/63), lagen om avvikelse från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar (875/82), lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen (547/86) samt lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt (915/78) vid beräkning av sin försäljnings beskattningsvärde avdra endast ett belopp som motsvarar sexton sjuttondedelar (16/17) av avdraget enligt nämnda författningar. Utan hinder av 3 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt får en skattskyldig, som under denna lags giltighetstid har mottagit en faktura över eller debiterats för varor som levererats till honom mellan den 1 juni 1989 och den 30 november 1989, avdra endast ett belopp som motsvarar sexton och en halv sjuttondedel (16,5/17) av avdraget.

Har en vara utlämnats från tullkontroll före den 1 juni 1989, men förtullats under denna lags giltighetstid, är avdragsrätten så som ovan sägs sexton sjuttondedelar (16/17). Har en vara utlämnats från tullkontroll mellan den 1 juni 1989 och den 30 november 1989, men förtullats under lagens giltighetstid, är avdragsrätten sexton och en halv sjuttondedel (16,5/17).

Om ett belopp, som inte har avdragits för tidigare månader med stöd av 22 § 2 mom. lagen angående omsättningsskatt, beaktas som avdrag vid beräkning av beskattningsvärdet för december 1989, är avdragsrätten sexton och en halv sjuttondedel (16,5/17).

Regeringens proposition 115/89
Statsutsk. bet. 52/89
Stora utsk. bet. och

Helsingfors den 10 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.