919/1989

Given i Helsingfors den 20 oktober 1989

Lag om ändring av ikraftträdandet av stadgandena om vårdledighet i 34 § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En arbetstagare vars barn har fötts den 1 januari 1987 eller senare har rätt till vårdledighet enligt 34 § 1 mom. lagen om arbetsavtal till dess barnet har fyllt tre år.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 november 1989. Om vårdledighet som har beviljats enligt gällande stadganden upphör inom en månad före ikraftträdandet, har arbetstagaren dock rätt att fortsätta vårdledigheten i enlighet med 1 §. En anmälan enligt 34 b § lagen om arbetsavtal om att vårdledighet som avses i denna lag kommer att hållas skall göras senast en månad innan vårdledigheten börjar. Anmälan kan göras innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs 2 och 3 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 11 januari 1985 om ändring av lagen om arbetsavtal (30/85).

Regeringens proposition 96/89
Socialutsk. bet. 18/89
Stora utsk. bet. 114/89

Helsingfors den 20 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.