882/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 10 februari 1989 om avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat (135/89) 19 §,

ändras 1 § 2 mom., 2 och 3 §§, 5 § 1 mom., 7 § 1 mom., 10 § och 12 § 2 mom. samt

fogas till förordningen en ny 3 a §, till 12 § ett nytt 3 mom. och till 15 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Luftfartygsinspektörer och kontrollflygare som inte är i luftfartsförvaltningens tjänst har rätt att för egen räkning uppbära avgifter för besiktningar och kontrollflygningar i enlighet med vad som stadgas i 3 a och 7 §§.

2 §

För besiktning av luftfartyg uppbärs periodavgifter, besiktningsavgifter, avgifter för första besiktning och kostnadsersättningar i enlighet med 3, 3 a, 4 och 6 §§.

3 §

Periodavgift för besiktning uppbärs för en period som i fråga om flygverksamhet i förvärvssyfte är ett kalenderår och i fråga om privat flygverksamhet två kalenderår. Periodavgifterna är följande:

1) för motorflygplan och helikopter, då den största tillåtna startvikten är

högst 700 kg 320 mk
701- 1 000 kg 540 mk
1 001- 2 000 kg 780 mk
2 001- 3 000 kg 1 020 mk
3 001- 5 700 kg 1 260 mk
5 701-20 000 kg 1 890 mk
över 20 000 kg 4 970 mk

samt ytterligare 420 mark för varje begynnande 10 000-tal kilogram med vilket den största tillåtna startvikten överstiger 30 000 kilogram

2) för motorsegelflygplan 220 mk
3) för segelflygplan 190 mk
4) för andra än ovan nämnda luftfartyg 170 mk

Om besiktning av luftfartyg som hör till en experimentalklass utförs av en i 3 a § nämnd luftfartygsinspektör som inte är i luftfartsförvaltningens tjänst uppbärs inte avgift enligt denna paragraf.

3 a §

För besiktningar som utförs av luftfartygsinspektörer som inte är i luftfartsförvaltningens tjänst men som assisterar luftfartsstyrelsen i egenskap av experter har dessa rätt att ta ut följande avgifter:

1) besiktning av luftfartyg som hör till en experimentalklass 150 mk
2) besiktning av ultralätta luftfartyg 100 mk
3) besiktning av hängglidare 70 mk

Därutöver har luftfartygsinspektören rätt att ta ut ersättning för resekostnaderna i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om ersättning av resekostnader till statens tjänstemän.

5 §

För kontrollflygningar som krävs för beviljande eller förnyande av luftfartscertifikat eller behörighet uppbärs varje gång följande avgifter:

1) certifikat och behörighet som hänför sig till flygverksamhet i förvärvssyfte 740 mk
2) certifikat och behörighet som hänför sig till privat flygverksamhet 640 mk

7 §

Kontrollflygare som inte är i luftfartsförvaltningens tjänst har rätt att ta ut avgifter som avses i 5 § enligt följande:

1) certifikat och behörighet som hänför sig till flygverksamhet i förvärvssyfte 360 mk
2) certifikat och behörighet som hänför sig till privat flygverksamhet 320 mk

10 §

För flygcertifikat som beviljas av luftfartsstyrelsen uppbärs följande avgifter:

1) första luftfartscertifikat för flygverksamhet i förvärvssyfte och eventuell behörighet som hänför sig härtill 650 mk
2) första luftfartscertifikat i annat fall och eventuell behörighet som hänför sig härtill 430 mk
3) förnyande av luftfartscertifikat jämte eventuella ändringar eller införande av separata ändringar 130 mk
12 §

För luftfartyg som begagnas i flygverksamhet i förvärvssyfte uppbärs periodavgifterna en gång per kalenderår, och för luftfartyg som begagnas i privat flygverksamhet en gång per två år under det senare kalenderåret i den betalningsmånad som anges ovan.

Vid första besiktning av ett luftfartyg som skall införas i luftfartygsregistret uppbärs avgiften i samband med den första besiktningen. Härvid sänks avgiften för första besiktning i samma mån som besiktningsperioden efter den första besiktningen täcker följande betalningsperiod.

15 §

För varje betalningsanmodan som gäller en och samma sak uppbärs ett handläggnings- och indrivningstillägg på 20 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.