859/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ändring av 61 och 64 §§ folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 61 och 64 §§ folkpensionsförordningen av den 7 december 1956, sådana de lyder, 61 § i förordning av den 31 januari 1985 (110/85) och 64 § i förordning av den 8 oktober 1982 (743/82), som följer:

61 §

Utbetalning av pension inställs i enlighet med 42 § 1 mom. folkpensionslagen, då pensionstagare intagits med stöd av 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53) i tvångsinrättning.

64 §

I enlighet med 43 § 3 mom. folkpensionslagen skall åt pensionstagaren för hans personliga behov månatligen erläggas minst ett belopp som motsvarar folkpensionens basdel.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. Den skall dock tillämpas på de pensioner som skall erläggas från den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.