825/1989

Utfärdat i Helsingfors den 15 september 1989

Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Jyväskylä domsaga och i Helsingfors rådstuvurätt

Justitieministeriet har med stöd av 26 § lagen den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) beslutat:

1 §

Lagfarts- och inteckningsregistret tas i bruk i Jyväskylä domsaga inom hela dess verksamhetsområde såsom ett register som ersätter i 18 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30) nämnt lagfartsregister, i 34 a § förordningen om inteckning i fast egendom nämnt inteckningsregister och i 48 § jordlegolagen nämnt tomtlegoregister.

Ett lagfarts- och inteckningsregister som gäller de fastigheter som har införts i lantmäterikontorets fastighetsregister tas i Helsingfors rådstuvurätt i bruk såsom ett register som ersätter i 18 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång nämnt lagfartsregister och i 34 a § förordningen om inteckning i fast egendom nämnt inteckningsregister.

Den inskrivningsmyndighet som anges i 2 mom. skall i alla lagfarts- och inteckningsärenden inom sitt verksamhetsområde samt vid anteckning av uppgifter i registren och protokollen såvitt möjligt tillämpa 4-6 §§ lagen om lagfarts- och inteckningsregister.

2 §

Beslut om ibruktagande av ett åtkomstregister fattas särskilt.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1989.

Helsingfors den 15 september 1989

Justitieminister
Matti Louekoski

Tf. yngre regeringssekreterare
Erja Riekkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.