816/1989

Given i Helsingfors den 15 september 1989

Förordning om ändring av förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 6 april 1962 om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/62) 4 §,

ändras det inledande stycket i 3 § 1 mom. samt 1, 9, 12 och 32 punkten, 3 § 3 mom. och 5-9 §§,

av dessa lagrum det inledande stycket i 3 § 1 mom. och 8 § sådana de lyder i förordning av den 26 juni 1970 (429/70) samt 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning, samt

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 26 juni 1970 och genom förordning av den 16 mars 1979 (309/79), en ny 12 a, 12 b och 36 a-punkt samt till förordningen en ny 8 a § som följer:

3 §

Om följande fabriker och inrättningar skall, såvida inte 1 § skall tillämpas på dem, i god tid, likväl minst fyra månader innan byggandet av dem påbörjas, göras anmälan till vederbörande vatten- och miljödistrikt:

1) gruva, anrikningsverk och område för kommersiell torvproduktion;


9) barkningsinrättning som använder vatten, såg vars produktion överstiger 5 000 m3 per år och till såg eller annan industriinrättning hörande upplag av obarkat virke i vatten eller upplag på land med begjutning av vatten, om lagerkapaciteten överstiger 20 000 m3;


12) djurstall jämte pressfoderupplag för över 20 mjölkkor, tjurar eller hästar, över 60 kvigor eller ungnöt, över 30 suggor, över 100 gödsvin, över 3 000 värphönor eller över 15 000 broilrar eller andra fjäderfän;

12 a) pälsdjursfarm för över 250 mink- eller illerhonor eller över 50 räv- eller sjubbhonor eller andra avelshonor;

12 b) fiskodling, om foderåtgången överstiger 2 000 kilogram torrfoder per år eller en till näringsvärdet motsvarande mängd annat foder eller om fiskbeståndet ökar med mer än 1 000 kilogram per år;


32) upplag för brännbar vätska eller andra farliga flytande kemikalier, om lagerkapaciteten överstiger 50 000 liter;


36 a) avlopp som används av flera än 50 personer eller av kasern, hotell eller annan motsvarande inrättning vari minst 50 personer kan inhysas;


Anmälan enligt denna paragraf behöver dock inte göras, om tillstånd till avledande av avloppsvatten i enlighet med 10 kap. 3 eller 23 § vattenlagen har sökts för fabriken eller inrättningen.

5 §

Anmälningsskyldigheten enligt 2 och 3 §§ gäller inte en inrättning eller fabrik vars avloppsvatten avleds i avlopp som hör till ett allmänt vatten- och avloppsverk som avses i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77). Ägaren av ett sådant allmänt verk skall innan ett avtal enligt 12 § i denna lag ingås begära utlåtande av vatten- och miljödistriktet om de anslutningsvillkor som gäller avloppsvattnets beskaffenhet och mängd. Avtalet kan dock ingås, om något utlåtande inte har givits inom två månader från det begäran avsändes.

6 §

Till anmälan enligt 3 § skall fogas en plan för avledande och behandling av avloppsvattnet eller andra ämnen som förorenar vattnet jämte behövlig utredning. Anmälan skall göras på en blankett som har fastställts av vatten- och miljöstyrelsen.

7 §

Den plan som nämns i 6 § skall innehålla uppgifter om det avloppsvatten och det övriga avfall som kommer att avledas och om mängderna därav, om det reningsförfarande som kommer att tillämpas och om övriga åtgärder som planeras för att minska eller förhindra en förorening av vattnet samt, om avloppsvattnet leds in i ett vattendrag, en beskrivning av detta.

8 §

Vatten- och miljödistriktet skall granska de anmälningar som har gjorts enligt 3 § jämte bifogade planer. Den som gjort anmälan skall vid behov lämna vatten- och miljödistriktet sådana kompletterande uppgifter och utredningar som distriktet anser vara nödvändiga. Vatten- och miljödistriktet kan begära utlåtande av medicinalstyrelsen, om det är fråga om avloppsvatten från ett sjukhus eller om det annars finns anledning till en sådan begäran. Vatten- och miljödistriktet kan vid behov begära utlåtande även av miljövårdsnämnden.

Vatten- och miljödistriktet skall överföra ett anmält ärende till behandling vid vatten- och miljöstyrelsen, om saken har stor bärvidd eller är av principiell betydelse eller om behandlingen av ärendet kräver sådan särskild utredning som vatten- och miljödistriktet inte kan inhämta utan svårighet, eller om den verksamhet som anmälan gäller har verkningar som sträcker sig till ett annat vatten- och miljödistrikt.

Miljöministeriet meddelar vid behov föreskrifter och anvisningar för vatten- och miljöförvaltningen om överföring av ärenden enligt 2 mom.

8 a §

Anser vatten- och miljödistriktet att avledandet av avloppsvatten från en anmäld fabrik eller inrättning enligt den plan som lagts fram kommer att medföra förorening av vattnet, skall distriktet utföra de undersökningar som kan behövas för att få saken utredd. Därefter skall distriktet utan dröjsmål uppmana ägaren att se över och komplettera sin plan till den del det behövs eller, om avledandet av avloppsvattnet eller någon annan åtgärd kräver tillstånd av miljövårdsnämnden eller vattendomstolen i enlighet med 10 kap. 3 eller 23 § vattenlagen, uppmana honom att ansöka om sådant tillstånd. Vatten- och miljödistriktet skall samtidigt meddela vilka ändringar, kompletteringar eller andra åtgärder som skall vidtas i fråga om planen för företagets genomförande för att tillstånd till avledande av avlopsvattnet enligt distriktets uppfattning skall kunna beviljas.

Vatten- och miljödistriktets svar på en anmälan skall sändas till vatten- och miljöstyrelsen samt miljövårdsnämnden för kännedom.

Miljöministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om hur de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. skall fullgöras.

9 §

Den som försummar sin anmälningsskyldighet enligt 2 eller 3 § skall, om inte försummelsen är ringa, för förseelse beträffande förhandsåtgärd för vattenskydd dömas till böter.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Vatten- och miljöstyrelsen behandlar i vatten- och miljödistriktets ställe de anmälningar som har tillställts den innan förordningen träder i kraft.

På en anmälan som är under behandling vid miljövårdsnämnden när denna förordning träder i kraft skall de tidigare stadgandena i 6 § tillämpas. Vatten- och miljödistriktet behandlar likväl härvid i vatten- och miljöstyrelsens ställe de anmälningar som har tillställts det.

Helsingfors den 15 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.