797/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av 72 § kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 72 § 2 mom. kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/87) som följer:

72 §
Olovlig användning av kärnenergi och brott mot stadgandena i kärnenergilagen

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

1) underlåter att iaktta vad som stadgas i 9 §, 20 § 2 mom., 21 § 2 mom. och 36 § eller med stöd av 76 § 1 mom.,

2) bryter mot eller underlåter att iaktta i 25 § nämnda tillståndsvillkor eller något som en myndighet med stöd av denna lag har bestämt för tryggande av säkerheten eller om skydds- och beredskapsarrangemangen eller andra arrangemang som behövs för begränsning av kärnskador,

3) av annan orsak än tvingande skäl som rör tryggande av säkerheten hindrar eller stör sådan anordningsfunktion som installerats med tanke på tillsyn som avses i 63 §,

4) bryter mot en skyldighet som ålagts honom med stöd av 63 § 1 mom. 5 punkten, eller

5) bryter mot tystnadsplikt enligt denna lag

skall, om brottet inte skall bestraffas enligt 69-71 §§, för brott mot kärnenergilagen dömas till böter eller fängelse i högst två år. På brott mot tystnadsplikt som begås av en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare skall dock tillämpas 40 kap. 5 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.