778/1989

Given i Helsingfors den 1 september 1989

Lag om ändring av lagen om bildkonstakademin

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 februari 1985 om bildkonstakademin (175/85) 6 §,

ändras 8 och 11 §§ samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

8 §

Av den som söker en tjänst som lärare vid akademin fordras att han kan undervisa på finska eller svenska. Dessutom krävs förmåga att förstå det andra inhemska språket. Om ådagaläggande av språkkunskap stadgas genom förordning.

En utlänning eller en finsk medborgare som inte är infödd kan utnämnas till en lärartjänst utan hinder av att han inte har visat att han har den språkkunskap som avses i 1 mom.

Om den språkkunskap som fordras för andra tjänster än lärartjänster gäller lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22).

8 a §

Utan hinder av 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86) kan till en vakant professur på kallelse utnämnas en person vars kompetens är konstaterad och ostridig och som det med hänsyn till akademins uppgift är ändamålsenligt att utnämna.

11 §

Om inrättande av en tjänst vid akademin med medel som avses i 10 § stadgas i varje enskilt fall genom förordning.

Innehavaren av en tjänst som avses i 1 mom. har i tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som den som innehar en motsvarande tjänst.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1989.

Regeringens proposition 74/89
Kulturutsk. bet. 8/89
Stora utsk. bet. 90/89

Helsingfors den 1 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.