774/1989

Given i Helsingfors den 1 september 1989

Förordning om riksomfattande personregister för hälsovården

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 2 och 6 §§ lagen den 9 juni 1989 om riksomfattande personregister för hälsovården (556/89):

1 §

Personregister enligt 2 § 1 mom. lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/89) är utskrivningsregistret, registret över födelser, registret över läkemedelsbiverkningar, registret över smittsamma sjukdomar, registret över aborter och sterilisering, cancerregistret, missbildningsregistret, synskaderegistret och implantatregistret.

2 §

I utskrivningsregistret införs de uppgifter som med tanke på innehållet i och inriktningen av hälsovårdscentralernas och sjukhusens verksamhet behövs för medicinalstyrelsens åligganden enligt 2 § folkhälsolagen, 6 § 1 mom. lagen om kommunala allmänna sjukhus, 2 § sinnessjuklagen och 6 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) samt förordningen om medicinalstyrelsen (1291/87). Dessa uppgifter omfattar patientens personuppgifter, uppgifter om sjukhuset, anordnandet av sjukvården, intagning på sjukhus och utskrivning samt uppgifter om diagnoser och vårdåtgärder.

3 §

I registret över födelser införs de uppgifter som med tanke på utvecklandet och anordnandet av moderskapsvården, förlossningsverksamheten och vården av nyfödda behövs för medicinalstyrelsens åligganden enligt 2 § folkhälsolagen, 6 § 1 mom. lagen om kommunala allmänna sjukhus och 17 § förordningen om medicinalstyrelsen. Dessa uppgifter omfattar moderns personuppgifter, uppgifter om barnet, uppgifter som hänför sig till moderns graviditeter och förlossningar samt uppgifter om sjukhuset.

4 §

I registret över läkemedelsbiverkningar införs de uppgifter som med tanke på patient- och läkemedelssäkerheten behövs för medicinalstyrelsens åligganden enligt 18 § förordningen om medicinalstyrelsen. Dessa uppgifter omfattar patientens personuppgifter, uppgifter om medicinering, indikationerna för medicineringen och läkemedlens biverkningar samt uppgifter om den som har gjort anmälan.

5 §

I registret över smittsamma sjukdomar införs sådana i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda uppgifter som enligt 23 § lagen om smittsamma sjukdomar skall anmälas till medicinalstyrelsen och som behövs vid den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Dessa uppgifter omfattar personuppgifter, uppgifter om skadliga verkningar av vaccinering och om smittsamma sjukdomar samt uppgifter om den myndighet som svarar för vården och om den som har gjort anmälan.

6 §

I registret över aborter och sterilisering införs för varje ingrepp de uppgifter som behövs för medicinalstyrelsens åligganden enligt 8 och 11 §§ lagen om avbrytande av havandeskap (239/70) och 8-10 §§ förordningen om avbrytande av havandeskap (359/70), 8 § steriliseringslagen (283/70), 7 § steriliseringsförordningen (427/85) och 17 § förordningen om medicinalstyrelsen. Dessa uppgifter omfattar patientens personuppgifter, uppgifter om tidigare graviditeter, uppgifter om utlåtandeläkaren och ingreppsläkaren samt en berättelse över nödsterilisering, i fråga om aborter dessutom uppgifter om graviditetens längd, om beslutsfattaren, om grunden för aborten, om ingreppet, om den planerade preventionen och om tidiga komplikationer samt i fråga om sterilisering dessutom uppgifter om beslutsfattaren, om grunden för steriliseringen, om ingreppet och om konstaterade komplikationer samt om sjukhuset och utskrivningen från sjukhuset.

7 §

I cancerregistret, där registren över massundersökning av bröstcancer och cancer i livmoderhalsen ingår, införs de uppgifter som med tanke på förekomsten, förebyggandet och behandlingen av cancersjukdomar samt den medicinska rehalibiliteringen och utnyttjandet av tjänster behövs för medicinalstyrelsens åligganden enligt 2 § folkhälsolagen, 6 § 1 mom. lagen om kommunala allmänna sjukhus och 17 § förordningen om medicinalstyrelsen. Dessa uppgifter omfattar patientens personuppgifter, uppgifter om cancern, dödsattestuppgifter samt uppgifter om massundersökning för upptäckande av bröstcancer och cancer i livmoderhalsen.

8 §

I missbildningsregistret införs de uppgifter som med tanke på den observation som gäller förekomsten av missbildningar behövs för medicinalstyrelsens åligganden enligt 2 § folkhälsolagen, 6 § 1 mom. lagen om kommunala allmänna sjukhus och 17 § förordningen om medicinalstyrelsen. Dessa uppgifter omfattar föräldrarnas och barnets personuppgifter, uppgifter om moderns graviditeter, uppgifter om sjukhuset och uppgifter om missbildningen.

9 §

I synskaderegistret införs de uppgifter som med tanke på utbredningen av synskador, epidemiologin, förebyggandet, vården och den medicinska rehabiliteringen samt utredningen av utnyttjandet och behovet av specialservice behövs för medicinalstyrelsens åligganden enligt 2 § folkhälsolagen, 6 § 1 mom. lagen om kommunala allmänna sjukhus och 17 § förordningen om medicinalstyrelsen. Dessa uppgifter omfattar personuppgifter, diagnos av synskadan, uppgifter om etiologi och svårighetsgrad, uppgifter om synen, uppgifter om multihandikapp, uppgifter om dödsdag och dödsorsak samt uppgifter om den läkare som har gjort anmälan.

10 §

I implantatregistret införs de uppgifter som med tanke på sjukvårdsartiklarnas produktsäkerhet behövs för medicinalstyrelsens åligganden enligt lagen om sjukvårdsartiklar (997/84). Dessa uppgifter omfattar patientens personuppgifter, uppgifter om sjukhuset samt uppgifter om sjukdomen, operationen och implantatet.

11 §

Medicinalstyrelsen kan med Näkövammaisten Keskusliitto - De Synskadades Centralförbund r.f. avtala om det tekniska upprätthållandet av synskaderegistret och med Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland r.f. om det tekniska upprätthållandet av cancerregistret.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 15 september 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.