764/1989

Given i Helsingfors den 1 september 1989

Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen den 20 februari 1987 om handels- och industriministeriet (191/87) 2 § 2, 3 och 15 punkten, 3 § 11, 17 och 19 punkten, 4 § 2 punkten, 5 § 7 punkten, 6 § och 50 § 5-8 punkten,

av dessa lagrum 50 § 5-8 punkten sådana de lyder i förordning av den 31 december 1987 (1244/87),

ändras 1 § 2 mom., 2 § 14 punkten, 3 § 9 punkten, 17 och 32 §§, 34 § 5 punkten, 35 § 1 punkten, 38 § 6 mom., 45 § 3 mom. 53 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 67 §,

av dessa lagrum 17 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 18 november 1988 (962/88), 38 § 6 mom. sådant det lyder i sistnämnda förordning, 53 § 1 mom. 5 och 6 punkten sådana de lyder i nämnda förordning av den 31 december 1987 och 67 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 17 februari 1989 (187/89) samt

fogas till 53 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda förordningar av den 31 december 1987, 18 november 1988 och 17 februari 1989, en ny 7 punkt som följer:

1 §

Om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst samt industrisekreterarna stadgas särskilt.

2 §

Ministeriet underställda är:


14) Statsgaranticentralen,


3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som angår:


9) arbetsordning och samarbetsavtal,

17 §

Industriavdelningen handlägger ärenden som angår:

1) den allmänna industripolitiken,

2) industriellt och geologiskt forsknings- och utvecklingsarbete,

3) industripolitiskt betydande finansiering av industri,

4) regional industripolitik och därtill ansluten näringspolitik, i samarbete med avdelningen för företagsutveckling,

5) Utvecklingsområdesfonden Ab i de frågor som hör till ägarkontrollen,

6) utveckling av industriell och annan företagsutbildning till den del dessa ärenden inte ankommer på avdelningen för företagsutveckling,

7) planering av industriellt utnyttjande av naturtillgångar,

8) tillsyn över teknisk kontrollverksamhet, med undantag av teknisk besiktning inom el- och kärnenergiområdet,

9) teknologipolitik samt internationellt tekniskt och teknisk-ekonomiskt samarbete,

10) aktiebolag med statlig majoritet som bedriver produktionsverksamhet,

11) patent- och registerstyrelsen,

12) Statsgaranticentralen,

13) rymdteknologi samt

14) företag som ägs och besitts av utlänningar, i samarbete med allmänna avdelningen.

32 §

Avdelningen för företagsutveckling handlägger ärenden som angår:

1) åtgärder för främjande av små och medelstora företags verksamhet,

2) regional näringspolitik och Utvecklingsområdesfonden Ab, till den del dessa ärenden inte ankommer på någon annan avdelning,

3) regionalt stödjande av företagsverksamheten, regionalt transportstöd och andra i första hand för små och medelstora företag avsedda finansieringsåtgärder samt uppföljning av och tillsyn över dessa åtgärder,

4) handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst samt

5) lagstiftning i anslutning till ärenden som skall handläggas vid avdelningen.

34 §

Utvecklingsbyrån handlägger ärenden som angår:


5) handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst.

35 §

Företagsfinansieringsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) regionalt stödjande av företagsverksamheten, i samarbete med industriavdelningen till den del det är fråga om industripolitiska ärenden,


38 §

Ministeriet förordnar av allmänna avdelningens regeringsråd som byråchefer, äldre regeringssekreterare som byråchefer samt byråchefer en till chef för administrativa byrån, en till chef för näringsbyrån, en till chef för byrån för livsmedelsärenden, en till chef för ekonomiplaneringsbyrån och en till chef för ekonomibyrån, av handelsavdelningens handelsråd som byråchefer samt byråchefer en till chef för planeringsbyrån, en till chef för byrån för multilateral handel, en till chef för allmänna byrån och en till chef för byrån för exportfrämjandet, av industriavdelningens byråchefer en till chef för företagsekonomiska byrån, en till chef för industribyrån, en till chef för statsbolagsbyrån, en till chef för teknologibyrån, en till chef för byrån för teknisk kontroll och en till chef för byrån för internationella ärenden, av energiavdelningens byråchefer en till chef för elbyrån, en till chef för kärnenergibyrån, en till chef för bränslebyrån, en till chef för planeringsbyrån och en till chef för energiforskningsbyrån samt av byråcheferna vid avdelningen för företagsutveckling den ena till chef för utvecklingsbyrån och den andra till chef för företagsfinansieringsbyrån.

45 §

I samarbetet mellan ministeriet och personalen iakttas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i avtal som har ingåtts med stöd av den.

53 §

Avdelningschefen för avdelningen för företagsutveckling avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:


5) statsandelar och statsunderstöd för avlöningen för kommunernas näringsombudsmän,

6) statsunderstöd för stödjande av i specialbudgeten angivna samfunds och stiftelsers verksamhet samt

7) hur tjänsterna vid handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst, med undantag av distriktschefstjänsten, och personalen i arbetsavtalsförhållande skall placeras vid distriktsbyråerna.

67 §

Den som förordnats till byråchef för utvecklingsbyrån vid avdelningen för företagsutveckling avgör ärenden som angår:

1) godkännande av utanordningar ur de gemensamma anslagen för handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst,

2) fördelningen av anslag åt de i 1 punkten nämnda distriktsbyråerna för att godkännas av respektive distriktschef för distriktsbyråns utgifter,

3) den utbildning som hör till utvecklingsbyråns uppgifter,

4) reseförordnanden för distriktschefen och fastställande av dennes semester samt

5) beviljande av tjänstledighet för distriktschefen för en i 1 punkten nämnd distriktsbyrå, om det är fråga om sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

Helsingfors den 1 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.