759/1989

Given i Helsingfors den 18 augusti 1989

Lag om ändring av 5 och 52 a §§ lagen om gårdsbruksenheter

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. 3 punkten och 52 a § lagen den 18 februari 1977 om gårdsbruksenheter, sådana de lyder i lag av den 17 juni 1988 (539/88), som följer:

5 §

Vad som stadgas i 4 § 1 mom. tillämpas inte då


3) det är fråga om arrangemang enligt 25 kap. 1 b § 2 mom. (612/89) ärvdabalken eller då överlåtelse av en lägenhet eller lägenhetsdel som hör till gårdsbruksenheten annars är motiverad för att äganderätten skall kunna överföras på övertagaren av gårdsbruket genom flera överlåtelser än en eller genom något annat fång (generationsväxling stegvis).


52 a §

Vid ansökan om lån för generationsväxling stegvis på en gårdsbruksenhet eller för något annat ändamål under pågående generationsväxling stegvis skall till låneansökan fogas en förbindelse av överlåtaren eller, då det är fråga om en situation som avses i 25 kap. 1 b § 2 mom. 1 eller 2 punkten ärvdabalken, av den efterlevande maken om att han inte kommer att överlåta den del av gårdsbruksenheten som stannar i hans ägo till någon annan än övertagaren av gårdsbruket. Om övriga förutsättningar för långivning och bidrag i samband med generationsväxling stegvis stadgas genom förordning.

Bryter överlåtaren eller den efterlevande maken mot den förbindelse som avses i 1 mom., kan gårdsbruksenheten utan hinder av 5 § 1 mom. 3 punkten anses splittrad samt lånet sägas upp.

Utan hinder av 1 mom. kan lån beviljas då generationsväxling stegvis har skett med stöd av ett avtal enligt 25 kap. 1 b § 2 mom. 3 punkten ärvdabalken. Vad som stadgas i 2 mom. gäller härvid på motsvarande sätt brott mot detta avtal.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Regeringens proposition 75/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 5/89
Stora utsk. bet. 102/89

Helsingfors den 18 augusti 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.