749/1989

Given i Helsingfors den 14 augusti 1989

Lag om ändring av luftvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § samt 15 § 1 och 2 mom. luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82) samt

fogas till 2 kap. en ny 6 a §, till lagen en ny 9 a § och till 5 kap. en ny 17 a § som följer:

6 a §

Tullverket deltar i övervakningen av att de stadganden iakttas som gäller import av ämnen, fabrikat och produkter som avses i 9 och 9 a §§.

9 §

Statsrådet kan meddela sådana allmänna anvisningar och föreskrifter som behövs för att förebygga förorening av luften och som gäller

1) maximihalten av ämnen i luften och maximimängden ämnen i nedfall,

2) maximihalten av ämnen i utsläpp i luften eller maximimängden ämnen som kommer ut i luften,

3) sammansättningen av ämnen, fabrikat eller produkter som framställs, importeras, överlåts eller används,

4) märkningar som behövs för identifiering av ämnen, fabrikat eller produkter samt

5) begränsning av tomgångskörning med motorfordon på andra ställen än på vägar som avses i vägtrafiklagstiftningen.

Anvisningarna kan även vara olika för skilda områden eller, när det gäller frågor som avses i 1 mom. 2 punkten, olika för skilda verksamhetsområden inom industrin. De föreskrifter som meddelas om de i 1 mom. 1 och 2 punkten nämnda omständigheterna skall vara enhetliga för hela landet. Om de frågor som avses i 3 och 5 punkten kan även meddelas föreskrifter som är olika för skilda områden. En förutsättning för att olika föreskrifter skall kunna meddelas i frågor som nämns i 3 punkten är dock att de skilda områdenas ekonomiska ställning inte nämnvärt påverkas av föreskrifterna.

9 a §

Statsrådet kan meddela sådana allmänna anvisningar och föreskrifter som behövs för att skydda atmosfären och som gäller begränsning av eller förbud mot framställning, import, överlåtelse och användning av ämnen, fabrikat eller produkter.

15 §

I sitt beslut med anledning av anmälan kan länsstyrelsen, för tillämpning av sådana anvisningar eller iakttagande av sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 eller 9 a § eller annars för förebyggande av uppenbar förorening av luften för verksamheten meddela särskilda föreskrifter

1) om begränsning av utsläpp,

2) om andra skyddsåtgärder som gäller utsläpp samt

3) om organisering av kontroll av utsläpp och deras inverkan på luftens kvalitet.

Av särskilt vägande skäl kan länsstyrelsen meddela en föreskrift som gäller anmäld verksamhet och som avviker från de med stöd av 9 eller 9 a § meddelade allmänna föreskrifterna.


17 a §

De myndigheter som nämns i 3, 4 och 6 a §§ har rätt att av verksamhetsidkaren och av andra som har förpliktelser enligt denna lag eller med stöd av den meddelade stadganden eller bestämmelser få de upplysningar som behövs för övervakningen av att lagen och de med stöd av den meddelade stadgandena och bestämmelserna iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Regeringens proposition 3/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 89/89

Helsingfors den 14 augusti 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.