738/1989

Given i Nådendal den 28 juli 1989

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 a § 1 mom., 31 § 2 mom. och 42 § 1 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956,

dessa lagrum sådana de lyder, 22 a § 1 mom. och 31 § 2 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (594/86) samt 42 § 1 mom. i lag av den 23 juli 1982 (572/82), som följer:

22 a §

Utan hinder av 22 § har en försäkrad som fyllt 55 år rätt till invaliditetspension i form av individuell förtidspension, om hans arbetsförmåga, med beaktande av sjukdom, lyte eller skada, faktorer förknippade med åldrandet, lång tid i yrket, ett för honom påfrestande och slitsamt arbete samt arbetsförhållandena, varaktigt har nedgått i sådan grad att det inte skäligen kan förutsättas att han skall fortsätta med sitt förvärvsarbete. Ett villkor för pension är dessutom att den försäkrade antingen har upphört med förvärvsarbete eller att hans förvärvsinkomst i medeltal kan uppskattas understiga 689,58 mark per månad. Arbetet skall ha upphört eller förvärvsinkomsten ha nedgått tidigast 360 dagar före begynnelsetidpunkten för den invaliditet som berättigar till individuell förtidspension. Härvid beaktas inte de dagar då den försäkrade har haft studieledighet som avses i lagen om studieledighet (273/79) samt de dagar för vilka den försäkrade har fått dagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa, de sistnämnda dock högst till det antal som motsvarar det i 26 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgade maximiantal dagar för vilka kan betalas dagpenning avvägd enligt förtjänsten. Ej heller beaktas dagar för vilka den försäkrade under de tre närmaste åren innan invaliditet som avses i denna paragraf begynte har fått dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63), ej heller dagar för vilka dagpenning skulle ha betalts, om inte den försäkrade hade fått i 27 § 1 mom. i sistnämnda lag angiven motsvarande ersättning för invaliditet på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada enligt någon annan lag.


31 §

Pensionsanstalten kan inom ett år från den tidpunkt då pensionen indrogs, med stöd av utredning som anstalten har godkänt, bestämma att pensionen, utan att ansökan inlämnas i den ordning som föreskrivs i 35 §, på nytt skall utbetalas på grund av att den sjukdom som medfört invaliditeten har förvärrats. Härvid får bestämmas att pensionen skall utbetalas retroaktivt för den tid under vilken den varit indragen, eller för en viss del av nämnda tid. Om dock ny invaliditetspension beviljas på grund av en invaliditet som har börjat inom ett år efter att den ovan nämnda tidigare pensionen upphörde, kan pensionen beviljas även i form av individuell förtidspension, förutsatt att arbetet har upphört eller förvärvsinkomsten minskat tidigast 360 dagar före begynnelsetidpunkten för den tidigare pensionen. Vid beräkning av denna tidsperiod om 360 dagar skall 22 a § beaktas.


42 §

För verkställighet av straff inställs utbetalningen av pension till en pensionstagare som är intagen i straffanstalt, sedan tre månader har avtjänats av ett fängelsestraff eller ett utöver detta utdömt förvandlingsstraff för böter. Om tid i rannsakningsfängelse omedelbart före verkställigheten av straffet dras av från straffet, inställs utbetalningen av pensionen på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget har räckt tre månader, likväl tidigast från ingången av månaden efter den beräknade tidpunkt då straffet skall börja avtjänas. Pensionsutbetalningen inställs likaså sedan pensionstagaren har fått sådan vård på allmän anstalt som stadgas i förordning och för vilken vårdavgift inte skall uppbäras hos patienten.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989. Den skall dock tillämpas från den 1 januari 1989.

Det belopp som stadgas i 22 a § 1 mom. motsvarar det löneindextal som enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare har fastställts för 1985.

Regeringens proposition 78/89
Socialutsk. bet. 12/89
Stora utsk. bet. 82/89

Nådendal den 28 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.