673/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 1 § 1 och 3 mom., 29 § 2 mom. och 32 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 10 februari 1989 (146/89), samt

fogas till 3 § ett nytt 4 mom., till 17 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 32 a och 32 b §§ som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på följande yrkesläroanstalter som lyder under yrkesutbildningsstyrelsen:

1) yrkesundervisningsanstalter,

2) läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen,

3) handelsläroanstalter,

4) läroanstalter för huslig ekonomi,

5) bildkonstläroanstalter,

6) läroanstalter för hemslöjd och konstindustri,

7) läroanstalter inom lantbruksbranschen,

8) sjöfartsläroanstalter,

9) läroanstalter för skogsbruk och trähushållning,

10) läroanstalter för det sociala området,

11) tekniska läroanstalter,

12) hälsovårdsläroanstalter,

13) särskilda yrkesläroanstalter och

14) specialyrkesläroanstalter.


Specialyrkesläroanstalter är de yrkesläroanstalter som statsrådet bestämmer.


3 §
Yrkesutbildningens målsättning

Målet för specialundervisningen inom yrkesutbildningen är dessutom att i samarbete med dem som producerar rehabiliteringstjänster främja en total rehabilitering av studeranden.

17 §
Undervisningsspråk

Vid specialundervisning kan även användas teckenspråk och tecken samt andra kommunikationsmetoder som handikappet förutsätter.

29 §
Pensionsskydd

Om rätt till pension för och familjepension efter rektor, lärare och annan behövlig personal vid en privat läroanstalt gäller, då läroanstalten enligt 8, 10 b och 11 §§ samt 12 § 1 mom. 1 punkten lagen om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) får statsunderstöd för avlöningen, lagen om vissa pensioner, som skall utbetalas av statsmedel (382/69), i fråga om rektorer och lärare vid privata hälsovårdsläroanstalter dock endast om inte annorlunda stadgas i någon annan lag.

32 §
Specialundervisning

Specialundervisning anordnas vid specialyrkesläroanstalter och vid andra yrkesläroanstalter. Om anordnande av specialundervisning stadgas genom förordning och bestäms med stöd därav genom beslut av undervisningsministeriet och yrkesutbildningsstyrelsen. Närmare föreskrifter kan meddelas i instruktionen.


32 a §
Specialyrkesläroanstalter

Specialyrkesläroanstalterna är i synnerhet avsedda för studerande som på grund av handikapp eller sjukdom eller av någon annan därmed jämförbar orsak under en längre tid har svårt att klara yrkesstudier utan särskilda åtgärder eller betingelser.

Vid specialyrkesläroanstalterna kan undantag göras från stadgandena i denna lag om arbetstid och undervisning enligt vad som stadgas genom förordning och vad yrkesutbildningsstyrelsen bestämmer med stöd av den.

En specialyrkesläroanstalt kan i samarbete med en annan läroanstalt anordna yrkesutbildning för en handikappad studerande även inom något annat utbildningsområde eller på en annan utbildningsnivå än de områden och nivåer som är företrädda vid läroanstalten, om detta skall anses nödvändigt för studerandens utbildning eller rehabilitering.

32 b §
Styrning och utveckling av specialundervisning

En specialyrkesläroanstalt kan med yrkesutbildningsstyrelsens tillstånd vara verksam som en styrande och utvecklande läroanstalt för specialundervisning inom yrkesutbildningen i enlighet med vad som stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Genom denna lag upphävs lagen den 3 december 1971 om yrkesskolor för handikappade (819/71) jämte senare ändringar.

En i denna lag nämnd direktion för en specialyrkesläroanstalt väljs då mandattiden upphör för den direktion som har utsetts enligt tidigare stadganden.

Anläggningstillstånd i enlighet med tidigare stadganden gäller såsom tillstånd till upprätthållande. Specialyrkesläroanstaltens utbildningsuppgift anses härvid vara att ge den utbildning som anordnas vid läroanstalten då lagen träder i kraft. Stadgandena om återkallande och ändring av tillstånd till upprätthållande gäller även anläggningstillstånd.

En specialyrkesläroanstalt skall inom två år efter ikraftträdandet ha en i 15 § nämnd instruktion. Innan en instruktion har godkänts och fastställts enligt denna lag gäller som instruktion bestämmelserna i anstaltens reglemente, till den del de inte strider mot denna lag eller en med stöd av den given förordning.

Om det är möjligt skall den utnämnande myndigheten, när denna lag träder i kraft, vid behov förflytta innehavaren av en lärartjänst eller lärarbefattning vid en specialyrkesläroanstalt till en tjänst eller befattning som närmast motsvarar hans dåvarande och som han är behörig för, utan att tjänsten eller befattningen förklaras ledig. Detta moment gäller i tillämpliga delar också timlärare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 44/89
Kulturutsk. bet. 9/89
Stora utsk. bet. 91/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.