669/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Förordning om behörighetsvillkoren för tjänster vid Sibelius-Akademin, teaterhögskolan och konst- industriella högskolan samt om tjänstemännens uppgifter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 10 § 1 mom. och 16 § lagen den 28 december 1979 om Sibelius-Akademin (1068/79), av dem 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 juni 1989 (587/89), 8 § 1 mom. och 14 § lagen den 26 januari 1979 om teaterhögskolan (87/79), av dem 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 juni 1989 (588/89) samt 5 § 1 mom. och 11 § lagen den 19 januari 1973 om konstindustriella högskolan (52/73), av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 juni 1989 (589/89):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Allmänt behörighetsvillkor för en tjänst vid Sibelius-Akademin, teaterhögskolan eller konstindustriella högskolan, nedan högskolan, är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

2 §

Sådana tillräckliga kunskaper i finska och svenska som fordras för en tjänst som lärare vid Sibelius-Akademin anses den ha

1) som enligt förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken (442/87) fullständigt behärskar språket i fråga,

2) som har fått sin skolutbildning på detta språk, eller

3) som på det sätt som högskolans styrelse bestämmer har ådagalagt tillräcklig språkkunskap.

Den förmåga att förstå det andra inhemska språket som fordras för en lärartjänst ådagaläggs på det sätt som den i 1 mom. 1 punkten nämnda förordningen anger eller på något annat sätt som bestäms av högskolans styrelse.

3 §

Sådan förmåga att meddela undervisning på finska eller svenska som fordras av den som söker en lärartjänst vid teaterhögskolan anses den ha

1) som enligt förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken fullständigt behärskar språket i fråga,

2) som har fått sin skolutbildning på detta språk, eller

3) som på det sätt som högskolans styrelse bestämmer har ådagalagt den språkkunskap som krävs.

Högskolan beslutar om det undervisningsspråk som fordras för varje enskild lärartjänst, om inte därom stadgas särskilt.

4 §

Sådana tillräckliga kunskaper i finska som fordras för en tjänst som lärare vid konstindustriella högskolan anses den ha

1) som enligt förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken fullständigt behärskar finska,

2) som har fått sin skolutbildning på finska, eller

3) som på det sätt som högskolans styrelse bestämmer har ådagalagt tillräcklig språkkunskap.

För en lärartjänst fordras dessutom muntliga kunskaper i svenska, som ådagaläggs på det sätt som den i 1 mom. 1 punkten nämnda förordningen anger eller på något annat sätt som bestäms av högskolans styrelse.

5 §

Av en docent fordras samma språkkunskap som för en lärartjänst.

Av en vikarie och av den som skall sköta en tjänst interimistiskt fordras sådan språkkunskap som den förordnande myndigheten i varje enskilt fall prövar vara tillräcklig.

2 kap.

Särskilda behörighetsvillkor.

Gemensamma stadganden
6 §

Av en professor fordras konstnärlig eller vetenskaplig kompetens inom hans undervisningsområde och undervisningsförmåga samt nödvändig praktisk förtrogenhet med området för tjänsten.

Vid bedömning av den konstnärliga kompetensen skall beaktas skapande och utövande konstnärligt arbete som har utförts, andra konstnärliga meriter, examina och genom framställningsprov ådagalagd framställningsförmåga.

Vid bedömning av den vetenskapliga kompetensen skall beaktas publicerade och andra vetenskapliga undersökningar, skapande arbete som har utförts, förmåga att leda forskningsarbete, läroböcker av vetenskapligt värde samt andra vetenskapliga meriter och examina.

Vid bedömning av undervisningsförmågan skall beaktas genom undervisning förvärvad praktisk erfarenhet, pedagogisk utbildning, genom undervisningsprov ådagalagd undervisningsförmåga och andra i undervisningsverksamhet förvärvade meriter samt, om undervisningsområdet kräver det, förmåga att producera läromaterial på högskolenivå.

7 §

Om behörighetsvillkoren för en tjänst som biträdande professor gäller vad som i 6 § stadgas om professor. Till biträdande professor kan utnämnas en person som har lägre konstnärlig eller vetenskaplig kompetens än den som utnämns till professor.

8 §

Då en professorstjänst eller biträdande professorstjänst blivit vakant beslutar högskolan om konstnärlig eller vetenskaplig kompetens skall fordras för tjänsten.

9 §

Av en docent fordras doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad eller konstnärlig kompetens på undervisningsområdet. Dessutom fordras grundlig kännedom om det egna området, undervisningsförmåga samt ådagalagd förmåga till självständigt konstnärligt arbete eller genom publikationer och andra undersökningar ådagalagd förmåga till självständigt vetenskapligt forskningsarbete.

10 §

Av en lektor av högre löneklass och en överassistent fordras för tjänsten lämplig licentiatexamen eller därmed jämförbar utländsk högskoleexamen, sådana konstnärliga eller vetenskapliga meriter som skötseln av tjänsten förutsätter, god undervisningsförmåga och, då detta är av betydelse för skötseln av tjänsten, praktisk förtrogenhet med området för tjänsten.

För en lektorstjänst av högre löneklass och en överassistenttjänst kan dock den anses behörig som utöver att han har i 11 § eller 21 § 1 mom. stadgad behörighet för en lektorstjänst av lägre löneklass är synnerligen väl förtrogen med området för tjänsten.

11 §

Av en lektor av lägre löneklass i en annan högskola än teaterhögskolan fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller en motsvarande utländsk högskoleexamen eller i praktiken ådagalagd motsvarande kompetens samt dessutom sådana konstnärliga eller vetenskapliga meriter som skötseln av tjänsten förutsätter, god undervisningsförmåga och, då detta är av betydelse för skötseln av tjänsten, praktisk förtrogenhet med området för tjänsten.

12 §

För en tjänst som assistent fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller motsvarande utländsk högskoleexamen eller kunskaper, förmåga och färdigheter på motsvarande nivå, som annars är tillräckliga.

13 §

Av en bibliotekarie och en informatiker fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst som ingår i examen eller erhållits utöver den.

14 §

Av en biblioteksamanuens fordras högskoleexamen och biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst som ingår i examen eller erhållits utöver den.

Av en bibliotekssekreterare fordras mellanstadieutbildning inom biblioteksbranschen eller biblioteksbiträdesutbildning under ett övergångsskede eller studentexamen jämte biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst.

15 §

Av en förvaltningsdirektör fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om högskoleväsendet och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter.

Av en byråchef fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med byråns verksamhetsområde.

16 §

Av en biträdande sekreterare, en planerare och en studiesekreterare fordras för tjänsten lämplig högskoleexamen.

Av en kamrer och en ekonom fordras för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med finansförvaltning och bokföring.

Av en intendent och en amanuens fordras för tjänsten lämplig högskoleexamen.

Av en avdelningssekreterare fordras högskoleexamen eller för tjänsten lämplig yrkesexamen på institutnivå.

17 §

Av en språkstudioamanuens fordras för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med området för tjänsten.

18 §

Av en laboratorieingenjör fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt praktisk förtrogenhet med forskningsmetoder och forskningsutrustning på området.

Sibelius-Akademin
19 §

Av föreståndaren för utbildningscentralen vid Sibelius-Akademin fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om högskolans verksamhetsområde samt god förtrogenhet med utbildningsverksamhet och förvaltningsuppgifter.

Behörighet för en tjänst som planerare, intendent amanuens eller avdelningssekreterare ger utöver vad som stadgas i 16 § en vid Sibelius-Akademin avlagd examen.

Teaterhögskolan
20 §

Av teaterhögskolans rektor och biträdande rektor fordras teaterkonstkandidatexamen eller motsvarande tidigare examen eller för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, ingående kännedom om högskolans verksamhetsområde och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter.

Av föreståndaren för utbildningscentralen fordras teaterkonstkandidatexamen eller motsvarande tidigare examen eller för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om högskolans verksamhetsområde samt god förtrogenhet med utbildningsverksamhet och förvaltningsuppgifter.

21 §

Av en lektor av lägre löneklass vid teaterhögskolan fördras teaterkonstkandidatexamen eller motsvarande tidigare examen eller någon annan för tjänsten lämplig högskoleexamen samt dessutom sådana konstnärliga eller vetenskapliga meriter som skötseln av tjänsten förutsätter, god undervisningsförmåga och, då detta är av betydelse för skötseln av tjänsten, praktisk förtrogenhet med området för tjänsten.

Av en assistent vid teaterhögskolan fordras teaterkonstkandidatexamen eller motsvarande tidigare examen eller för tjänsten lämplig högskoleexamen eller en utländsk högskoleexamen som motsvarar dem.

Konstindustriella högskolan
22 §

Av konstindustriella högskolans rektor och av föreståndaren för utbildningscentralen fordras konstkandidatexamen eller motsvarande tidigare vid konstindustriella högskolan avlagd slutexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om högskolans verksamhetsområde och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter.

Av en sekreterare fordras juris kandidatexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med förvaltningsuppgifter.

3 kap.

Uppgifter

23 §

Professorerna och biträdande professorerna skall följa utvecklingen och forskningen på sitt område, bedriva och leda konstnärligt arbete eller vetenskaplig forskning samt sköta och utveckla undervisningen på området.

Angående undervisningsskyldigheten för professorer och biträdande professorer gäller vad som särskilt har avtalats eller föreskrivits.

24 §

En professor eller biträdande professor kan på grund av konstnärligt arbete och forskning eller något annat betydande uppdrag som hänför sig till tjänstens undervisningsområde helt eller delvis befrias från undervisningsuppgifterna. Befrielse beviljas för högst ett år i sänder. Den beviljas av högskolans rektor.

25 §

Angående lektorernas undervisningsskyldighet gäller vad som särskilt har avtalats eller föreskrivits.

Utöver undervisningsskyldigheten ingår i en lektors skyldigheter andra uppgifter i anslutning till undervisningen på det sätt som därom bestäms i ett reglemente eller en instruktion.

26 §

Högskolans rektor har rätt att minska undervisningsskyldigheten för en lektor med högst 56 undervisningstimmar per läsår, om lektorn har osedvanligt mycket förvaltnings-, planerings- eller förhörsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter.

27 §

En docent kan åläggas att meddela undervisning i enlighet med den fastställda undervisningsplanen högst 56 timmar under ett läsår.

28 §

Om uppgifterna för överassistenter och assistenter bestäms i reglementen eller instruktioner.

29 §

En lärare skall dessutom

1) främja undervisningen på sitt område,

2) på särskilt angivna tider handleda studerandena i deras studier samt också annars vara anträffbar i tillräcklig mån,

3) anställa de förhör som ankommer på honom och delta i bedömningen av studieprestationer,

4) lämna behövliga redogörelser till högskolan om sin undervisning, sitt konstnärliga arbete och sin publikationsverksamhet samt om förhör,

5) sköta åligganden som följer av medlemskap i högskolans förvaltningsorgan och andra uppgifter som ankommer på eller åläggs honom samt

6) vid behov i skälig utsträckning delta i valet av studerande.

30 §

Övriga tjänstemän är skyldiga att sköta de uppgifter som särskilt stadgas för eller åläggs dem eller som de har på grund av sin tjänst.

4 kap.

Närmare föreskrifter

31 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

5 kap.

Ikraftträdande

32 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 juli 1980 om kompetensvillkoren för tjänster och befattningar vid Sibelius-Akademin samt om åliggande för innehavarna av tjänster och befattningar (562/80), förordningen den 10 juli 1979 om kompetensvillkoren för tjänster och befattningar vid teaterhögskolan samt om tjänste- och befattningshavarnas åligganden (632/79) och förordningen den 15 juni 1973 om kompetensvillkoren för tjänsterna, befattningarna och de extraordinarie befattningarna vid konstindustriella högskolan samt om innehavarnas av tjänst, befattning eller extraordinarie befattning åligganden (566/73), jämte senare ändringar.

33 §

Angående de särskilda behörighetsvillkoren för en tjänst som har förklarats ledig innan denna förordning träder i kraft tillämpas i fråga om särskilda behörighetsvillkor tidigare stadganden och bestämmelser.

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.