Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

667/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Förordning om ändring av förordningen om övningsskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 67 § i övningsskoleförordningen av den 19 april 1985 (336/85),

ändras 2 § 3 punkten, 3 § 1 mom., 4 § 1 och 3 mom., 6 § 1 mom., 56 § 1 mom. 5 punkten och 66 §,

av dessa lagrum 4 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 januari 1988 (56/88) samt

fogas till 28 § ett nytt 2 mom., till 30 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 22 januari 1988, ett nytt 2 mom. och till förordningen en ny 55 a § och en ny 56 a § som följer:

2 §

Direktionen för en övningsskola har till uppgift


3) att besluta om ibruktagande av godkända läroböcker efter att ha hört lärarna i respektive ämnen samt att besluta om skolans arbetsordning och om de uppgifter som avses i 116 § grundskoleförordningen (718/84) och 90 § gymnasieförordningen (719/84),


3 §

Högskolans förvaltningsämbete utser de medlemmar som nämns i 5 § 2 mom. 1 och 2 punkten övningsskolelagen och för var och en av dem en personlig suppleant.


4 §

Innan de medlemmar som nämns i 5 § 2 mom. 1 punkten övningsskolelagen och suppleanterna utses skall högskolans förvaltningsämbete höra elevernas vårdnadshavare som har kallats till möte. Innan den medlem och suppleant som avses i 5 § 2 mom. 2 punkten övningsskolelagen utses skall förvaltningsämbetet begära förslag till medlem och suppleant av den kommun där övningsskolan är belägen.


Högskolans förvaltningsämbete bestämmer också vilka tjänstemän och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande som hör till den i 5 § 2 mom. 3 punkten övningsskolelagen nämnda övriga personalen vid skolan.


6 §

Direktionen sammanträder när ordföranden eller, vid förhinder för honom, vice ordföranden anser att det behövs.28 §

Lärarutbildningsenheten kan besluta att arbetsplanen inte behöver underställas för fastställelse.

30 §

En högskola kan berättiga en övningsskola att utöver det timantal om vilket stadgas i 10 § övningsskolelagen använda högst 4 timmar i veckan per skolstadium för stödundervisning på grund av undervisning av elever som återflyttat till hemlandet eller av andra särskilda skäl.

55 a §

En övningsskola har en rektor och lektorer. En skola kan också ha en skolpsykolog, en skolkurator och andra ordinarie tjänstemän. Dessutom kan en skola inom ramen för budgeten ha timlärare och andra tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

56 §

För lektorstjänst vid övningsskola krävs


5) minst två års erfarenhet som lärare i huvudsyssla vid grundskola, gymnasium eller övningsskola.


56 a §

Den som fått dispens för en sådan lärartjänst vid grundskola eller kommunalt gymnasium som avses i 56 § 1 mom. 2 punkten uppfyller det behörighetsvillkor varom stadgas i nämnda punkt.

En person som fått dispens för sådan äldre lektorstjänst som avses i 56 § 2 mom. uppfyller behörighetsvillkoren enligt nämnda moment.

66 §

I beslut av övningsskolans rektor, genom vilket han avslagit ansökan som avses i 20 § 1 mom. 11 punkten, i 38 § 4 mom. grundskoleförordningen eller i 34 § gymnasieförordningen, samt i beslut av övningsskolans rektor eller stadierektor i ärende som avses i 20 § 1 mom. 12 punkten kan ändring sökas genom skriftliga besvär hos lärarutbildningsenheten inom 14 dagar från det att vederbörande fick del av beslutet.

I beslut varigenom lärarutbildningsenheten har avgjort ett besvärsärende får ändring inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

På en tjänst som har förklarats ledig innan denna förordning trätt i kraft tillämpas tidigare behörighetsvillkor.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.