660/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av lagen om investeringsreserveringar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1978 om investeringsreserveringar (1094/78) 16 §,

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 21 december 1979 (978/79),

ändras 2, 3 och 5-7 §§, 8 § 3 mom., 9-14 §§, 15 § 3 mom. samt 17, 18, 20 och 21 §§,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i nämnda lag av den 21 december 1979, 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 juli 1979 (611/79), 8 § 3 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 21 december 1979 och 21 § sådan den lyder i lag av den 9 juli 1982 (536/82), samt

fogas till lagen en ny 7 a § och till 19 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Med investeringsreservering avses en reservering i den skattskyldiges bokföring som görs senast i samband med att bokslutet fastställs. En investeringsreservering får göras av skattskyldiga som bedriver i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) angiven näringsverksamhet och som har dubbel bokföring enligt prestationsprincipen.

3 §

En investeringsreservering får uppgå till högst 20 procent av den skattskyldiges vinst under räkenskapsperioden före avdrag av reserveringen och de direkta skatterna. Reserveringen får likväl inte vara mindre än 30 000 mark.

Den skattskyldige har inte rätt att göra någon investeringsreservering för den räkenskapsperiod under vilken han har utnyttjat en investeringsreservering eller lyft en investeringsdeposition.

5 §

Investeringsdepositionen är 50 procent av investeringsreserveringens belopp.

Investeringsdepositionen skall göras inom sex månader från utgången av den räkenskapsperiod från vars vinst investeringsreserveringen har gjorts. Depositionen anses gjord då medlen har deponerats i Finlands Bank eller inlämnats till en bank för överföring till Finlands Bank.

6 §

Finlands Bank betalar på investeringsdepositioner på spärrkonto en årlig ränta som uppgår till Finlands Banks grundränta minskad med två och en halv procentenheter.

Räntan utbetalas då investeringsdepositioner lyfts, på varje särskild post.

7 §

En investeringsdeposition får lyftas då investeringsreserveringen har använts eller kommer att användas under samma skatteår på det sätt som stadgas i denna lag. Då depositionen lyfts skall i de fall som avses i 11 § uppvisas finansministeriets tillstånd att använda investeringsreserveringen samt i andra fall ett intyg över motsvarande investeringsreservering som utfärdats av skattebyrån på den skattskyldiges hemort sedan beskattningen har verkställts.

Skattebyrån utfärdar i de fall som avses i 18 § 1 mom. och 21 § ett intyg för den skattskyldige över rätten att lyfta investeringsdepositionen. Uppvisar den skattskyldige ett intyg som avses i 1 mom., får han lyfta en deposition, om motsvarande reservering inte har godkänts i beskattningen, liksom också en deposition, som han har gjort, till den del depositionen överstiger 50 procent av den investeringsreservering som har godkänts i beskattningen.

Tidigare investeringsdepositioner skall lyftas före senare depositioner.

När en investeringsdeposition lyfts skall Finlands Bank underrätta skattebyrån i den skattskyldiges hemkommun om detta.

7 a §

Har en investeringsdeposition använts för nedsättning av en konjunkturdeposition enligt 17 § 1 mom. konjunkturdepositionslagen utan att den investeringsreservering som utgör grund för depositionen har godkänts som avdrag i beskattningen, betraktas depositionen som en konjunkturdeposition.

8 §

Utan hinder av 1 mom. får en investeringsreservering dock användas sedan fem år förflutit från utgången av föregående användningsperiod eller, om användningstillstånd eller användningsåläggande inte har meddelats, från utgången av den räkenskapsperiod för vilken reserveringen gjordes.

9 §

En investeringsreservering får användas för

1) anskaffning, grundförbättring och större reparationer av maskiner, materiel, anordningar och fartyg som hör till förslitning underkastade anläggningstillgångar inom näringsverksamheten, dock inte i fråga om personbilar,

2) byggande, grundförbättring eller större reparationer av byggnader, konstruktioner, vägar, järnvägar, broar, bryggor, dammar, bassänger eller avlopp som används i den skattskyldiges näringsverksamhet,

3) grundförbättring av en aktie- eller hyreslägenhet som används i den skattskyldiges näringsverksamhet,

4) utgifter för forskning och produktutveckling, utbildning av arbetskraft, arbetarskyddsåtgärder, främjandet av exporten av den skattskyldiges produkter eller skyddande av miljön samt för

5) direkta utgifter för anskaffning av foder till pälsdjur.

10 §

Ett samfund får också använda en investeringsreservering för betalning av aktie- eller andelskapital som placeras i ett allmänt skattskyldigt aktiebolag eller andelslag, om bolaget eller andelslaget använder det betalda beloppet för ett syfte som nämns i 9 §. Aktiebolaget eller andelslaget skall ge sitt samtycke till att reserveringen används på ett sådant sätt.

11 §

Finansministeriet kan av särskilda skäl och på de villkor som det uppställer på ansökan bevilja den skattskyldige tillstånd att använda en investeringsreservering också då reserveringen inte kan utnyttjas med stöd av ett statsrådsbeslut som avses i 8 § 1 mom. Finansministeriet kan också av särskilda skäl på ansökan helt eller delvis befria den skattskyldige från användningsåläggandet.

Innan finansministeriet fattar ett beslut enligt 1 mom. kan det inhämta utlåtande av industrins utvecklingsnämnd.

12 §

En investeringsreservering får användas för ett ändamål som nämns i 9 § 1-3 punkten då de anläggningstillgångar som anskaffningen gäller levereras eller beställs eller då uppförandet av en byggnad eller konstruktion eller ett väg-, järnvägs-, bro-, brygg-, damm-, bassäng- eller avloppsarbete inleds under användningsperioden. Levereras de beställda anläggningstillgångarna eller utförs byggnadsarbetet eller något annat ovan nämnt arbete efter användningsperioden, får investeringsreserveringen användas endast för de utgifter i fråga om vilka betalningsskyldighet har uppkommit under användningsperioden.

Börjar användningsperioden för en investeringsreservering som har gjorts för en viss räkenskapsperiod före utgången av användningsperioden för investeringsreserveringar som har gjorts för tidigare räkenskapsperioder eller omedelbart därefter, kan dock en investeringsreservering för den senare räkenskapsperioden användas också för täckande av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar som har beställts under den tidigare perioden eller för arbetet på en byggnad eller konstruktion eller en väg, järnväg, bro, brygga, damm eller bassäng eller ett avlopp, om det har inletts under den tidigare användningsperioden.

En investeringsreservering får användas för andra i 9 § angivna utgifter än anskaffnings- och grundförbättringsutgifter samt större reparationsutgifter för anläggningstillgångar endast om betalningsskyldighet har uppkommit under användningsperioden.

13 §

En investeringsreservering får användas för ett syfte som nämns i 10 § till den del som aktie- eller andelskapitalet betalas under användningsperioden.

Har en delägare eller medlem i ett aktiebolag eller andelslag betalt en del av dess aktie- eller andelskapital genom att använda sin investeringsreservering, skall bolaget eller andelslaget senast under skatteåret efter det år då betalningen skedde använda det erlagda beloppet för ett ändamål som nämns i 9 §.

Skattestyrelsen kan på ansökan av särskilda skäl förlänga den tid som avses i 2 mom.

14 §

I stats- och kommunalbeskattningen dras investeringsreserveringar av från den skattskyldiges inkomst från förvärvskällan för näring. Har den skattskyldige såväl en förvärvskälla för rörelsen som förvärvskällor för yrke, dras reserveringen av från inkomsten från den eller de förvärvskällor för näring från vilken eller vilka den skattskyldige kräver att den skall dras av.

Såsom den inkomst med hänsyn till vilken avgörs om beskattning enligt prövning skall verkställas med stöd av 72 § 1 mom. 4 punkten beskattningslagen (482/58) betraktas den inkomst av en förvärvskälla från vilken investeringsreserveringen har dragits av.

15 §

Avdragbar är inte en anskaffningsutgift som avses i 13 § 2 mom. och som har betalts av ett aktiebolag eller andelslag, eller någon del av en sådan anskaffningsutgift.

17 §

Har den skattskyldige vid kommunalbeskattningen krävt att investeringsreserveringen skall dras av från inkomsten från en viss eller vissa förvärvskällor för näring, utgör detta inget hinder för att reserveringen används i fråga om någon annan förvärvskälla för näring.

18 §

Har den skattskyldige inte använt en investeringsreservering i enlighet med användningsåläggandet, skall den oanvända delen av reserveringen förhöjd med 10 procent anses som den skattskyldiges skattepliktiga inkomst för det skatteår under vilket försummelsen konstateras ha ägt rum. Den oanvända reserveringen eller den oanvända delen av den räknas som inkomst från den förvärvskälla från vars inkomst den har dragits av. Finns denna förvärvskälla inte längre under skatteåret, räknas den oanvända reserveringen eller reserveringsdelen som inkomst från en förvärvskälla som närmast motsvarar den som har upphört. Den skattskyldige har rätt att lyfta den del av investeringsdepositionen som motsvarar den såsom inkomst räknade delen av reserveringen. På det belopp som sålunda har lyfts betalas ingen ränta.

Har en skattskyldig som har lyft en investeringsdeposition inte använt investeringsreserveringen på det sätt som stadgas i denna lag, räknas det belopp av reserveringen som inte har använts och som motsvarar den lyfta depositionen, förhöjt med 30 procent, som skattepliktig inkomst i enlighet med 1 mom.

Har en delägare eller medlem i ett aktiebolag eller andelslag betalt en del av dess aktie- eller andelskapital genom att använda sin investeringsreservering och har bolaget eller andelslaget inte använt det erlagda beloppet på det sätt som stadgas i denna lag, räknas det oanvända beloppet, förhöjt med 30 procent, som skattepliktig inkomst för bolaget eller andelslaget under skatteåret efter betalningsåret eller, om skattestyrelsen med stöd av 13 § 3 mom. har förlängt den tid som avses i 13 § 2 mom., som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket beloppet senast borde ha använts.

19 §

En skattskyldig som under skatteåret har använt en investeringsreservering eller lyft en investeringsdeposition eller del av den skall lämna en redogörelse för användningen av reserveringen eller visa att depositionsmedel har lyfts.

20 §

Innan ett beslut enligt 8 § meddelas skall Finlands Banks direktion beredas tillfälle att avge utlåtande, om den inte har gjort en framställning i saken.

21 §

Upplöses ett samfund eller en sammanslutning eller upphör någon annan skattskyldig med sin näringsverksamhet och är det härvid inte fråga om en fusionering av samfund, eller upplåts en skattskyldigs egendom till konkurs, räknas den skattskyldiges investeringsreservering som skattepliktig inkomst för det år under vilket beslutet om upplösning, nedläggning av verksamheten eller upplåtande till konkurs har fattats. Den skattskyldige har härvid rätt att lyfta den investeringsdeposition som motsvarar den investeringsreservering som räknas såsom inkomst.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen tillämpas med nedan nämnda undantag första gången på beskattningen för 1990.

Den ränta på en investeringsdeposition som influtit för tiden före den 1 januari 1989 är inte skattepliktig inkomst.

Utan hinder av 9 § 1 punkten får en investeringsreservering som har gjorts för en räkenskapsperiod som utgått före den 1 januari 1989 användas också för anskaffning av en inhemsk personbil på det sätt som stadgas i denna lag, dock inte senare än under skatteåret 1993.

En investeringsreservering som har gjorts för en räkenskapsperiod som gått ut före den 1 januari 1989 får under skatteåret 1990 utnyttjas också av andra skattskyldiga än samfund på det sätt som avses i 10 § och under de förutsättningar som gäller för samfund.

Med hänsyn till användningen av en investeringsreservering som har gjorts för en räkenskapsperiod som gått ut före den 1 januari 1989 får vid beskattningen för 1990 det investeringsavdrag som avses i 16 § göras enligt de stadganden som gällde före den 1 januari 1989.

Vid beskattningen för 1990 anses en investeringsreservering som har använts för ett syfte som anges i ett sådant tillstånd att lyfta en investeringsdeposition som skattestyrelsen har meddelat före den 1 januari 1989 ha blivit använd på det sätt som stadgas i denna lag, om den har använts i enlighet med de stadganden som var i kraft före den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 10/89
Statsutsk. bet. 33/89
Stora utsk. bet. 95/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.