657/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Denna lag tillämpas på maken till en tjänsteman inom utrikesförvaltningen, om makarna i stationeringslandet har bott tillsammans i äktenskap.

2 §

En förutsättning för att särskild ersättning skall betalas är att maken till en tjänsteman som avses i 1 mom. under minst 120 månader efter det att äktenskapet ingicks har bott tillsammans med tjänstemannen under dennes tjänstgöring utomlands. När tiden räknas ut beaktas varje kalendermånad och del av sådan före den månad då maken fyller 65 år.

3 §

När den tid som avses i 2 § räknas ut, beaktas dock inte den tid makarna samtidigt varit anställda i huvudsyssla vid utrikesförvaltningen utomlands.

4 §

Den särskilda ersättningen beräknas för det antal i 2 § nämnda månader som överstiger 48. För varje sådan månad är ersättningen 86 mark om året.

5 §

Har en make som är berättigad till särskild ersättning rätt till pension eller familjepension på grundval av tjänste- eller arbetsförhållande eller företagarverksamhet, betalas särskild ersättning endast till den del det sammanlagda beloppet av den och de nämnda pensionerna är högst 5 870 mark i månaden.

6 §

Särskild ersättning betalas tidigast från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 65 år. Ersättningen betalas till utgången av den månad under vilken den därtill berättigade avlider. Utan vägande skäl betalas ersättningen inte retroaktivt för en längre tid än ett år före ansökan.

7 §

De i 4 och 5 §§ angivna beloppen justeras årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 § lagen om pension för arbetstagare.

Den särskilda ersättningen justeras på det sätt som gäller för justering av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare.

8 §

Särskild ersättning beviljas och utbetalas av statskontoret. Ansökan om ersättning skall göras skriftligen på en blankett som fastställs av statskontoret. Till ansökan skall fogas utredning av utrikesministeriet över den utlandsvistelse som avses i 2 § och annan utredning som statskontoret bestämmer. Statskontoret betalar ut ersättningen varje månad på de utbetalningsdagar som det fastställer.

9 §

Ändring i statskontorets beslut i ärenden som gäller särskild ersättning får sökas på det sätt som gäller för sökande av ändring i statskontorets beslut om pensionsansökningar. Beslut med anledning av ändringssökande får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

10 §

Har statskontoret gjort framställning om återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut om särskild ersättning, kan det till dess ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av ersättningen eller betala den till det belopp som enligt framställningen skall anses vara riktigt.

11 §

Särskild ersättning som har utbetalts utan grund får också återkrävas så att beloppet dras av från framtida ersättningsbelopp. Från en betalningspost får dock inte dras av mer än vad som enligt lag får utmätas av lön.

Särskild ersättning som har utbetalts utan grund kan efterskänkas, om beviljandet eller utbetalningen inte skall anses ha orsakats av svikligt förfarande av den som tog emot ersättningen eller av hans ombud.

12 §

Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av lagen.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Beloppen i 4 och 5 §§ motsvarar löneindextalet för 1988.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 81/88
Statsutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 43/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.