632/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 2 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, 18 kap. 4 § 4 och 5 punkten samt 5 § 7 och 8 punkten samt

fogas till lagen ett nytt 3 a kap., till 18 kap. 4 § en ny 6 punkt och till 5 § en ny 9 punkt som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

1 §

Ett försäkringsbolags stiftare skall vara en i Finland bosatt finsk medborgare eller en finsk sammanslutning eller stiftelse. Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan vara stiftare förutsatt att de bolagsmän som personligen svarar för bolagets förpliktelser är i Finland bosatta finska medborgare. Med tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet kan även andra personer, sammanslutningar och stiftelser vara stiftare.

Den som är omyndig eller i konkurs eller som har meddelats näringsförbud kan inte vara stiftare.

3 a kap.

Utlänningars rätt att äga aktier och garantiandelar samt att utöva beslutanderätt i försäkringsbolag

1 §

Med utlänningar avses i denna lag personer som inte är finska medborgare, utländska bolag, andelslag, föreningar och andra sammanslutningar, utländska stiftelser och anstalter samt sammanslutningar som nämns i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier.

2 §

En utlänning har rätt att äga aktier eller garantiandelar i ett försäkringsbolag endast om en bestämmelse som tillåter detta har intagits i bolagsordningen. I bolagsordningen skall härvid bestämmas att en utlänning får äga endast sådana aktier eller garantiandelar som har försetts med en påskrift om att de kan överlåtas till en utlänning. Dessutom skall det bestämmas att de aktier eller garantiandelar som är i utländsk ägo inte får överstiga två femtedelar av försäkringsbolagets aktie- eller garantiandelskapital. De aktier eller garantiandelar som är försedda med påskrift får medföra högst samma rättigheter som de aktier eller garantiandelar som saknar påskrift.

Med stöd av aktier eller garantiandelar som är i utlänningars ägo får vid bolagsstämma utövas rösträtt med högst en fjärdedel av det röstetal för vilket vid stämman kan utövas rösträtt med stöd av de övriga aktierna eller garantiandelarna. Utländska försäkringstagare som är delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag får likaså vid bolagsstämma rösta med högst en fjärdedel av det röstetal som de finska försäkringstagarna kan använda vid stämman. Förutsätts det i ett försäkringsaktiebolag för att ett beslut av dess bolagsstämma skall vara giltigt att beslutet har biträtts av aktieägare som har en bestämd andel av de vid stämman företrädda aktierna, skall de aktier som är i utlänningars ägo beaktas till högst en fjärdedel av de vid stämman företrädda övriga aktiernas antal. Detta moment gäller inte ett försäkringsbolag, om statsrådet har givit i 3 § nämnt tillstånd till överlåtelse av aktier eller garantiandelar i bolaget.

3 §

Statsrådet kan utan hinder av 2 § meddela ett försäkringsbolag eller, om bolaget inte ännu har bildats, dess stiftare tillstånd till att en aktie eller garantiandel i bolaget vilken saknar påskrift som tillåter överlåtelse till utlänning får överlåtas till en utlänning. Över ansökan om tillstånd skall utlåtande begäras av Finlands Bank. Statsrådet har rätt att till tillståndet foga de villkor som statsrådet anser att allmän fördel kräver.

På det försäkringsbolag som har fått tillståndet tillämpas vad lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39) stadgar om utländsk sammanslutning. Anteckning om detta skall göras i handelsregistret.

4 §

Ett försäkringsbolags styrelse skall se till att till utlänningar inte utges sådana aktier, garantiandelar, interimsbevis eller talonger som utlänningar inte får äga enligt denna lag.

5 §

Om den påskrift som nämns i 2 § 1 mom. skall anteckning göras i aktieboken. Aktiebrev, interimsbevis och talonger som hör till aktien skall förses med påskriften. I fråga om garantiandelar skall motsvarande anteckning göras i garantiandelsboken samt på garantiandelsbrev, interimsbevis och talonger.

6 §

Överlåtelse av en aktie eller garantiandel, ett interimsbevis eller en talong till en utlänning i strid med denna lag är ogiltig.

7 §

En utlänning har utan hinder av 2 § rätt att äga sådana aktier eller garantiandelar i ett försäkringsbolag som han har fått genom arv eller testamente eller med stöd av giftorätt.

Den som har förlorat sitt finska medborgarskap får alltjämt äga de aktier eller garantiandelar utan påskrift i ett försäkringsbolag som han ägde innan han förlorade sitt medborgarskap.

8 §

En utlänning har vid ökning av ett försäkringsbolags aktiekapital utan hinder av 2 § rätt att, i förhållande till sitt tidigare innehav av motsvarande aktier i bolaget, teckna nya aktier som inte har försetts med den påskrift som nämns i 2 § 1 mom.

Vad 1 mom. stadgar om ökning av aktiekapital skall på motsvarande sätt tillämpas på ökning av garantikapital.

9 §

En utlänning får inte införas såsom aktieägare i ett försäkringsbolags aktiebok och aktieägarförteckning och får inte utöva de rättigheter som tillkommer aktieägare i bolaget, om hans innehav inte stämmer överens med denna lag.

Vad 1 mom. stadgar om aktier skall på motsvarande sätt tillämpas på garantiandelar.

8 kap.

Bolagsstämma

2 §

I ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning kan bestämmas att beslutanderätten vid dess bolagsstämma i stället för av delägare skall utövas av representanter som delägarna har utsett bland sig. Minst fyra femtedelar av representanterna skall vara finska medborgare. Vid bolagsstämma får utlänningarna rösta med högst en fjärdedel av det röstetal som de finska representanterna kan använda vid stämman. I fråga om representanter gäller i övrigt vad denna lag stadgar om delägare. Representanternas rätt att delta i stämma får dock inte i bolagsordningen begränsas på det sätt som stadgas i 1 § 3 mom.

18 kap.

Särskilda stadganden

4 §

Den som


4) bryter mot vad denna lag stadgar om uppgörande av bokslut eller revisionsberättelse eller om avgivande av slutredovisning vid försäkringsbolags likvidation;

5) i strid med förbud som ministeriet har meddelat med stöd av 14 kap. 6 § överlåter eller pantsätter egendom i bolagets besittning; eller

6) såsom medlem i ett försäkringsbolags styrelse underlåter att fullgöra vad 3 a kap. 4 och 5 §§ stadgar

skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

5 §

Den som


7) underlåter att tillställa en myndighet anmälan eller någon annan uppgift som enligt denna lag skall lämnas;

8) inte iakttar vad 2 kap. 10 § 1 mom. 1-4 punkten stadgar om förutsättningarna för fattande av beslut vid konstituerande stämma; eller

9) till en utlänning överlåter en aktie eller garantiandel, ett interimsbevis eller en talong, medveten om att mottagaren inte har rätt att äga sådana

skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1989.

En utlänning som äger aktier eller garantiandelar i ett försäkringsbolag när denna lag träder i kraft har utan hinder av 3 a kap. 2 § 1 mom. rätt att alltjämt äga dem. Har utlänningen före den 15 juli 1988 införts i aktieboken eller garantiandelsboken eller anmäler han hos bolaget sitt förvärv och styrker att han blivit ägare före nämnda dag, skall bolaget, om utlänningen kräver det, förse aktien eller garantiandelen med en påskrift som tillåter att den överlåts vidare till en utlänning. Påskriften skall göras i enlighet med de principer om vilka bolaget på förhand har beslutat. Yrkandet skall framställas hos bolaget inom sex månader efter ikraftträdandet. Framställs inte något yrkande inom denna tid, har rätten till påskrift förfallit.

Ett bolag som har aktier eller garantiandelar i utländsk ägo, vilka förses med en påskrift som tillåter att de överlåts vidare till en utlänning, skall utan dröjsmål och senast ett år efter att denna lag trätt i kraft ansöka om att social- och hälsovårdsministeriet fastställer en sådan ändring av bolagsordningen som stämmer överens med denna lag samt anmäla ändringen för registrering inom tre månader efter ministeriets beslut.

Social- och hälsovårdsministeriet kan på särskilda skäl bevilja ett utländskt försäkringsbolag, som före den 15 juli 1988 har införts som ägare i ett finskt återförsäkringsbolags aktiebok, dispens från den begränsning i fråga om utövning av rösträtten som avses i 3 a kap. 2 § 2 mom. I dispensvillkoren kan det bestämmas att rösträtt med stöd av aktier som innehas av utlänningar får utövas vid bolagsstämma med högst hälften av det röstetal som kan användas vid bolagsstämman med stöd av andra aktier. Dessutom kan det bestämmas att av aktier som ägs av utlänningar skall beaktas högst hälften av det antal övriga aktier som är företrädda vid stämman, om det i ett återförsäkringsbolag är en förutsättning för att bolagsstämmans beslut skall gälla att beslutet har omfattats av de aktieägare som har en bestämd andel av de vid stämman företrädda aktierna. Dispens skall sökas inom sex månader från ikraftträdandet.

Regeringens proposition 96/88
Lagutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 53/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.