616/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) >3 § 1 mom., 5 och 7 §§, 11 § 2 mom. samt 22 §,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. och 7 § sådana de lyder i lag av den 29 december 1988 (1242/88), samt

fogas till lagen en ny 11 a § som följer:

3 §

Källskatt skall betalas på dividend, gottgörelse för bolagsskatt, ränta och royalty, om inte något annat följer av 13 § 2 mom., samt på lön, pension och annan prestation som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd.


5 §

Från pension får dras av 1 500 mark för varje hel kalendermånad för vilken källskattepliktig pension betalas. Om en begränsat skattskyldig får fler pensioner än en i Finland, avdras från pensionerna sammanlagt 1 500 mark för varje hel kalendermånad.

7 §

Källskatten utgör 25 procent på dividend, 30 procent på ränta och royalty samt 35 procent på gottgörelse för bolagsskatt, lön, pension och annan prestation som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd. Källskatten tillfaller i sin helhet staten.

11 §

Anser en skattskyldig att i källskatt har uppburits mer än vad som förutsätts i ett internationellt avtal eller att uppbörden av skatt annars har varit felaktig, och har den som är skyldig att uppbära skatt inte rättat uppbörden, kan den skattskyldige hänskjuta frågan för avgörande till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde hemkommunen för den som är skyldig att uppbära skatten är belägen eller, om denne inte har någon hemkommun här, till Nylands länsskatteverk. Finner länsskatteverket att i källskatt har uppburits ett för stort belopp, skall det bestämma att det överstigande beloppet skall återbetalas till den skattskyldige. Rättelseyrkande skall göras inom fem kalenderår efter uppbörden av skatten.

11 a §

Anser en dividendtagare att han med stöd av ett internationellt avtal har rätt till gottgörelse för bolagsskatt enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt, skall han för att få gottgörelsen framställa yrkande hos det länsskatteverk inom vars tjänsteområde hemorten för det bolag som delar ut dividend är belägen. Yrkandet skall göras inom fem år efter beslutet om utdelning av dividend, och till det skall fogas en utredning om att det finns förutsättningar för beviljande av gottgörelse enligt det internationella avtalet. Länsskatteverket skall då det betalar ut gottgörelsen för bolagsskatt från denna dra av ett belopp som motsvarar den skatt som nämns i 7 § eller den skatt om vilken har överenskommits i det internationella avtalet.

22 §

Vad 125 och 126 a §§ beskattningslagen stadgar eller med stöd därav bestäms om befrielse från skatt eller anstånd med betalningen av den skall på motsvarande sätt tillämpas på skatt som avses i denna lag. Ansökan kan lämnas till skattestyrelsen, som skall sända den till den behöriga myndigheten för avgörande.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989. Lagen tillämpas i fråga om de stadganden som gäller källskatt på inkomst som förvärvas den 1 januari 1990 eller därefter, och dess övriga stadganden första gången för skatteåret 1990. Stadgandena om gottgörelse för bolagsskatt tillämpas dock inte på dividend som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut före den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 56/89
Statsutsk. bet. 36/89
Stora utsk. bet. 88/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.