613/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av 4 och 10 §§ lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i 4 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt den tredje gruppen av myndigheter samt i 10 § 1 mom. 1 och 3 punkten under rubriken Körkort,

av dessa lagrum den tredje gruppen av myndigheter i 4 § sådan den lyder i lag av den 10 mars 1989 (263/89) och 1 mom. 1 och 3 punkten under rubriken Körkort i 10 § sådana de lyder i lag av den 2 december 1988 (1021/88), som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelserna, länsrätterna, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, jordbruksstyrelsen, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, meteorologiska institutet, järnvägsstyrelsen, post- och telestyrelsen, Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrelsen, näringsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.


10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Körkort:

1) körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABE/ABC, ABE/ABCD, ABCD, ABCE och ABCDE, dock inte sådant kortvarigt körkort för bil som utfärdas efter första skedet av förarutbildningen, 360 mark,


3) ändring av körkort av klass KT eller T till annat än kortvarigt körkort för bil 220 mark,Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989. Stadgandet om den tredje gruppen av myndigheter i 4 § träder dock i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 66/89
Statsutsk. bet. 32/89
Stora utsk. bet. 87/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.