612/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av 25 kap. ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i 25 kap. ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) 5 §, sådan den lyder i lag av den 20 augusti 1982 (637/82),

ändras 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 1 och 3 mom., 4 och 6-9 §§, sådana de lyder i nämnda lag av den 20 augusti 1982, samt

fogas till kapitlet nya 1 a, 1 b och 7 a §§ som följer:

25 kap.

Om skifte av gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskap

1 §

Detta kapitel skall tillämpas vid skifte av en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel som hör till en kvarlåtenskap och är i gårdsbruk, om inte något annat följer av ett testamente eller av en överenskommelse mellan delägarna i dödsboet.

Stadgandena i detta kapitel tillämpas inte om gårdsbruksenheten, lägenheten eller lägenhetsdelen i sin helhet eller huvudsakligen finns på ett område, för vilket stadsplan gäller eller som är belagt med byggnadsförbud för uppgörande eller ändring av stadsplan eller som i en byggnadsplan eller en fastställd generalplan har anvisats för något annat ändamål än jord- och skogsbruk.

Omfattar en plan som nämns i 2 mom. endast en del av gårdsbruksenheten, lägenheten eller lägenhetsdelen, kan detta kapitel tillämpas på den återstående delen, om den motsvarar förutsättningarna enligt 1 b §.

Om inte annat följer av 7 kap. 8 §, har arvingarna rätt att få ut sin laglott ur kvarlåtenskapen utan hinder av vad som stadgas i detta kapitel. Det belopp som motsvarar laglotten eller vad som brister i denna får betalas i pengar.

1 a §

I detta kapitel avses med

1) gårdsbruksenhet ett gårdsbrukskomplex som består av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar,

2) livsduglig gårdsbruksenhet en gårdsbruksenhet från vilken odlaren och medlemmarna av hans familj kan få sin huvudsakliga utkomst,

3) lägenhetsdel en viss del eller ett outbrutet område av en lägenhet, och med

4) lämplig övertagare av gårdsbruk en arvinge eller universell testamentstagare som vid tiden för skiftet har ställning av arvinge och som har tillräckliga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk.

1 b §

En lämplig övertagare av gårdsbruk har rätt att kräva att en livsduglig gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskapen eller sådana till kvarlåtenskapen hörande lägenheter eller lägenhetsdelar, som var för sig eller tillsammans med lägenheter eller lägenhetsdelar som ägs av honom eller hans make utgör en livsduglig gårdsbruksenhet, jämte därtill hörande lantbrukslösöre skall tas med oskiftade i hans lott.

En lämplig övertagare av gårdsbruk har samma rätt även då till kvarlåtenskapen hör endast en del av en livsduglig gårdsbruksenhet eller av en gårdsbruksenhet eller lägenhet, som tillsammans med lägenheter eller lägenhetsdelar som ägs av honom eller hans make utgör en livsduglig gårdsbruksenhet, och den återstående delen ägs av en efterlevande make vars arvinge den lämpliga övertagaren av gårdsbruket är. En förutsättning är dock att den efterlevande maken och den lämpliga övertagaren av gårdsbruket senast vid arvskiftet avtalar om odlingsarrangemang för minst tio år så att de brukar gårdsbruksenheten eller lägenheten för gemensam räkning eller att övertagaren får rätt att bruka den del av gårdsbruksenheten eller den lägenhetsdel som ägs av den efterlevande maken. Den efterlevande maken och den lämpliga övertagaren av gårdsbruket kan också avtala om att brukande för gemensam räkning skall ske under en del av avtalsperioden och att övertagaren för den återstående tiden av avtalsperioden skall få sådan brukningsrätt som avses ovan.

Ett sådant avtal om odlingsarrangemang som avses i 2 mom. kan ingås också för en kortare tid än tio år, om det samtidigt avtalas att den efterlevande maken omedelbart efter avtalsperiodens utgång skall sälja eller på något annat sätt överlåta sin del till den lämpliga övertagaren av gårdsbruket. Avtal om överlåtelse av fastighet skall ingås i enlighet med jordabalkens stadganden om överlåtelse av fastighet.

Utan hinder av vad 71 § jordlegolagen (258/66) stadgar om den längsta tiden för jordlega kan det avtalas att tiden för jordlega när avtal om odlingsarrangemang ingås skall vara högst 15 år.

2 §

Om en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel i enlighet med 1 b § tillskiftas en lämplig övertagare av gårdsbruk och delägarna inte avtalar om något annat värde för den, skall såsom värde anses dess med stöd av 124-128 §§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) beräknade värde multiplicerat med talet 1,2, varvid beskattningsvärdet för jordbruksjord har beaktats, multiplicerat med talet 3,75. Eventuell skattefrihet för skogsmark beaktas inte som värdeminskning. Detta beräknade värde skall höjas eller sänkas i den mån särskilda förhållanden som gäller gårdsbruksenheten, lägenheten eller lägenhetsdelen, såsom trädbeståndets eller byggnadernas exceptionella värde eller andra omständigheter, ger anledning till detta. En övertagare av gårdsbruk som tillskiftas en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel i enlighet med detta kapitel skall betala ersättning i pengar till ett belopp som motsvarar de övriga arvingarnas och de universella testamentstagarnas lotter eller de belopp som brister i lotterna. Skiftesmannen skall bereda övertagaren av gårdsbruket en skälig betalningstid om högst två år för betalning av ersättningen eller ersättningsdelen. På ersättningen skall från det arvskiftet vunnit laga kraft betalas ränta enligt räntesatsen för Finlands Banks grundränta vid denna tidpunkt. På försenade belopp skall betalas lagstadgad dröjsmålsränta.


3 §

Kräver två eller flera lämpliga övertagare av gårdsbruk att en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel skall tas med i deras lotter i enlighet med detta kapitel, skall företräde ges den som har de bästa yrkesförutsättningarna att idka gårdsbruk.


En lämplig övertagare av gårdsbruk som är stadigvarande bosatt på en gårdsbruksenhet, som antingen helt eller delvis hör till kvarlåtenskapen, och som deltar i brukandet av den har dock utan hinder av 1 och 2 mom. företräde framför en sådan lämplig övertagare av gårdsbruk som inte är stadigvarande bosatt på gårdsbruksenheten.


4 §

Har förutom övertagaren av gårdsbruket även någon annan av de arvingar som vid tiden för skiftet har ställning av arvinge eller en universell testamentstagare tillräckliga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk, kan en sådan arvinge eller universell testamentstagare i samband med skiftet på de villkor som nämns i 2 § anvisas områden av gårdsbruksenheten för bildande av en självständig livsduglig gårdsbruksenhet. Detta är möjligt endast om ett avskiljande av områden inte fråntar en lämplig övertagare av gårdsbruk och den som i enlighet med detta moment erhåller områden, möjligheten till stödåtgärder enligt lagen om gårdsbruksenheter (188/77) och motsvarande landskapslagstiftning i landskapet Åland för de gårdsbruksenheter som bildats vid skiftet.

Skiftesmannen kan utan hinder av 1 b § bestämma att områden även skall tillskiftas andra delägare. Avskiljandet av områden får dock inte frånta en lämplig övertagare av gårdsbruk eller den som i enlighet med 1 mom. erhåller områden, möjligheten till stödåtgärder enligt de lagar som nämns i 1 mom. för gårdsbruksenheter som bildats vid skiftet.

6 §

Den som övertar ett gårdsbruk eller en i 4 § 1 mom. nämnd arvinge eller universell testamentstagare som i enlighet med 1 b § eller 4 § 1 mom. har fått en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel på sin lott till det värde som avses i 2 §, är skyldig att bruka den och själv regelbundet delta i arbetet.

7 §

Övertagaren av ett gårdsbruk eller en i 4 § 1 mom. nämnd arvinge eller universell testamentstagare som i enlighet med 1 b § eller 4 § 1 mom. har fått en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel på sin lott till det värde som avses i 2 § och som överlåter den eller en väsentlig del av den till någon annan än en bröstarvinge eller dennes make innan tio år har förflutit från arvskiftet är skyldig att ersätta övriga arvingar och universella testamentstagare för den del av skillnaden mellan överlåtelsepriset och gårdsbruksenhetens, lägenhetens eller lägenhetsdelens enligt 2 § beräknade värde, som skulle ha kommit på deras lotter. Har överlåtelsepriset varit väsentligt lägre än det gängse värdet vid överlåtelsetidpunkten, är övertagaren av gårdsbruket och en arvinge eller universell testamentstagare som avses i 4 § 1 mom. dock skyldiga att ersätta övriga arvingar och universella testamentstagare för den del av skillnaden mellan det gängse värdet och värdet enligt 2 § som skulle ha kommit på deras lotter.

Överlåter övertagaren av ett gårdsbruk eller en arvinge eller universell testamentstagare som avses i 4 § 1 mom. under den tid som nämns i 1 mom. av någon annan orsak än försvagat hälsotillstånd eller motsvarande särskilda skäl rätten att bruka den ovan nämnda gårdsbruksenheten, lägenheten eller lägenhetsdelen till någon annan än sin make, bröstarvinge eller dennes make, eller fullgör övertagaren, arvingen eller den universella testamentstagaren inte annars sina skyldigheter enligt 6 §, skall han ersätta övriga arvingar och universella testamentstagare för den del av skillnaden mellan gårdsbruksenhetens, lägenhetens eller lägenhetsdelens gängse värde och värdet enligt 2 § som skulle ha kommit på deras lotter. Det gängse värdet skall bestämmas enligt den tidpunkt då ersättningsanspråket framställdes.

Vad 1 och 2 mom. stadgar om övertagare av gårdsbruk samt om sådana arvingar och universella testamentstagare som avses i 4 § 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på en sådan bröstarvinge och make till denne, till vilken övertagaren av gårdsbruket, arvingen eller den universella testamentstagaren under sin livstid antingen helt eller delvis har överlåtit den ovan angivna gårdsbruksenheten, lägenheten eller lägenhetsdelen.

7 a §

Då den ersättning som nämns i 7 § beräknas, skall beaktas en värdeökning och värdeminskning som beror på odlarens åtgärder.

Vad 7 § stadgar om ersättningsskyldighet tillämpas dock inte, om överlåtelsen har grundat sig på tvångsinlösen eller något annat därmed jämförligt förfarande eller om gårdsbruksenheten, lägenheten eller lägenhetsdelen, utan att ett sådant förfarande har inletts, genom köp eller på något annat sätt frivilligt har överlåtits för ett ändamål för vilket området kunde ha inlösts.

Talan om ersättning enligt 7 § skall väckas inom sex månader från det arvingen eller den universella testamentstagaren fick kännedom om överlåtelsen eller försummelsen av den skyldighet som avses i 6 §, dock senast inom fem år från det överlåtelsen skedde eller försummelsen började.

8 §

Innan ett slutligt arvskifte enligt detta kapitel förrättas skall skiftesmannen, vid behov eller då en delägare i dödsboet yrkar det, begära utlåtande av det lantbruksdistrikt inom vilket driftscentret för den gårdsbruksenhet som helt eller delvis hör till kvarlåtenskapen är beläget. Utlåtandet skall gälla följande frågor:

1) är den gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskapen sådan att odlaren och medlemmarna av hans familj kan få sin huvudsakliga utkomst av den eller utgör de i kvarlåtenskapen ingående lägenheterna och lägenhetsdelarna var för sig eller tillsammans med lägenheter och lägenhetsdelar som ägs av den lämpliga övertagaren av gårdsbruket eller hans make, eller tillsammans med den del som i fall som avses i 1 b § 2 mom. tillhör den efterlevande maken, ett sådant gårdsbrukskomplex att odlaren och medlemmarna av hans familj kan få sin huvudsakliga utkomst av det,

2) har den som önskar att en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel, som hör till kvarlåtenskapen, i enlighet med detta kapitel skall tas med i hans arvslott tillräckliga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk,

3) vem av flera sådana lämpliga övertagare av gårdsbruk, som önskar att en i kvarlåtenskapen ingående gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel i enlighet med detta kapitel skall tas med i deras arvslotter, har de bästa yrkesförutsättningarna att idka sådant lantbruk som kan komma i fråga,

4) är det med beaktande av 4 § möjligt att i samband med skiftet överlåta områden från en gårdsbruksenhet till andra delägare samt

5) vilket är det gängse värdet på den gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel som hör till kvarlåtenskapen och vilket är det beräknade värdet enligt 2 §.

Godkänner delägaren inte lantbruksdistriktets utlåtande, kan han inom en månad från det han bevisligen fick del av detta begära utlåtande av jordbruksstyrelsen om de omständigheter som nämns i 1 mom. Jordbruksstyrelsen skall sända utlåtandet till den som har begärt det och till skiftesmannen.

Lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen skall avge utlåtandena i brådskande ordning.

9 §

En efterlevande make som är delägare i ett dödsbo har vid avvittring eller avskiljande av egendom som verkställs mellan honom och de gemensamma arvingarna rätt att kräva att en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel som hör till kvarlåtenskapen läggs på hans lott, om han har tillräckliga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk. Vid avvittringen eller avskiljandet skall härvid, utöver vad som annars stadgas, i tillämpliga delar iakttas vad som sägs i detta kapitel.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Vid avvittring, avskiljande av egendom och arvskifte i fråga om kvarlåtenskap efter någon som har avlidit innan denna lag har trätt i kraft tillämpas dock de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Utan hinder av 2 mom. tillämpas denna lag på utlåtanden som avses i 8 §. Har en delägare fått del av ett sådant utlåtande av lantbruksdistriktet som avses i 8 § 1 mom. innan denna lag trätt i kraft, räknas den tid som nämns i 8 § 2 mom. från det lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 237/88
Andra lagutsk. bet. 4/89
Stora utsk. bet. 61/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.