575/1989

Given i Helsingfors den 16 juni 1989

Förordning om ändring av förordningen om avgifter som uppbäres för tullverkets prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 23 mars 1979 om avgifter som uppbäres för tullverkets prestationer (333/79) 3, 4 och 6 §§, 7 § 2 mom. 1 punkten samt 10 och 11 §§,

av dessa lagrum 3 och 4 §§ sådana de lyder ändrade genom förordningar av den 15 februari 1985 och den 19 december 1986 (191/85 och 976/86), 6 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 23 december 1982 (1024/82), 7 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 30 december 1980 (1023/80) samt 11 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och nämnda förordning av den 15 februari 1985, som följer:

3 §

För laboratorieundersökning uppbärs avgift för varje varuparti enligt följande:

1) livsmedel som avses i 1 § livsmedelsförordningen (408/52) 1 200 mk
2) andra varor 900 mk

För laboratorieundersökning som gjorts på begäran fastställs avgiften enligt de grunder som stadgas i 7 §, dock till ett belopp som motsvarar minst den i 1 mom. nämnda avgiften.

Med varuparti avses vid fastställande av avgift för laboratorieundersökning varor som skall tullklareras med samma tullanmälan eller, om det inte är fråga om tullklarering, den vara som undersökningen gäller. Består ett varuparti både av livsmedel som skall undersökas och av andra varor, fastställs avgiften enligt de grunder som gäller för livsmedel.

4 §

För särskilda övervakningsåtgärder som gäller tullager eller skattefri butik, såsom kontroll av lagring av oförtullade varor, uppbärs avgift för varje varuparti enligt följande:

1) uttag ur allmänt tullager 38 mk
2) uttag ur enskilt tullager 67 mk
3) leverans ur provianteringslager 25 mk
4) överföring till skattefri butik 118 mk

Med varuparti avses en varumängd som har uttagits, levererats eller överförts på samma gång.

För sådant förordnande om utlämnande av importvara som har meddelats utom tjänstetid uppbärs 36 mark.

6 §

För övervakningsåtgärd som vidtas i varuhavarens eget lager uppbärs 200 mark för varje inspektionsbesök, då inspektionen beror på att

1) förtullningsdokumenten är bristfälliga eller att sådana inte har getts till tullmyndigheterna,

2) ett fordon inte har förseglats då det kommer till landet,

3) ett fordon måste förseglas i lager, eller då

4) inspektionsbesöket annars är nödvändigt av orsak som har samband med varuhavaren.

Avgift uppbärs inte, om inspektionen företas

1) för att övervaka verksamheten i lagret,

2) för att granska uppgifter i lagerbokföringen eller uppgifter som har meddelats i förtullningsdokumenten, eller

3) av någon annan orsak som har samband med varuhavaren.

7 §

Arbets-, redskaps- och andra kostnader som ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) Arbetskostnaderna beräknas med beaktande av den arbetstid som har gått åt till produktionen av prestationen och arbetets art. Arbetskostnaderna per timme fås genom att månadlönen jämte normala tillägg för dem som skall iaktta arbetstiden i ämbetsverk divideras med talet 150 och för dem som omfattas av arbetstidslagen med talet 164, varvid det sålunda erhållna beloppet ökas med 68 procent.


10 §

Bedriver beställaren av en prestation med tullmyndighetens tillstånd återförsäljning av prestationer eller utnyttjar han den till väsentliga delar vid återförsäljningen, kan avgiften uppbäras hos beställaren till ett belopp som motsvarar högst fem gånger självkostnadsvärdet.

11 §

Om betalning, indrivning och rättelse av avgifter samt även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas och föreskrivs om tull.

För prestationer kan avgifter uppbäras även i förskott eller i poster.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Helsingfors den 16 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.