574/1989

Given i Helsingfors den 16 juni 1989

Förordning om ändring av 22 och 23 §§ reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

upphävs i reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 23 § 1 mom. 2 och 10-12 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 punkten i förordning av den 13 maj 1983 (449/83) och 10-12 punkten i förordning av den 16 januari 1976 (39/76), samt

ändras 22 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. samt 23 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 22 § 1 mom. 5 punkten i förordning av den 27 februari 1970 (163/70), 22 § 2 mom. i nämnda förordning av den 13 maj 1983 och 23 § 2 mom. i förordning av den 24 februari 1984 (216/84), som följer:

22 §

Trafikministeriet handlägger ärenden angående:


5) sjöfarten, insjötrafiken och havsforskningen samt dispaschörens och warrantmagasinens verksamhet;


Underställda trafikministeriet är:

järnvägsstyrelsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, post- och telestyrelsen, Teleförvaltningscentralen, luftfartsstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, havsforskningsinstitutet, meteorologiska institutet, bilregistercentralen och förvaltningsnämnden för Saima kanal.

23 §

Underställda handels- och industriministeriet är:

försvarsekonomiska planeringskommissionen, näringsstyrelsen, konkurrensverket, konsumentombudsmannens byrå, konsumentklagonämnden, patent- och registerstyrelsen, licensverket, tekniska kontrollcentralen, geologiska forskningscentralen, statens tekniska forskningscentral, teknologiska utvecklingscentralen, centralen för turistfrämjande, Statsgaranticentralen och statens upphandlingscentral.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.