572/1989

Given i Helsingfors den 16 juni 1989

Lag om ändring av 21 § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 3 februari 1984 (133/84), som följer:

21 §

I gymnasiet får under läsårets arbetsdagar för undervisning i de i läroplanen fastställda läroämnena användas högst 29 timmar i veckan för varje årskurs samt högst en timme i veckan för varje elev. Finns i en årskurs endast en basgrupp, får med avvikelse från vad som stadgas ovan dock sammanlagt 51 timmar i veckan användas för en sådan årskurs.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Med avvikelse från vad 21 § 1 mom. stadgar om beräkning av den tillbudsstående tiden för undervisning i de i läroplanen fastställda läroämnena är det elevbestämda timantalet under det läsår som börjar den 1 augusti 1990 likväl högst 0,95 timmar i veckan. Då det i en årskurs finns endast en basgrupp är det tillbudsstående timantalet för årskursen sammanlagt 50 timmar.

Regeringens proposition 189/89
Kulturutsk. bet. 5/89
Stora utsk. bet. 50/89

Helsingfors den 16 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.