569/1989

Utfärdat i Helsingfors den 15 juni 1989

Statsrådets beslut angående ändring av 4 § statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet ändrat 4 § statsrådets beslut den 6 augusti 1943 om tillämpning av lagen angående stämpelskatt, sådan den lyder i statsrådets beslut den 11 augusti 1988 (733/88), som följer:

4 §

Öppet brev eller annan handling å titel utan därmed förenad verklig tjänst belägges med stämpel till följande belopp:

1) där vederbörande ej står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla mk 2) där vederbörande står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla mk
bergsråd 225 000 56 250
statsråd 225 000 56 250
energiråd 155 000 38 750
forstråd 155 000 38 750
industriråd 155 000 38 750
kommerseråd 155 000 38 750
lantbruksråd 155 000 38 750
minister 155 000 38 750
sjöfartsråd 155 000 38 750
trafikråd 155 000 38 750
turistråd 155 000 38 750
utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister 155 000 38 750
överborgmästare 155 000 38 750
apoteksråd 112 000 28 000
försäkringsråd 112 000 28 000
stadsdirektör 90 000 22 500
stadsråd 90 000 22 500
arkiater 75 000 18 750
byggnadsråd 75 000 18 750
lagman 75 000 18 750
lantråd 75 000 18 750
patentråd 75 000 18 750
kansliråd 55 000 13 750
landskapsråd 55 000 13 750
professor 55 000 13 750
beskattningsråd 40 000 10 000
budgetråd 40 000 10 000
fiskeriråd 40 000 10 000
fältbiskop 40 000 10 000
generalkonsul 40 000 10 000
hamnråd 40 000 10 000
idrottsråd 40 000 10 000
kommunalråd 40 000 10 000
lantmäteriråd 40 000 10 000
medicinalråd 40 000 10 000
museiråd 40 000 10 000
polisråd 40 000 10 000
regeringsråd 40 000 10 000
veterinärråd 40 000 10 000
biblioteksråd 28 000 7 000
borgmästare 28 000 7 000
ekonomieråd 28 000 7 000
fastighetsråd 28 000 7 000
filmråd 28 000 7 000
fiskerihushållningsråd 28 000 7 000
flottningsråd 28 000 7 000
församlingsråd 28 000 7 000
handarbetsråd 28 000 7 000
handelsråd 28 000 7 000
hembygdsråd 28 000 7 000
hemslöjdsråd 28 000 7 000
hälsovårdsråd 28 000 7 000
häradsråd 28 000 7 000
kammarråd 28 000 7 000
kommunaldirektör 28 000 7 000
legationsråd 28 000 7 000
lotsråd 28 000 7 000
musikråd 28 000 7 000
revisionsråd 28 000 7 000
skolråd 28 000 7 000
socialråd 28 000 7 000
sockenråd 28 000 7 000
teaterråd 28 000 7 000
trädgårdsråd 28 000 7 000
undervisningsråd 28 000 7 000
överagronom 20 000 5 000
överarkitekt 20 000 5 000
överforstmästare 20 000 5 000
överingenjör 20 000 5 000
överintendent 20 000 5 000
ekonomiedirektör 15 000 3 750
konsul 15 000 3 750
legationssekreterare 15 000 3 750
överbyggmästare 15 000 3 750
överkamrer 15 000 3 750
rektor 13 000 3 250
vicekonsul 13 000 3 250
överlärare 5 000 1 250
assessor 3 500 875
lektor 3 500 875
veterinärassessor 3 500 875
fältkamrer 3 000 750
intendent 3 000 750
kamrer 3 000 750
postmästare 3 000 750
prost 3 000 750
flygkapten 1 500 375
vicehäradshövding 350 150
director cantus 300 150
director musices 300 150

Med stämpel till här ovan under kolumn 2 nämnda belopp belägges jämväl handling å titel, som tilldelas pensionerad person med meriter i stats-, kommunal eller kyrklig tjänst.

Där sådan titel, som icke är nämnd i 1 mom., förlänas, bestämmer statsrådet, till vilket belopp stämpelskatt skall uppbäras för den därpå utfärdade handlingen.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1989.

Helsingfors den 15 juni 1989

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.