566/1989

Given i Helsingfors den 16 juni 1989

Förordning om ändring av förordningen om byggnadsförvaltningen

Vid föredragning från finansministeriet

upphävs i förordningen den 7 januari 1982 om byggnadsförvaltningen (24/82), 2 § 3 och 4 mom., varvid paragrafens nuvarande 5 mom. blir 3 mom., och 44 §,

ändras 2 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 4 och 5 §§, 11 § 2, 4 och 7 mom., 14 § 1 mom. 2 punkten, 19 § 1 mom., 21 och 22 §§, 26 § 2 mom., 28 §, 29 § 3 mom. och 37 § 4 mom.,

av dessa lagrum 11 § 4 mom. och 28 § sådana de lyder ändrade genom förordning av den 18 december 1987 (1071/87) samt 19 § 1 mom. genom förordning av den 6 juni 1986 (429/86), samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 8 punkt, varvid den nuvarande 8 punkten blir punkt 9, i stället för det upphävda 2 § 4 mom. ett nytt 4 mom., till 13 § ett nytt 3 mom., varvid paragrafens nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och i stället för den upphävda 44 § en ny 44 §, som följer:

1 §

På byggnadsstyrelsen ankommer:


8) att på beställning ge statens affärsverk service som hör till byggnadsstyrelsens verksamhetsområde, samt


2 §

Vid byggnadsstyrelsen finns:


2) en utvecklingsavdelning,

3) en projektavdelning,


Om avdelningarnas övriga enhetsindelning bestäms i arbetsordningen.


4 §

Till utvecklingsavdelningen hör ärenden som gäller utvecklande av grunderna och de allmänna målen för statens husbyggande, anläggnings- och utbyggnadsplanering, egen planering, utlandsprojekt, statsandelsprojekt samt tekniska specialuppgifter.

5 §

På projektavdelningen ankommer ärenden, som gäller genomförandet av nybyggnads- och reparationsprojekt.

11 §

Chef för varje avdelning är en avdelningschef och vid utvecklingsavdelningen och vid projektavdelningen finns dessutom två biträdande avdelningschefer. Chef för varje byrå är en byråchef.


Ytterligare finns inom byggnadsförvaltningen personal som är anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.


Avdelningschef har titeln byggnadsråd. Biträdande avdelningschef samt byråchef med behörighetsvillkoret diplomingenjörs- eller arkitektexamen har titeln överingenjör eller överarkitekt.

13 §

En biträdande avdelningschef bistår avdelningschefen i ledningen av avdelningen.


14 §

På byggnadsstyrelsen ankommande ärenden avgörs på föredragning av vederbörande tjänsteman, eller såvida annorlunda är bestämt i arbetsordningen, utan föredragning


2) av generaldirektören, en avdelningschef, en biträdande avdelningschef, en byråchef eller någon annan tjänsteman eller funktionär, som i arbetsordningen har tilldelats sådan befogenhet.


19 §

I byggnadsstyrelsens plenum föredras ett ärende av en avdelningschef, en biträdande avdelningschef, en byråchef eller en distriktsbyggnadschef eller av någon annan tjänsteman som generaldirektören förordnat.


21 §

Generaldirektören avgör ärenden, vilka inte enligt 15 § skall behandlas i byggnadsstyrelsens plenum eller vilkas avgörande inte i arbetsordningen har uppdragits åt en avdelningschef, en biträdande avdelningschef, en byråchef, någon annan tjänsteman eller funktionär.

Generaldirektören kan, om han anser att ärendets art det kräver, i enskilda fall förbehålla sig avgörandet även av ett sådant ärende, som annars skulle avgöras av en avdelningschef, en biträdande avdelningschef, en byråchef, en distriktsbyggnadschef eller någon annan tjänsteman eller funktionär inom byggnadsförvaltningen. Samma rätt tillkommer en avdelningschef i fråga om ärenden som skall avgöras av en biträdande avdelningschef, en byråchef eller någon annan tjänsteman eller funktionär vid avdelningen och en distriktsbyggnadschef i fråga om under honom lydande tjänsteman eller funktionär.

22 §

Uppkommer ovisshet om huruvida ett ärende skall avgöras av en avdelningschef, en biträdande avdelningschef, en byråchef eller någon annan tjänsteman eller funktionär inom byggnadsstyrelsen, skall behörighetsfrågan hänskjutas till generaldirektören för avgörande.

26 §

Ställföreträdare för avdelningschefen är vid administrativa avdelningen byråchefen vid administrativa byrån eller vid förfall för denne en av generaldirektören förordnad annan byråchef eller tjänsteman vid administrativa avdelningen, vid utvecklingsavdelningen och vid projektavdelningen en av generaldirektören förordnad biträdande avdelningschef eller annan tjänsteman vid vederbörande avdelning, vid fastighetsavdelningen en av generaldirektören förordnad byråchef vid vederbörande avdelning samt vid underhållsavdelningen en av generaldirektören förordnad tjänsteman. Ställföreträdare för en biträdande avdelningschef och för en byråchef förordnas av generaldirektören.


28 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänster och befattningar vid byggnadsförvaltningen är, att vederbörande genom tidigare verksamhet har visat sådan skicklighet och förmåga, som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Av generaldirektören, avdelningschef och distriktsbyggnadschef fordras förtrogenhet med administrativa uppgifter samt genom tidigare verksamhet visad ledarförmåga. Dessutom fordras

1) av generaldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till byggnadsförvaltningens område,

2) av avdelningschefen vid administrativa avdelningen juris kandidatexamen och förtrogenhet med domarvärv,

3) av avdelningschefen vid utvecklingsavdelningen och vid projektavdelningen arkitektexamen eller för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen,

4) av avdelningschefen samt distriktsbyggnadschefen vid fastighetsavdelningen och underhållsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

5) av biträdande avdelningschefen vid utvecklingsavdelningen och vid projektavdelningen arkitektexamen eller för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde, dock så, att vid båda avdelningarna skall den ena biträdande avdelningschefen har arkitektexamen och den andra diplomingenjörsexamen,

6) av byråchefen vid administrativa byrån juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter och domarvärv,

7) av byråchefen vid ekonomibyrån för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med ekonomiförvaltningsuppgifter,

8) av byråchefen vid utvecklingsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till byggnadsförvaltningens område,

9) av byråchefen vid fastighetsbyrån för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller arkitektexamen samt förtrogenhet med markanvändning och fastighetsförvaltning,

10) av byråchefen vid rumsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med lokalitetsanskaffningsuppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde,

11) av överarkitekt och byråarkitekt arkitektexamen eller av byråarkitekt byggnadsarkitektexamen och genom verksamhet visad särskild kompetens och yrkesskicklighet,

12) av överingenjör för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen,

13) av överinspektör och specialforskare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

14) av teknisk inspektör för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller för tjänsten lämplig ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen och genom verksamhet visad särskild kompetens och yrkesskicklighet,

15) av elverksdirektör för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen och sådant kompetensintyg av klass A som avses i 3 § handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten (990/79),

16) av ombudsman juris kandidatexamen samt förtrogenhet med domarvärv,

17) av byggnadschef för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller arkitektexamen och förtrogenhet med uppgifter inom byggnadsbranschen eller för tjänsten lämplig ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen och genom verksamhet visad särskild kompetens och yrkesskicklighet,

18) av fastighetschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter inom fastighetsbranschen,

19) av byggnadsjurist juris kandidatexamen,

20) av socialchef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med socialverksamhet och skydd i arbete,

21) av informationschef, utbildningschef, aktuarie, bibliotekarie och utredningssekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

22) av redovisningschef, överkamrer, ekonomiinspektör och ekonomiplanerare ekonomexamen eller för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter inom ekonomiförvaltningen,

23) av förvaltningschef för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter inom förvaltningsområdet,

24) av städinspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen eller lämplig ingenjörsexamen,

25) av städchef för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter inom städbranschen eller för tjänsten lämplig examen på institutnivå och genom verksamhet visad särskild kompetens och yrkesskicklighet,

26) av biträdande kamrer för tjänsten lämplig högskoleexamen eller merkonomexamen och sådan erfarenhet av redovisning som uppgifterna förutsätter,

27) av informationsassistent för tjänsten lämplig högskoleexamen,

28) av notarie vicenotarieexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen,

29) av överdisponent för tjänsten lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen eller för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola och genom verksamhet visad särskild kompetens och yrkesskicklighet,

30) av ingenjör och driftområdeschef för tjänsten lämplig ingenjörsexamen eller för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola och genom verksamhet visad särskild kompetens och yrkesskicklighet,

31) av inspektör för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola, av inspektör i ekonomiförvaltningsuppgifter dock merkonomexamen och erfarenhet av bokförings- eller inspektionsuppgifter,

32) av distriktsbyggmästare, äldre byråbyggmästare, byråbyggmästare och tekniker för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola,

33) av huvudbokförare merkonomexamen samt erfarenhet av bokföring och redovisning,

34) av upphandlingsinspektör merkonomexamen och erfarenhet av upphandlingsuppgifter,

35) av generaldirektörens sekreterare, avdelningssekreterare, byråsekreterare, projektsekreterare, befolkningsskyddsinstruktör och arkivamanuens lämplig examen på institutnivå eller i uppgifter som hör till tjänsten visad särskild kompetens och yrkesskicklighet,

36) av lönesekreterare merkonomexamen samt erfarenhet av löneräkning och bokföring samt

37) av bokförare merkonomexamen eller erfarenhet av bokföring och redovisning.

29 §

Biträdande avdelningschef, byråchef, överarkitekt, överingenjör, fastighetschef, överinspektör, teknisk inspektör, specialforskare, byråarkitekt, ombudsman, byggnadsjurist, informationschef, utbildningschef, socialchef, aktuarie, utredningssekreterare, bibliotekarie och arkivamanuens utnämns av byggnadsstyrelsen.


37 §

Överarkitekt och överingenjör vid utvecklingsavdelningen och vid projektavdelningen har rätt att utan särskilt bemyndigande antingen själv eller genom befullmäktigat ombud i domstol, ämbetsverk, byggnadsnämnder och vid förrättningar företräde byggnadsstyrelsen i ärenden som angår byggnadslov och andra lov, som byggnadslagstiftningen förutsätter.


44 §

Om ålderstillägg för tjänstemän vid en distriktsbyggnadsbyrå bestämmer distriktsbyggnadsbyrån.

45 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.