564/1989

Given i Helsingfors den 16 juni 1989

Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/66) 1 § 1 mom. samt 2 och 10 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. och 10 § i lag av den 29 december 1973 (1042/73) och 2 § i lag av den 6 mars 1970 (182/70), samt

fogas till lagen i stället för den 5 a § som upphävdes genom lag av den 26 november 1982 en ny 5 a § som följer:

1 §

Den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till evangelisk-lutherska kyrkan, en församling inom den, ett församlingsförbund eller någon annan sammanslutning av församlingar har, om inte något annat följer av denna lag, rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension i tillämpliga delar enligt de stadganden som gäller för personer i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.


2 §

Pensionsåldern är 63 år.

Pensionsåldern är dock 65 år, om anställningen har upphört före pensionsåldern 63 år.

5 a §

Kyrkostyrelsen meddelar vid behov närmare föreskrifter om när det kan anses vara fråga om anställning på heltid i enlighet med 9 d § 1 mom. 2 punkten lagen om statens pensioner, hur förtjänstnivån i deltidsarbete som avses i 9 d § 1 mom. 4 punkten i nämnda lag konstateras och hur utvecklingen av den skall följas.

10 §

Statens, kommunernas och andra offentligrättsliga samfunds myndigheter och inrättningar, pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalterna, de privata arbetsgivarna samt sjukhusen och läkarna i tjänsteförhållande är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna kyrkostyrelsen uppgifter som de innehar och som inverkar på avgörandet av ett ärende under behandling eller på utbetalningen av pension. För läkarutlåtanden och läkarintyg skall dock betalas skälig ersättning.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

En förmånstagare vars pensionsberättigande anställning fortgår när denna lag träder i kraft och som

1) vid ikraftträdandet innehar en tjänst eller uppgift för vilken enligt de stadganden som gällde innan lagen träder i kraft har funnits en i 1 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan nämnd särskild pensionsålder,

2) före utgången av juni 1999 anställs i en tjänst eller uppgift som avses i 1 punkten eller

3) i enlighet med den upphävda 8 a § lagen om statens pensioner innan lagen träder i kraft har innehaft en tjänst eller uppgift som avses i 1 punkten under sammanlagt minst 12 år efter det han fyllt 40 år,

har rätt till pension enligt de stadganden som gällde innan denna lag träder i kraft och som ändrats genom den eller genom lagen om ändring av lagen om statens pensioner (103/89), om han före utgången av juni 1999 antingen då han ansöker om pension eller annars skriftligen meddelar kyrkostyrelsen att han önskar det.

På en förmånstagare som gjort en anmälan som avses i 2 mom. tillämpas inte de genom denna lag eller genom den nämnda lagen om ändring av lagen om statens pensioner ändrade stadganden som träder i kraft den 1 juli 1989. Vad som sägs i 2 mom. och i detta moment gäller om förmånstagaren har rätt till pension med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

En förmånstagare som, om han hade avgått från sin anställning före ikraftträdandet skulle ha haft rätt till ålderspension enligt 8 § 6 mom. eller 8 a § lagen om statens pensioner, vilka lagrum upphävs räknat från den 1 juli 1989, eller 8 § 3 mom. lagen om statens pensioner i dess lydelse före denna lags ikraftträdande, har dock utan hinder av vad som sägs ovan rätt till pension i enlighet med nämnda stadganden.

En förmånstagare, som innan denna lag träder i kraft har fått en individuell förtidspension som grundar sig på ett tjänste- eller arbetsförhållande eller en företagarverksamhet efter anställningen hos kyrkan, enligt de stadganden som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, har rätt till individuell förtidspension enligt 9 § 1 mom. d-punkten lagen om statens pensioner räknat från den 1 juli 1989.

Då rätt till individuell förtidspension enligt 9 c § lagen om statens pensioner fastställs, beaktas även avgång innan denna lag trätt i kraft.

När rätt till deltidspension fastställs, beaktas också övergång till deltidsarbete före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs 1 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 9 december 1966 (618/66) jämte ändringar.

Regeringens proposition 43/89
Socialutsk. bet. 10/89
Stora utsk. bet. 67/89

Helsingfors den 16 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.