563/1989

Given i Helsingfors den 16 juni 1989

Lag om ändring av 5 och 7 §§ lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 8 mom. och 7 § 1 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66),

av dessa lagrum 5 § 8 mom. sådant det lyder i lag av den 14 december 1979 (902/79) och 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 maj 1986 (333/86), som följer:

5 §

Finansministeriet kan i enskilda fall, då statens intresse påkallar det, förordna att såsom pensionstid helt eller delvis skall räknas den tid under vilken förmånstagaren efter fyllda 23 år innehaft även annan anställning eller annat uppdrag än de som nämns i 1 och 5 mom.

7 §

Den pensionsgrundande lönen fastställs särskilt för varje anställningsförhållande genom att medeltalet per månad räknas ut för de sammanlagda, i enlighet med 16 § justerade arbetsförtjänsterna av anställning under de 2 kalenderår som på nedan nämnt sätt valts ut bland de högst 4 sista kalenderåren före anställningens upphörande. Har anställningen fortgått under flera än 2 kalenderår, beaktas inte det år under vilket anställningen började, om anställningen inte under nämnda kalenderår fortgått minst 6 månader. Kan 3 kalenderår sålunda väljas, lämnas av dem det år under vilket arbetsförtjänsterna i medeltal per månad är lägst utan avseende, och kan 4 kalenderår väljas, lämnas även det år under vilket arbetsförtjänsterna i medeltal per månad är störst utan avseende. Har anställningen fortgått under endast ett kalenderår, betraktas den genomsnittliga arbetsförtjänsten per månad såsom pensionsgrundande lön. Har anställningen fortgått under flera än 4 kalenderår, fastställs den pensionsgrundande lönen på ovan nämnt sätt på basis av de arbetsförtjänster som erhållits under de 4 kalenderår som föregick anställningsförhållandets upphörande, dock så att om anställningen upphör vid utgången av kalenderåret beaktas det år då anställningen upphörde. Då det är fråga om invalidpension, anses anställningen vid uträkning av den pensionsgrundande lönen ha upphört vid utgången av kalendermånaden före den i 9 § 1 mom. nämnda invaliditetens början.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Lagens 7 § 1 mom. tillämpas på anställning som upphör den 30 juni 1989 eller därefter. Lagens 7 § 1 mom. tillämpas emellertid inte på sådan annan ålderspension än förtida ålderspension som börjar före den 1 januari 1994, utan på den tillämpas det tidigare stadgandet.

Regeringens proposition 48/89
Socialutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 70/89

Helsingfors den 16 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.