557/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 10 a § 4 mom. och 10 b § 3 mom., sådana de lyder i lag av den 21 juli 1977 (580/77),

ändras 7 § 1 mom., det inledande stycket i 10 a § 1 mom., 10 a § 1 mom. 3 och 6 punkten samt 3 mom., 10 b § 1 mom., 12, 13 och 16 §§, 124 a § 5 mom., 131 § 2 mom., 137 a § 1 mom., 138 §, 140 § 1 mom., 141 § 2 mom. och 151 § 2 mom.,

av dessa lagrum det inledande stycket i 10 a § 1 mom., 10 a § 1 mom. 3 och 6 punkten samt 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 21 juli 1977, 10 b § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 8 februari 1985 (135/85), 12 och 13 §§ sådana de lyder i lag av den 19 september 1969 (626/69), 16 § sådan den lyder i lag av den 29 april 1966 (250/66), 124 a § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 24 juli 1981 (556/81), 137 a § 1 mom. och 140 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 9 december 1983 (929/83), 138 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 2 juli 1973 och den 10 mars 1989 (588/73 och 245/89), 141 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (61/85) och 151 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 2 juli 1973, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 21 juli 1977 nya 2 och 3 mom., till 11 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 29 april 1966, nya 2-4 mom., till lagen ett nytt 2 a kap., till vilket samtidigt överflyttas 13 och 16 §§, i stället för den 14 § som upphävts genom lag av den 31 augusti 1978 (671/78) en ny 14 §, i stället för den 15 § som upphävts genom lag av den 26 juni 1981 (499/81) en ny 15 §, så att de nya 14 och 15 §§ ingår i 2 a kap., samt till 124 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 24 juli 1981 ett nytt 6 mom., och till lagen en ny 139 a § som följer:

7 §

Nybyggnad får inte uppföras utan tillstånd. Genom förordning stadgas om när tillstånd krävs för ändrings- och reparationsåtgärder samt för placering av konstruktioner och anläggningar som påverkar miljön, men inte kräver byggnadslov.


9 §

Byggnadsnämnden skall övervaka att planläggningen genomförs så som därom särskilt stadgas samt, med beaktande av byggnadsprojektets eller åtgärdens art och omfattning, den sakkunskap som sökanden förfogar över och andra faktorer som inverkar på behovet av byggnadstillsyn, kontrollera att byggandet uppfyller fordringarna enligt byggnadslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Den som börjar genomföra ett byggnadsprojekt skall se till att byggandet sker enligt denna lag samt de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av lagen samt i enlighet med det tillstånd som har beviljats. Han skall även i sin mån dra försorg om att tillsynen över och granskningen av byggnadsarbetet är tillräckliga.

10 a §

I byggnadsnämnden kan tillsättas en eller flera sektioner. I de ärenden som enligt denna lag hör till nämnden kan avgörandet i instruktionen för nämnden överföras på en sektion, om saken gäller


3) beviljande av tillstånd som enligt byggnadsförordningen skall meddelas av byggnadsnämnden samt tillsynsuppgifter som enligt byggnadsförordningen hör till nämnden;


6) godkännande av ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten, ledare för svåra byggnadsarbeten och ansvarig arbetsledare på de specialområden om vilka stadgas i byggnadslagen eller byggnadsförordningen.


Ärenden som nämns i 1 mom. kan i instruktionen även överföras på en tjänsteinnehavare som är underställd byggnadsnämnden. Ärenden som gäller inspektion av vatten- och avloppsinstallationer i fastigheter kan i instruktionen även överföras på en tjänsteinnehavare som är underställd någon annan nämnd.

10 b §

För byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning skall i varje kommun finnas en byggnadsinspektör som är underställd byggnadsnämnden. Behöver en kommun inte någon byggnadsinspektör med tjänsten som huvudsyssla, kan flera kommuner ha en gemensam byggnadsinspektör eller också kan byggnadsinspektörstjänsten vara förenad med någon annan kommunal tjänst. Under samma förutsättningar kan en byggnadsinspektörstjänst av särskilda skäl även skötas som bisyssla.


11 §

I byggnadsordningen meddelas sådana föreskrifter för kommunen eller en del av den som förutsätts av de lokala förhållandena och som, utöver vad som stadgas i lag eller förordning, anses behövliga för att främja ett lämpligt och nyttigt byggande och för att underlätta genomförandet av planläggningen.

Föreskrifterna kan bland annat gälla byggnadsplatsens och byggnadens storlek, byggnadens placering, anpassningen av byggnaden till miljön, byggnadssättet, planteringar, inhägnader och andra konstruktioner samt vården av den byggda miljön.

I byggnadsordningen kan enligt vad som närmare stadgas genom förordning bestämmas om lättnader i tillståndssystemet enligt byggnadsförordningen (266/59).

12 §

Byggnadsordningen godkänns av kommunfullmäktige.

Byggnadsordningen för en stad skall underställas miljöministeriet, och byggnadsordningen för en annan kommun länsstyrelsen.

2 a kap.

Byggbestämmelser

13 §

Miljöministeriet skall meddela byggnadstekniska och motsvarande föreskrifter och anvisningar som kompletterar byggnadslagen och byggnadsförordningen och som publiceras i Finlands byggbestämmelsesamling. I byggbestämmelsesamlingen kan även intas föreskrifter och anvisningar om byggande som ministeriet har utfärdat med stöd av någon annan lag eller förordning samt, med ministeriets tillstånd, andra myndigheters föreskrifter och anvisningar om byggande.

14 §

Föreskrifterna i byggbestämmelsesamlingen gäller uppförande av nybyggnader och är förpliktande.

Anvisningarna i byggbestämmelsesamlingen är inte förpliktande. Även andra lösningar är möjliga, om de uppfyller kraven i de föreskrifter som gäller byggande.

15 §

Föreskrifterna i byggbestämmelsesamlingen tillämpas, enligt vad som stadgas i 2 mom., även på ändringar och reparationer som kräver byggnadslov. Detsamma gäller ändringar och reparationer för vilka enligt byggnadsförordningen krävs tillstånd eller för vilka annars krävs godkännande av byggnadstillsynsmyndigheten.

I fråga om ändringar och reparationer skall, utgående från byggnaden och dess användning före ansökan om tillstånd, byggbestämmelsesamlingens föreskrifter tillämpas så som åtgärdens art och omfattning samt byggnadens planerade användning kräver. Det skall dock ses till att säkerheten för dem som använder byggnaden inte äventyras och att de sanitära förhållandena för dem inte försämras.

16 §

Genom förordning stadgas hur de i detta kapitel nämnda byggbestämmelserna och de krav som andra myndigheter ställer på byggande skall sammanjämkas.

124 a §

När tillstånd beviljas för grävning och sprängning skall dessutom i tillämpliga delar iakttas 3 § 2 mom. samt 5, 6, 10-13, 13 a, 16 och 21 §§ marktäktslagen (555/81).

Kommunstyrelsens beslutanderätt i fråga om andra åtgärder än sådana som gäller marktäkt kan i instruktionen överföras på en nämnd.

131 §

Om en sådan lätt konstruktion eller mindre anläggning i fråga om hållfasthet, i hygieniskt avseende, i fråga om brandsäkerhet eller till sitt yttre inte uppfyller skäliga krav, eller om den inte passar in i miljön eller utgör en fara för trafiken, kan byggnadsnämnden förbjuda att den uppförs, avbryta arbetet eller förordna att den skall tas bort.

137 a §

Miljöministeriet kan i ärenden som nämns i 5 § 2 mom., 12 §, 38 § 1 mom., 42 § 3 mom., 43 § 1 mom., 123 b § 3 mom., 123 c § 2 mom., 123 d § 1 mom. och 132 § 1 mom. överföra sina befogenheter på länsstyrelsen.


138 §

Beslut av byggnadsnämnden som meddelats enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser samt stadsstyrelsens beslut om godkännande av tomtindelning och beslut av en kommunal myndighet om upplåtelse till allmänt begagnande av gata eller byggnadsplaneväg får överklagas hos länsrätten. Besvärstiden är 14 dagar från delfåendet.

Besvärsrätt har den vars rätt beslutet omedelbart berör samt ägaren och innehavaren av en invid eller mittemot belägen tomt eller byggnadsplats eller av en fastighet på vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan inverka. Även kommunen har rätt att anföra besvär över byggnadsnämndens beslut.

139 a §

Ändring i ett beslut av en sektion inom byggnadsnämnden eller av dess tjänsteinnehavare i ärenden i vilka beslutanderätten med stöd av 10 a § har överförts på dem får inte sökas genom besvär.

Den som är missnöjd med ett beslut som avses i 1 mom. har rätt att få ärendet upptaget till behandling i byggnadsnämnden. Rätten att framställa yrkande bestäms på samma grunder som i fråga om besvärsrätten enligt 138 § 2 mom. Yrkandet skall framställas skriftligen till sektionen eller tjänsteinnehavaren inom 14 dagar från delfåendet. Beslutet skall åtföljas av anvisningar om hur ärendet skall föras till behandling i nämnden.

Ärendet skall utan dröjsmål tas upp i byggnadsnämnden.

140 §

Beslut i tillståndsärenden av byggnadsnämnden eller en sektion eller tjänsteinnehavare vid den, kommunstyrelsens eller en nämnds beslut i ärenden som avses i 124 a § samt länsstyrelsens beslut om fastställande av byggnadsordning eller plan eller dess beslut i ärenden som gäller byggnadsförbud skall meddelas efter anslag. Likaså meddelas efter anslag de beslut av länsstyrelsen som nämns i 5 och 132 §§, beslut som nämns i 123 b § 3 mom. och 123 c § 2 mom. samt sådana beslut av miljöministeriet som grundar sig på denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser. Den som saken gäller anses ha fått del av beslutet när det meddelades.


141 §

Stadgandena i 1 mom. gäller även beslut som nämns i 124 § 2 mom. och 131 § 2 mom. samt i 144 och 145 a §§.

151 §

Genom förordning stadgas även om byggnadsservitut. Likaså stadgas genom förordning om den skyldighet som en tomtägare och ägaren till en byggnadsplats har att vid uppförande av en nybyggnad anordna lekområden och andra vistelseområden samt platser för bilförvaring eller bilparkering till ett antal som motsvarar användningsändamålet för tomten eller byggnadsplatsen och de byggnader som kommer att uppföras där.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Besvär som är anhängiga i länsrätten när denna lag träder i kraft och som efter ikraftträdandet omfattas av byggnadsnämndens behörighet skall avgöras av länsrätten.

Regeringens proposition 229/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 5/89
Stora utsk. bet. 40/89

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.